Důležité aspekty výroby vakcín proti aktinobacilové pleuropneumonii

Úvod
Úroveň imunity proti aktinobacilové pleuropneumonii (dále jen App) je dána především kvalitou použité vakcíny. Rozhodující pro imunogenní účinnost je nejen výběr imunogenů, ale i způsob jejich přípravy a volba použitého adjuvans, popřípadě použití imunomodulans.

Faktory virulence App
Rozhodujícími faktory virulence u aktinobacilové pleuropneumonie jsou APX toxiny. Sérovary 1, 5, 9, 10 a 11 produkují APX I toxin, který je silně hemolytický a slabě cytotoxický. Téměř všechny sérovary produkují APX II toxin; toxin je slabě hemolytický a slabě cytotoxický. Sérovary 2, 3, 4, 6 a 8 produkují APX III toxin, který vykazuje silný cytotoxický účinek.
APX toxiny vytvářejí otvory do buněk erytrocytů a plicních alveolárních makrofágů. Důsledkem je destrukce hematoalveolární bariéry v plicích. Sérovary produkující APX I toxin vyvolávají onemocnění s nejtěžšími klinickými příznaky a se sklonem k perakutnímu průběhu s fatální prognózou. Sérovary produkující APX III toxin vyvolávají většinou lehčí klinické příznaky s chronickým průběhem onemocnění. Při výskytu smíšených infekcí je průběh obvykle těžší než u infekcí vyvolaných jedním sérovarem. Dalším faktorem virulence jsou lipopolysacharidy (dále jen LPS). Jsou součástí vnější membrány bakteriálního těla a obsahují endotoxin s polysacharidovými řetězci. Ty jsou odpovědné za tvorbu specifických protilátek. Na povrchu vnější membrány bakteriálního těla jsou vnější membránové proteiny (dále jen OMP), některé z nich se uplatňují při aktivním transportu železa do bakteriální buňky. Význam mají subtypově nespecifické proteiny v oblasti 42 kDa. K dalším faktorům virulence App patří fimbriové, kapsulární antigeny, enzymy a další.

Faktory chránící proti infekci App
Rozhodující protilátky chránící proti původci aktinobacilového onemocnění jsou zejména toxinneutralizační protilátky proti APX I a APX III toxinům. Tyto protilátky zejména blokují destruující účinek toxinů v plicní tkáni a mohou zabránit úhynu zvířete. Protilátky proti LPS znesnadňují kolonizaci sliznic, umožňují opsonizaci bakterií a jejich následnou destrukci v makrofázích. Protilátky proti LPS jsou v převážné míře sérotypově specifické, proto se uplatňují především proti homologním kmenům App. Vakcinační kmeny by proto měly reflektovat prevalenci nejrozšířenějších sérovarů v České republice. Protilátky proti OMP se uplatňují především jako opsoniny. Jsou společné pro většinu sérovarů a uplatňují se při navození křížové imunity. Protilátky proti kapsulárním antigenům nemají tak důležitou funkci při infekci App, jak se původně předpokládalo. Kapsulární protilátky nezabrání infekci App a indukují pouze částečnou homologní chráněnost, nelze je proto použít ani jako exaktní indikátor úrovně postvakcinační imunity proti App.

Kultivace, zpracování a kvantifikace antigenu ve vakcíně
Vybrané vakcinační kmeny App s vysokou expresí dominantních faktorů patogenity jsou kultivovány ve fermentorech v řízeném režimu pH, pO2, redox potenciálu a v definovaných médiích. Pomnožená bakteriální suspenze je zpracována s použitím metod separace, ultrafiltrace, extrakce a sterilní filtrace. Toxické substance jsou šetrně inaktivovány. Výsledkem je částečně purifikovaný antigen s obsahem subcelulárních frakcí povrchových antigenů a inaktivovaných toxinů. Denzitometricky je změřena koncentrace účinných substancí. Na základě získaných výsledků je imunogen nadávkován do vakcíny. Po kontrole bezpečnosti a účinnosti je vakcína expedována.

Závěr
Pro výrobu bezpečné a účinné vakcíny proti aktinobacilové pleuropneumonii prasat je rozhodující standardizovaný obsah vybraných imunogenů, to je především obsah APX I, APX II a APX III toxoidů a dalších imunogenů obsažených na povrchu bakteriální buňky (OMP, LPS, kapsulární antigeny). Vzhledem k tomu, že některé faktory imunogenity jsou specifické (LPS), měla by být při volbě vakcinačních kmenů zohledněna i prevalence sérotypů na příslušném území.

L. PAŽOUT, P. FLACHSEL, I. KŘENOVÁ
Dyntec, spol. s r. o., Terezín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *