26. předání zlatých diplomů

30. červen letošního roku byl dnem, kdy naši starší kolegové převzali tzv. zlaté diplomy, symbolizující obnovení diplomu po 50 letech.

Tradice předávání zlatých diplomů byla založena při oslavě 50. výročí založení školy, 12. prosince 1968, po vzoru tradice vídeňské školy. Dnešní brněnská VFU je pravděpodobně jediná vysoká škola u nás, jež tento akademický akt zavedla a upevňuje tak tradiční dobré spojení veterinární veřejnosti a akademické instituce. Letošní slavnostní zlaté promoci byli přítomni kromě výše jmenovaných i děkan FVHE, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., proděkan FaF, doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc., předsedkyně akademického senátu univerzity, doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. Slavnost řídili proděkané FVL, doc. MVDr. Leoš Pavlata, PhD. a prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. Letos poprvé se zúčastnil předání výše uvedených latinsky psaných dokumentů s předtištěným zlatým textem, jenž je podepsán třemi funkcionáři školy a promočního aktu, i prezident Komory veterinárních lékařů ČR, MVDr. Jan Bernardy. Ten se s jubilanty ještě před vlastním aktem setkal v Kabinetu dějin. Po krátkém proslovu se zapojil do četných kuloárových diskusí a seznámil se s činností sekce dějin Společnosti veterinárních lékařů na poli přípravy tzv. zlatých promocí. Letos muselo být zpracováno více jak 70 stručných životopisů a vyřízení četné korespondence pro zajištění účasti jubilujících absolventů. Příprava celé akce byla dokonalá a její průběh byl dojemný. Osobně bylo předáno 53 zlatých diplomů, zbývající byly zaslány poštou. Z ciziny si přijeli vyzvednout diplom významné osobnosti absolventského ročníku 1955, MVDr. Yvone Jaccardová-Lambertová ze Švýcarska, prof. MVDr. Otakar Bárta ze Spojených států amerických a MVDr. Václav J. Vašák z Kanady. Tento ročník byl během studií poznamenán tragédií, jež se odehrála při zemědělské brigádě na Znojemsku, kdy došlo ke střetu traktoru vezoucího studenty s vlakem a která si vyžádala oběti na životech. Bohužel i při porovnání počtu absolventů, jejichž seznam můžeme pod letopočtem 1955 nalézt v některé z publikací vydaných u příležitosti výročí školy, a oceněných zjistíme, že mnoho kolegů se této chvíle nedožilo. Jejich památku uctili účastníci slavnostní promoce minutou ticha, k níž je vybídl plk. MVDr. Otto Pawel PhD., který jménem absolventů po padesáti letech pronesl velmi poutavý a ročník charakterizující projev, v němž exaktně vyjmenoval veškeré oblasti, v nichž se jeho kolegové i on sám v průběhu profesní kariéry úspěšně uplatnili. Vystihl tak faktickou náplň činnosti kolegů – jubilujících veterinárních lékařů, mezi nimiž byli četní odborníci působící v Alžíru, významní pracovníci výzkumných, vědeckých a vzdělávacích institucí i odborníci a představitelé veterinární služby. Po slavnostním aktu ještě někteří pokračovali v započatém setkání v Kabinetu dějin veterinární medicíny Veterinární a farmaceutické univerzity. Poděkování za krásný a jímavý průběh celého dne patří kromě výše jmenovaných akademickým funkcionářům také skupině lidí, tvořících jádro Sekce dějin veterinární medicíny při Společnosti veterinárních lékařů, kteří se podíleli na přípravě i realizaci slavnostního aktu i doprovodného programu. Za všechny jmenujme prof. Böhma, dr. Šindláře a ing. Vránovou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *