Dopis ústředního ředitele státní veterinární správy

Pro informaci široké veterinární i chovatelské veřejnosti uveřejňujeme dopis ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Josefa Holejšovského ze dne 7. srpna 2003, adresovaný chovatelům skotu, koní, farmově chované zvěře, drůbeže, ovcí a koz.

Vážení chovatelé,
na základě novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., s účinností od 1. 7. 2003 došlo ke změně způsobu provádění kontroly zdraví zvířat. Jedná se zejména o paragraf 5 odst. 1 písm. a) a paragraf 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona. Podle těchto ustanovení se stanovují termíny na předložení výsledků, zkoušek a úkonů a rozsah hrazení požadovaných akcí ze státního rozpočtu na rok 2003. Jedná se o zdravotní zkoušky a příspěvek na provedení akcí u chovatele (např. tuberkulinace, odběr krevních vzorků) stanovené v „Metodice povinné kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2003“, která byla zveřejněna ve věstníku MZe v prosinci 2002.
Na základě jednání mezi SVS ČR a odbory 3010 a 7210 MZe bylo doporučeno po zvážení všech okolností zachovat stávající praxi a v roce 2003 zajišťovat povinné akce prostřednictvím soukromých veterinárních lékařů na základě smluv mezi soukromým veterinárním lékařem a KVS. Jakákoli změna uprostřed rozpočtového roku byla označena za kontraproduktivní, neboť by byla spojená s nárůstem finančních nákladů.
Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (dále jen KVS) stanovují v souladu s paragrafem 5 odst. 1 písm. a) tyto termíny:
a) zdravotní zkouška musí být provedena do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2002 a výsledek zkoušky, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení,
b) v případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2002 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2003,
c) pokud ještě nebyla provedena zdravotní zkouška, která měla být provedena v 1. pololetí 2003, vzhledem k tomu, že v roce 2002 byla provedena v 1. pololetí, stanovuje se termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 30. září 2003.
Zdravotní zkoušky jsou hrazeny soukromému veterinárnímu lékaři na základě uzavřené smlouvy s místně příslušnou krajskou veterinární správou po předložení vyúčtování úkonů a výsledků zkoušek a vyšetření. Z výše uvedeného vyplývá, že vy tyto výsledky zkoušek a vyšetření nemusíte opakovaně předkládat KVS.

Citace ze zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
Paragraf 5
(1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen
a) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby, předkládat výsledky těchto vyšetření, zkoušek a úkonů krajské veterinární správě ve lhůtách jí stanovených, uchovávat tyto výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Je-li třeba provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno v laboratoři uvedené v paragrafu 52 odst. 4.
Paragraf 44
(1) Ministerstvo
d) na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich produkty stanoví, které povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu. Mezi nákazami, jichž se tyto úkony týkají, jsou vždy tuberkulóza, brucelóza a enzootická leukóza skotu, jakož i brucelóza a Aujeszkyho choroba prasat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *