Imunologický seminář na VÚVeL Brno

V zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., Brno (VÚVeL) se konal ve dnech 15.-16. 9. 2011 workshop Pokroky veterinární imunologie. Bylo to již páté pokračování akce, jejímž cílem je setkání pracovníků profesně se zabývajících veterinární imunologií z nejrůznějších úhlů pohledu – od imunologie základní přes imunologii antiinfekční až po imunologii klinickou. Letos byl navíc součástí programu i seminář Imunologie a imunodiagnostika salmonelových infekcí prasat. Po přivítání účastníků ředitelem VÚVeL prof. M. Tomanem, byla zahájena odborná část, které byla rozdělena do šesti na sebe navazujících sekcí. První dvě sekce byly věnovány aspektům základní imunologie prasat. V úvodní přednášce dr. M. Šinkora (Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i., pracoviště Nový Hrádek) informoval o nových poznatcích o významu ileálních Peyerských plaků a kostní dřeně ve vývoji B-lymfocytů u prasete. Prezentoval výsledky, které výraznou měrou přispívají do dlouhé diskuze odborníků o tělesném kompartmentu, kde dochází k maturaci B-lymfocytů u prasete. V následujícím příspěvku doc. Z. Šinkorová (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové) prezentovala výsledky projektů, které využívají prase jako zvířecí model v pokusech zaměřených na radiobiologii. Cílem těchto experimentů je s využitím prasete najít nejvhodnější laboratorní markery pro stanovení dávky, které obdržel člověk vystavený účinkům radioaktivního záření, a tak urychlit rozhodování o jeho dalším ošetření. Dvě další přednášky (dr. P. Ondráčková a dr. J. Volf, oba VÚVeL) byly zaměřeny na makrofágy – klíčové buňky přirozené imunity. V první se posluchači dozvěděli o funkční a fenotypové heterogenitě makrofágů, které infiltrují plíce postižené zánětem vyvolaným bakterií Actinobacillus pleuropneumoniae. Druhá byla zaměřena na interakci mezi makrofágem a salmonelou se zaměřením na schopnost bakterie modulovat funkce této buňky. V poslední přednášce první sekce naznačil dr. M. Faldyna (VÚVeL) možnost využít kvantifikaci chemokinu CXCL-10 jako nástroje pro detekci zvířat infikovaných mykobakteriemi. Po přestávce určené k prohlídce stánků firem, které prezentovaly svoje produkty nebo zboží, jejichž prodejem se zabývají (Baria s.r.o., Bio-Consult Laboratories s.r.o., Bio-Port Europe s.r.o., Exbio Praha a.s., Chemos s.r.o., I.T.A.-Intertact s.r.o., Laboserv s.r.o.), byl vědeckým ředitelem projektu doc. Rychlíkem (VÚVeL) představen projet AdmireVet, který získal VÚVeL v rámci operačních programů „výzkum a vývoj pro inovace“. Poté následovaly další prezentace z oblasti základní imunologie. V první Mgr. H. Štěpánová (VÚVeL) přednesla svoje poznatky o interleukinu-17 u prasete, jako o molekule, u niž byl poměrně nedávno popsán jeho význam v rozvoji antibakteriální imunity a zánětlivé reakce. Následovala prezentace Mgr. K. Babíčkové (VÚVeL), která se týkala charakterizace lymfocytů v kolostru prasnic, které mají s největší pravděpodobností schopnost kolonizovat tělo selete bezprostředně po narození a podílet se tak spolu s protilátkami na pasivní ochraně novorozených selat. Dr. K. Nechvátalová (VÚVeL) shrnula ve své prezentaci svoje několikaleté zkušenosti s intradermální aplikací vakcín u prasat a vyzvedla její výhody, ale upozornila také na její nedostatky. Přednáška dr. Z Šrámkové (VÚVeL) byla zaměřená na faktory virulence Escherichia coli, jejich detekci a frekvenci jejich výskytu v českých chovech prasat. Třetí sekce byla věnována semináři Imunologie a imunodiagnostika salmonelových infekcí prasat. Sekci zahájil dr. F. Šišák (VÚVeL) svojí prezentací o sérologické a bakteriologické analýze salmonelových infekcí u prasat. V další prezentaci dr. J. Matiašovic (VÚVeL) shnul poznatky, které byly získány v průběhu řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR s názvem Imunologie a imunodiagnostika salmonelóz prasat. Dr. P. Šatrán (SVS ČR, Praha) přítomné informoval o současném stavu v této problematice v ČR i EU. Závěrečná sekce prvního dne byla zaměřená na antiinfekční problematiku. Prof. V. Celer (VFU Brno) seznámil přítomné s výsledky exprese rekombinantního nestrukturálního proteinu Nsp7 viru prasečího respiračního a reprodukčního syndromu a s jeho využitím v detekci postinfekčních a postvakcinačních protilátek. Následovala prezentace výsledků in vitro testování, zda a jak infekce makrofága virem PRRSV ovlivňuje schopnost této buňky reagovat na následnou infekci bakterií Haemophilus parasuis (dr. J. Salát, VÚVeL). Ve své druhé přednášce prof. Celer předvedl způsob, jakým hledali epitopy kapsidového proteinu viru TTSV-2, které jsou rozpoznávány B-lymfocyty a tvoří proti nim protilátky. Cílem této činnosti je zavést laboratorní detekci protilátek proti tomuto ne příliš známému viru se zatím nejasným podílem na zdravotních problémech prasat, ale i lidí. Podobného zaměření byla i přednáška dr. D. Lobové (VFU), které ukázala možnost využití rekombinantního antigenu Bhlp29.7 k identifikaci farem prasat infikovaných Brachyspira hyodysenteriae. Závěrečná prezentace prvního dne byla zaměřena na roli probiotik v řešení poodstavových průjmů selat (dr. J. Bernardy, VFU). Druhý den byl rozdělen do dvou sekcí. První sekci, určenou klinické imunologii, zahájil prof. M Toman (VÚVeL), který ve své prezentaci podal přehled o imunologických laboratorních metodách a jejich využití v praktické diagnostice imunitních chorob jako jsou imunodeficience, autoimunity a alergie. Na tuto prezentaci navázala dr. P. Borská (VFU), která referovala o svých zkušenostech s využitím průtokové cytometrie v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění psa. Další prezentace byla postavena na popise lokálních změn v děloze fen postižených pyometrou (dr. A. Bartošková, VFU) se zaměřením na změny v zastoupení lymfocytů detekované pomocí imunohistochemie, průtokové cytometrie a detekci cytokinů a chemokinů, které tyto změny vyvolávají. Páteční sekce byla z velké části věnována problematice antiinfekční imunologie králíka. Dr. E. Jeklová (VÚVeL) a Mgr. H. Neumayerová (VFU) prezentovaly výsledky laboratorních analýz imunitní odpovědi králíka na dvě parazitární onemocnění se zoonotickým potenciálem – Encephalitozoon cuniculi a Toxoplasma gondii s cílem naznačit možnosti intravitální diagnostiky těchto onemocnění. Přednáška dr. J. Krejčího (VÚVeL) sumarizovala literární údaje o imunitních dějích a mechanismech, které chrání reprodukční trakt. Celkem zaznělo 23 odborných prezentací, které v průběhu workshopu vyslechlo přes 70 posluchačů. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu imunologického jednání a těšíme se nashledanou na Pokrocích veterinární imunologie VI. Workshop proběhl za finanční podpory komerčních firem, projektů Ministerstva zemědělství ČR (MZe 0002716202 a QH81062), projektu AdmireVet (CZ.1.05/2.1.00/01.0006, ED 0006/01/01). MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *