Nové potravinářské předpisy EU-září 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST 2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Prováděcí rozhodnutí 2011/546/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/508/EU o určitých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem K(2011) 6443) OJ L 241, 17.09.2011, s.34 Prováděcí nařízení 931/2011/EU o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením 178/2002/ES pro potraviny živočišného původu OJ L 242, 20.09.2011, s.2 Prováděcí rozhodnutí 2011/629/EU, kterým se mění příloha D směrnice 88/407/EHS, pokud jde o obchod se spermatem skotu uvnitř Unie odeslaným z inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu (oznámeno pod číslem K(2011) 6425) OJ L 247, 24.09.2011, s.22 Prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU o dovozu spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 6426) OJ L 247, 24.09.2011, s.32 3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Prováděcí nařízení 942/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 246, 23.09.2011, s.13 Prováděcí nařízení 943/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propargit a mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 246, 23.09.2011, s.16 4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING Nařízení 880/2011/EU, kterým se opravuje nařízení 208/2011/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES a nařízení 180/2008/ES a 737/2008/ES, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU OJ L 228, 03.09.2011, s.8 Prováděcí nařízení 926/2011/EU pro účely rozhodnutí 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat OJ L 241, 17.09.2011, s.2 5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN 6. KRMIVA Prováděcí nařízení 868/2011/EU o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat OJ L 226, 01.09.2011, s.2 Prováděcí nařízení 881/2011/EU, kterým se mění nařízení 1137/2007/ES, pokud jde o složení doplňkové látky přípravku Bacillus subtilis DSM 17299 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) a jeho použití v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí OJ L 228, 03.09.2011, s.9 Prováděcí nařízení 885/2011/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.) OJ L 229, 06.09.2011, s.3 Prováděcí nařízení 886/2011/EU o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Trichoderma reesei (CBS 122001) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Royal Oy) OJ L 229, 06.09.2011, s.5 Prováděcí nařízení 887/2011/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Norel S.A.) OJ L 229, 06.09.2011, s.7 Prováděcí nařízení 888/2011/EU o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení 2430/1999/ES OJ L 229, 06.09.2011, s.9 Prováděcí nařízení 900/2011/EU o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro bažanty, perličky, křepelky a koroptve jiné než nosnice (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) OJ L 231, 08.09.2011, s.15 7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů) 8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY Prováděcí nařízení 961/2011/EU, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 OJ L 252, 28.09.2011, s.10 9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI 10. OZNAČOVÁNÍ Rozhodnutí 2011/620/EU ze dne 12. července 2011 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Unie OJ L 243, 21.09.2011, s.1 11. HMOTNOSTI A OBJEMY 12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY Prováděcí nařízení 874/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury OJ L 227, 02.09.2011, s.7 13. ZMRAZENÉ POTRAVINY 14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 15. GMO A „NOVEL FOODS“ 16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY 17. MASO A MASNÉ VÝROBKY 18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE Nařízení 939/2011/EU, kterým se opravuje nařízení 617/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže OJ L 248, 24.09.2011, s.1 19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Prováděcí rozhodnutí 2011/626/EU, kterým se přiznává výjimka pro provádění nařízení 762/2008/ES o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy, pokud jde o Českou republiku, Lucemburské velkovévodství a Rakouskou republiku (oznámeno pod číslem K(2011) 6533) OJ L 246, 23.09.2011, s.33 20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Prováděcí nařízení 914/2011/EU, kterým se mění nařízení 605/2010/EU, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie OJ L 237, 14.09.2011, s.1 Prováděcí nařízení 957/2011/EU, kterým se mění nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o nákup a prodej másla a sušeného odstředěného mléka OJ L 249, 27.09.2011, s.6 21. JEDLÉ OLEJE 22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH Prováděcí nařízení 897/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury OJ L 231, 08.09.2011, s.9 Prováděcí nařízení 898/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata OJ L 231, 08.09.2011, s.11 23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH Prováděcí nařízení 899/2011/EU, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2011/12 OJ L 231, 08.09.2011, s.13 24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY 25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY 26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA 27. LIHOVINY 28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA 29. KOSMETIKA 30. TABÁKOVÉ VÝROBKY Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU. http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *