Autor
Kategorie:
Nezařazené

Obsah ročníku 2012

1/2012

MALÁ ZVÍŘATA

3 Kučera J.: Výskyt anémie u koček s chronickým selháním ledvin
7 Hajurka J. Čo ovplyvňuje počet šteniat v jednom vrhu?
11 Halm V.: Choroby víček psů seniorů
16 Kolevská, J., Vlach D., Hraběta J., Novotný L., Pospischil A. Mnohočetné endokrinní neoplazie u psa
21 Šterc, J., Štercová, E. Potřeba vápníku a fosforu u rostoucích psů velkých plemen

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

28 Bzdil J.: Prevalence vybraných patogenů mléčné žlázy skotu v letech 2000 – 2010
33 Krejčí J., Krejčí, M., Ryšánek D.: Obrana mléčné žlázy proti infekci
38 Zelinková G.: Management dojnic s chronicky infikovanou mléčnou žlázou
41 Bucek P.: Možnosti šlechtění na odolnost ke klinickým mastitidám u ovcí – review

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

3 Kučera J.: The occurrence of anemia in cats with chronic renal failure
7 Hajurka J.: What influences the number of puppies in a litter?
11 Halm V.: Diseases of the eyelids in senior dogs
16 Kolevská, J., Vlach D., Hraběta J., Novotný L., Pospischil A.: Multiple endocrine neoplasia in a dog
21 Šterc, J., Štercová, E.: The need of calcium and phosphorus in growing large breed dogs
28 Bzdil J.: Prevalence of selected pathogens of mammary gland in cattle during the years 2000 to 2010
33 Krejčí J., Krejčí, M., Ryšánek D.: Mammary gland defence against infections
38 Zelinková G.: Management of dairy cows with chronically infected mammary gland
41 Bucek P.: Possibilities of breeding for resistance to clinical mastitis in ewe – a review

2/2012

MALÁ ZVÍŘATA

71 Modrá H., Svobodová Z.: Možnosti diagnostiky otrav u malých zvířat
74 Králová-Kovaříková S.: Otrava fenylpropanolaminem u psů
75 Hnízdo J.,Bicanová L.: Diagnostický postup a terapie idiopatické renální hematurie u psa-kazuistika
81 Agudelo F.C.,Schánilec P.: Intoxikace digoxinem – popis dvou případů

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

85 Prodělalová J.: Výskyt enterálních pikornavirů u domácích a divokých prasat v České republice.
88 Moutelíková R.,Bendová J., Prodělalová J.: Aktuální výskyt méně častých rotavirů skupin B a C u prasat v České republice
91 Šperling D.: Spirochetová kolitida prasat-aktuální poznatky
96 Masaříková M.: Klostridiové infekce selat
101 Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trendy rezistence bakteriálních patogenů prasat k antibiotikům
110 Rychlík I., Juřicová H.,Malcová M.: Nové způsoby typizace Salmonella typhimurium pomocí multiplex PCR

HYGIENA POTRAVIN

113 Střechová V., Pokludová L.: Rezidua amoxicilinu ve tkáních prasnic po injekčním podání
118 Derflová J.,Pavlík I., Vašíčková P.: Viry jako původci alimentárních infekcí

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

71 Modrá H., Svobodová Z.: Possibilities of diagnostics of poisoning in small animals
75 Hnízdo J., Bicanová L.: Diagnostic workup and therapy of idiopathic renal hematuria in dog-a case report
81. Agudelo F.C.,Schánilec P.: Digoxin intoxication – a description of two cases
85 Prodělalová J.:Prevalence of enteric picornaviruses in domestic pigs and wild boars in the Czech Republic
88 Moutelíková R.,Bendová J., Prodělalová J.: Detection of group B and C porcine rotaviruses in the Czech Republic
91 Sperling D.:Intestinal spirochetosis in pigs – current knowledge
96 Masaříková M.: Clostridial infections in piglets – a review
101 Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Antimicrobial resistance trends in bacterial pathogens of pigs
110 Rychlík I., Juřicová H., Malcová M.: New ways of Salmonella Typhimurium typing by means of multiplex PCR
113 Střechová V., Pokludová L.: Amoxicillin residues in sows tissues following the administration of injectable products
118 Derflová J., Pavlík I., Vašíčková P.: Viruses as the causal agents of alimentary infections

3/2012

MALÁ ZVÍŘATA

135 Setunský O.: Výcvik ovladatelnosti štěněte ve stáří od 10 do 18 týdnů
138 Grešíková M., Mejzlíková H.: Vliv poruch chování psů na práci veterinárního lékaře
144 Načeradská M.: Využití feromonových obojků v terapii poruch chování psů a
koček – retrospektivní studie 2008-2012

DRŮBEŽ

150 Bořutová R.: Negatívne účinky mykotoxínov u hydiny a ich možné riešenia
155 Crhánová M., Juřicová H., Faldynová M., Matulová M., Havlíčková H., Šišák F., Malcová M., Vídeňská P., Rychlík I.: Co se děje ve střevě vylíhnutých kuřat neinfikovaných a infikovaných salmonelou
158 Benešová B.,Trefil P.: Uchovávání spermií in vivo ve vejcovodu slepic
160 Rychlík I., Matulová M., Malcová M., Havlíčková H.,, Šišák F.:
Příprava živých atenuovaných kmenů salmonel pro orální vakcinaci drůbeže
165 Tůmová, E.: Syndrom náhlé smrti u restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat
168 Jeřábková J., Juranová, R. Kulíková L., Koláček J.: Sledování postvakcinační imunity proti Newcastleské nemoci v užitkovém chovu nosnic kura domácího

KRÁLÍCI

171 Capík I., Stakilová I., Stredanská A.: Choroby zubov hlodavcov, králikov a možnosti ich terapie

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

135 Setunský O.: Training in a puppy education at the age from 10 to 18 weeks
138 Grešíková M., Mejzlíková H.: The influence of dog behavior disorders on the work of a veterinarian
144 Načeradská M.: Use of feromonal collar in therapy of behavioral disorders in dogs and cats
150 Bořutová R.: Negative effects of mycotoxins in poultry and their possible solutions
155 Crhánová M., Juřicová H., Faldynová M., Matulová M., Havlíčková H., Šišák F., Malcová M., Vídeňská P., Rychlík I.: What is happening in the gut of hatched chicks uninfected and infected with Salmonella
158 Benešová B.,Trefil P.: Sperm storage in the hen´s ovidukt
160 Rychlík I., Matulová M., Malcová M., Havlíčková H.,, Šišák F.: Preparation of live attenuated strains of Salmonella for oral vaccination of poultry
165 Tůmová E.: Sudden death syndrome in restricted and ad libitum fed broiler chickens
168 Jeřábková J., Juranová, R. Kulíková L., Koláček J.: Post-vaccination immunity against Newcastle disease in commercial laying hens of the fowl
171 Capík I., Stakilová I., Stredanská A.: Tooth diseases of rodents, rabits and possibility of the therapy

4/2012

MALÁ ZVÍŘATA

195 Richter M.: Praktické aspekty terapie maligního lymfomu z pohledu privátní praxe
208 Škor O., Hnízdo J., Hes O., Řeháková K., Balogh L.: Gastrointestinální stromální tumor jícnu u psa: kazuistika
216 Králová-Kovaříková S., Honzák D., Kohout P., Husník R.: Zkušenosti s léčbou benigní hyperplazie prostaty u psů
220 Matalová E., Doubek J.: Kmenové buňky a veterinární medicína

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

225 Račka K., Jirásek T.: Detekce protilátek proti Ostertagia ostertagi z bazénového vzorku mléka na vybraných farmách mléčného skotu v České republice
228 Kočišová A., Lacková Z., Sarvašová A., Sopoliga I., Bíreš J.: Výskyt pakomárikov na východnom Slovensku
233 Celer V.: Schmallenberg virus: nové virové onemocnění skotu, ovcí a koz v Evropě
236 Koudela B., Janáčková B.: Budoucnost vyšetřování domácích prasat na přítomnost larev trichinel v České republice

DRŮBEŽ

242 Jeřábková J., Rosenbergová K., Juranová R., Kulíková L.: Asymptomatická přítomnost nízkovirulentního paramyxoviru v populaci kura domácího v ČR

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

195 Richter M.: Practical aspects of malignant lymphoma therapy from the viewpoint of private practice
208 Škor O., Hnízdo J., Hes O., Řeháková K., Balogh L.: Gastrointestinal stromal tumor of the esophagus in a dog a case report
216 Králová-Kovaříková S., Honzák D., Kohout P., Husník R.: Experiences in the treatment of benign prostatic hyperplasia in dogs
220 Matalová E., Doubek J.: Stem cell research and veterinary medicine
225 Račka K., Jirásek T.: Detection of antibodys against Ostertagia ostertagi from bulk tank milk samples in selected dairy herds, in the Czech Republic
228 Kočišová A., Lacková Z., Sarvašová A., Sopoliga I., Bíreš J.: Surveillance of biting midges on East Slovakia
233 Celer V.: Schmallenberg virus: a new viral disease in cattle, sheep, and goats in Europe
236 Koudela B., Janáčková B.: Future surveillance for Trichinella of domestic pigs in the Czech Republic
242 Jeřábková J., Rosenbergová K., Juranová R., Kulíková L.: Asymptomatic presence of virulent strain of the paramyxovirus in population of domestic fowl in the Czech Republic

5/2012

MALÁ ZVÍŘATA

263 Štrosová V.: Syndrom chronické gingivostomatitidy koček
269 Valašek P., Salaj J.: Použitie maxilomandibulárneho externého fixátora u mačky
274 Kustra Ľ., Vlach D.: CT Angiografické zobrazenie portálneho obehu – kazuistika
281 Šterc J., Štercová E.: Obezita psů a koček a možnosti jejího řešení
290 Kružíková N., Agudelo F.C., Fictum P., Borská P.: Thymom u kočky-popis případu
296 Hraběta J.: Resveratrol: fytolaexin v léčbě onemocnění zvířat a lidí
302 Kuchařová V., Uhríková I., Tandlerová K., Lačňáková A., Řeháková K., Doubek J.: Greyhound jako pacient

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

307 Pavlata L., Podhorský A., Pechová A.: Poruchy metabolismu telat jako příčina jejich zvýšené nemocnosti
312 Hadrová S.: Změna profilu žádoucích mastných kyselin v mléčném tuku cílenými zásahy ve výživě dojnic
317 Kováč, G., Petrovič, V., Tóthová, Cs., Zaleha, P., Vargová, M.: Metabolické a imunologické problémy vo vzťahu k telesnej hmotnosti

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

263 Štrosová V.: Feline chronic gingivitis/stomatitis syndrome
269 Valašek P., Salaj J.: Use of maxilomandibular external skeletal fixator in a cat – a clinical case
274 Kustra Ľ., Vlach D.: CT Angiography of portal circulation – a case report
281 Šterc J., Štercová E.: Obesity in dogs and cats and possible solusions
290 Kružíková N., Agudelo F.C., P. Fictum P., Borská P: Thymoma in a cat – a description of case report
296 Hraběta J. Resveratrol: fytolaexin in the treatment of animal and human diseases
302 Kuchařová V., Uhríková I., Tandlerová K., Lačňáková A., Řeháková K., Doubek J.: Greyhound as a patient
307 Pavlata L., Podhorský A., Pechová A.: Metabolic disorders of calves as a cause of their increased illness
312 Hadrová S.: Changing the profile of desirable fatty acids in milk fat with targeted interventions in nutrition of dairy cows
317 Kováč, G., Petrovič, V., Tóthová, Cs., Zaleha, P., Vargová, M.: Metabolic and immunological problems in relation to body weight

6/2012

MALÁ ZVÍŘATA

331 Tomková I., Hanzlíček D.: Anaplazmóza u psa: popis dvoch klinických prípadov zo Slovenska
335 Hofmannová L., Vršková D.: Ektoparazité morčat
343 Janovec J., Klícha T., Pekárková M.: Pneumotorax a idiopatická ruptura bronchu – diagnostická a terapeutická výzva
348 Hanzlíček D., Bürglová A.: Neregenerativní imunitně zprostředkovaná hemolytická anemie u psa – popis tří případů léčených humánním imunoglobulinem

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

353 Nedbalcová K., Kučerová Z.: Pasteurelózy prasat
357 Matiašovic J.: Salmonely v chovech prasat
360 Volf J., Štěpánová H., Malcová M., Rychlík I.: Interakce mutantů Salmonella enterica serovar Enteritidis defektních v produkci lipopolysacharidu s prasečími leukocyty periferní krve
363 Lobová D., Celer V., Prášek J., Čížek A.: Dyzenterie prasat – nepřímý průkaz infekce
367 Nepeřený J., Koplík J., Chumela J., Vrzal V.: Protilátková odpověď na leptospirovou složku bivalentní vakcíny proti leptospiróze a parvoviróze prasat a prasniček

ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA

371 Stropnická L., Svobodová V., Husáková T., Vernerová E.: Chorioptový svrab alpak

RYBY

374 Prášková E., Voslářová E., Široká Z., Svobodová Z.: Vliv antiflogistik na vodní organismy
376 Kružíková K., Kenšová R., Svobodová Z.: Rtuť a methylrtuť v rybách z významných rybářských revírů

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

331 Tomková I., Hanzlíček D.: Anaplasmosis in a dog: a description of two clinical cases from Slovakia
335 Hofmannová L., Vršková D.: Ectoparasites in guinea pigs
343 Janovec J., Klícha T., Pekárková M.: Pneumothorax and idiopatic rupture of bronchus – diagnostic and therapeutic challenge
348 Hanzlíček D., Bürglová A.: Non-regenerative immune-mediated haemolytic anaemia in dogs – a description of three cases treated with human immunoglobulin
353 Nedbalcová K., Kučerová Z.: Pasteurellosis in pigs
357 Matiašovic J.: Salmonella in pig farms
360 Volf J., Štěpánová H., Malcová M., Rychlík I.: Interaction of mutants of Salmonella enterica serovar Enteritidis defective in biosynthesis of lipopolysaccharide with porcine peripheral blood leukocytes
363 Lobová D., Celer V., Prášek J., Čížek A.: Swine dysentery – an indirect prove of infection
367 Nepeřený J., Koplík J., Chumela J., Vrzal V.: The antibody response to leptospiral folder of bivalent vaccine against leptospirosis and parvoviral infection in pigs and gilts
371 Stropnická L., Svobodová V., Husáková T., Vernerová E.: Chorioptic mange in alpacas
374 Prášková E., Voslářová E., Široká Z., Svobodová Z.: Influence of NSAIDs on water organisms
376 Kružíková K., Kenšová R., Svobodová Z.: Mercury and methylmercury in fishes from important fish reservoirs

7/2012

MALÁ ZVÍŘATA

395 Konvalinová J., Svoboda M., Svobodová V. Riziko autochtonní babesiózy psů v České republice
398 Načeradská M., Fábiková R., Abramo F. Fibromatózní plak u anglického buldoka – popis případu
400 Trbolová A. Konjunktiválna cysta slznej žľazy u bullteriéra

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

406 Špinka M. Welfare hospodářských zvířat: význam, vymezení, měření
410 Novák P. Využití modelování při hodnocení vlivu výživy a prostředí na organismus zvířat
414 Stěhulová I., Šárová R Kulhavost – významný faktor ovlivňující životní pohodu mléčného skotu
417 Melišová M., Illmannová G., Chaloupková H. Ustájení prasnic během laktace: welfare prasnic a mortalita selat
420 Illmannová G., Chaloupková H. Skupinové ustájení březích prasnic z pohledu chování a welfare: problémy a řešení
423 Malá G., Novák P., Švejcarová M. Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka?
427 Voslářová E., Pištěková V., Bedáňová I., Večerek V. Minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat – aplikace v praxi
430Dousek J., Semerád Z., Ninčáková S., Smolová A, Charvátová I. Dvacet let platnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání zvířat
438 Siegelová V., Pankrác J., Košťáková M., Melounová K., Siegel T., Leontovyč R., Kašný M. Nález motolice obrovské (Fascioloides magna) u skotu a odhad možných rizik fascioloidózy v České republice

DRŮBEŽ

442 Bzdil J., Pijáček M., KulheimJ. Případ riemerelózy kachen na okrese Hodonín

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

395 Konvalinová J., Svoboda M., Svobodová V. Risk of autochthonous babesiosis in dogs in the Czech Republic
398 Načeradská M., Fábiková R., Abramo F. Fibromatous plaque in the English Bulldog – a case description
400 Trbolová A.Conjunctival cyst of lacrimal gland in a Bull Terrier
406 Špinka M.Farm animal welfare: importance, definition, measurement
410 Novák P. Use of modeling in assessing the impact of nutrition and environment on the organism of animals
414 Stěhulová I., Šárová R Lameness – important factor decreasing welfare in dairy cattle
417 Melišová M., Illmannová G., Chaloupková H. Housing of lactating sows: welfare of sows and mortality of piglets
420 Illmannová G., Chaloupková H. Group housing of pregnant sows from the perspective of ethology and welfare: problems and solutions
423 Malá G., Novák P., Švejcarová M. Has the body surface cleanliness influence on sheep milk quality?
427 Voslářová E., Pištěková V., Bedáňová I., Večerek V. Minimum standards for the protection of farm animals – enforcement in practice 430 Dousek J., Semerád Z., Ninčáková S., Smolová A, Charvátová I. Twenty years force of law on the protection of animals against cruelty
438 Siegelová V., Pankrác J., Košťáková M., Melounová K., Siegel T., Leontovyč R., Kašný M. Giant liver fluke (Fascioloides magna) in cattle and risk assessment of fascioloidosis in the Czech Republic
442 Bzdil J., Pijáček M., KulheimJ. Riemerellosis of ducks in the district Hodonín

8/2012

MALÁ ZVÍŘATA

459 Lonský Z.: Řešení chronické gingivostomatitidy koček s využitím interferonu Virbagen
465 Pavlica Z.: Význam intraorální radiografie ve veterinární stomatologii
471 Štrosová V.: Perzistentní dočasná dentice – jednat rychle nebo čekat?

KONĚ

476 Mezerová J.: Koliková onemocnění vysokobřezích klisen a klisen po porodu (1. část)
484 Härtlová H., Hučková L., Jahn P.: Hyperadrenokorticismus u koní
488 Jandová V., Unger L., Posthaus H., Edwards J., Gerber V.: Equinní dysautonomie (Grass sickness)
492 Ludvíková E., Feben M., Vladařová L.: Atypická myoglobinurie v České republice
495 Žert Z., Žuffová K.: Zlomeniny kopytní kosti
502 Žuffová K., Žert Z.: Tripartitní střelková kost u koně
506 Tůmová P.: Transportní pneumonie – klinický případ
510 Bartošová J.: Vliv březosti klisny na její chování při kojení

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

459 Lonský Z.: Treatment of chronic gingivostomatitis in cats using interferon Virbagen
465 Pavlica Z.: The importance of dental radiology in veterinary stomatology
471 Štrosová V.: Persistent temporary dentition – to act quickly or wait?
476 Mezerová J.: Colic in the late term and periparturient mare (1st part)
484 Härtlová, H, Hučková, L, Jahn, P.: Hyperadrenocorticism in horses
488 Jandová V., Unger L., Posthaus H., Edwards J., Gerber V.: Equine dysautonomia (Grass sickness)
492 Ludvíková E., Feben M., Vladařová L.: Atypical myoglobinuria in the Czech Republic
495 Žert Z., Žuffová K.: Fractures of the distal phalanx
502 Žuffová K., Žert Z.: Tripartite navicular bone in a horse
506 Tůmová P.: Transport pneumonia – a clinical case
510 Bartošová J.: Effect of pregnancy on the mare’s behavior during suckling

9/2012

MALÁ ZVÍŘATA|

527 Uhríková I., Raušerová-Lexmaulová L., Řeháková K., Agudelo C., Hájek, I., Doubek J.: Laktát v klinické patologii
531 Králová-Kovaříková S., Husník R.: Hematurie psů a koček – diferenciální diagnostika
538 Raušerová-Lexmaulová L., Lorenzová J., Kučera J.: Principy peritoneální dialýzy s popisem klinického případu renálního selhání
543 Hnízdo J., Škor O., Benák M., Bicanová L.: Vícečetné leiomyomy žlučového měchýře u psa
547 Husník R., Just R., Weidenhöfer T., Sloboda M., Králová-Kovaříková S., Koudela B.: Parazitické hlístice jako původci chronických dýchacích obtíží u psů: popis dvou případů

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

551 Davídek J.: Vliv tepelného stresu na reprodukci
553 Styková E.,Valocký I., Novotný F.: Využitie laktobacilov v prevencii a terapii postpartálnych infekcií reprodukčného aparátu kráv
556 Fichtelová V., Kovařčík, K.: „Trojská kráva“ a reinfekce chovu virem BVD
558 Pospíchalová J., Zendulková D.: Mycoplasma bovis v českých chovech skotu
562 Alexa P., Šrámková – Zajacová Z., Konstantinova L: Verotoxigenní Escherichia coli u skotu v ČR
566 Zajíc J.: Ztížený porod u ovcí a koz a jeho řešení
570 Malášek J.: Poruchy reprodukce prasnic neinfekční povahy
575 Ješeta M., Knotková D., Machatková M.: Polyspermický blok během in vitro fertilizace prasat
578 Muller J., Fleischer P., Palata L.: Srovnání Janowitzovy a Christiansenovy metody laparoskopického řešení levostranné dislokace slezu dojnic
584 Mráčková M.,Vinkler A., Vavrouchová E., Sedlinská M.: Vliv opakovaného odběru ejakulátu hřebce na mrazitelnost semene

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

527 Uhríková I., Raušerová-Lexmaulová L., Řeháková K., Agudelo C., 531 Hájek, I., Doubek J.: Lactate in clinical patology
531 Králová-Kovaříková S., Husník R. Hematuria in dogs and cats – differential diagnostics
538 Raušerová-Lexmaulová L., Lorenzová J., Kučera J. Principles of peritoneal dialysis with a description of clinical case of renal failure
543 Hnízdo J., Škor O., Benák M., Bicanová L.: Multiple leiomyomas of gallbladder in a dog
547 Husník R., Just R., Weidenhöfer T., Sloboda M., Králová-Kovaříková S., Koudela B.: Parazitic infection as the causal agents of chronic difficulty in breathing: a description of two cases
551 Davídek J.: Effect of heat stress on reproduction
553 Styková E.,Valocký I., Novotný F.: The use of lactobacilli in prevention and treatment of postpartum infections of reproductive apparatus in cows
556 Fichtelová V., Kovařčík K.: Trojan cow and re-infection of herd with BVD virus
558 Pospíchalová J., Zendulková D.: Mycoplasma bovis in the Czech cattle herds
562 Alexa P., Šrámková- Zajacová Z., Konstantinova L. Verotoxin-producing Escherichia coli in cattle in the Czech Republic
566 Zajíc J., Doležel R., Páleník T.: Solution of dystocia in sheep and goats
570 Malášek J.: Non infectious reproductive disorders in sows
575 Ješeta, M., Knotková D., Machatková M.: A polyspermic block during in vitro fertilization in pigs
578 Mráčková M., Vinkler A., Vavrouchová E., Sedlinská M.: Effect of repeated collection of stallion ejaculate on semen cooling

10/2012

MALÁ ZVÍŘATA|

603 Nečas, A. Fedorová, P., Srnec, R.: Současné techniky chirurgické léčby osteochondrózy kolenního kloubu
607 Proks, P., Paninárová, M., Stehlík, L., Blažek-Fialová, I., Fedorová, P., Nečas, A.: Klinické projevy, rentgenologická a ultrasonografická diagnostika tendosynovitidy m. tibialis cranialis a m. extensor digitorum longus
610 Stehlík, L., Proks, P., Nečas, A.: Využití zobrazovacích metod v diagnostice ruptury LCC u psů
615 Srnec, R.; Nečas, A.; Fedorová, P.: Myositis ossificans u psa – popis případu

HYGIENA POTRAVIN

619 Necidová L.: Aktuální legislativní a normativní požadavky v mikrobiologii potravin
622 Dvořák P.: Legislativní problematika ionizujícího záření v hygieně potravin a veterinární praxi
625 Bzdil, J., Hubíková – Kubíčková I., Kvapilová M.: Výskyt salmonel v klinických materiálech v humánní a veterinární sféře v letech 2006 – 2010
632 Myšková P., Karpíšková R., Dědičová D.: Výskyt monofazické varianty Salmonella 9,12:l,v:- v České republice
635 Svobodová I.: Clostridium perfringens jako původce alimentárního onemocnění člověka
638 Drápal J., Střechová V.: Systém sledování přítomnosti cizorodých látek v krmivech, surovinách a potravinách živočišného původu
644 Šucman E., Veselá H:. Akrylamid – endogenní kontaminant potravin
647 Kouba, F., Cipínová, E., Šolová, E., Fleischmannová, H.: Výsledky šetření nálezu Flunixinu v mase koně určeného na porážku k lidské spotřebě
650 Karásková K., Straková E., Suchý P., Márk J.: Změny chemického složení bažantích těl v průběhu jejich výkrmu
652 Blahová J., Svobodová Z. Využití žluče ryb pro studium zátěže vodního ekosystému polycyklickými aromatickými uhlovodíky

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

603 Nečas, A., Fedorová, P., Srnec, R.: Recent surgical treatment techniques of stifle joint osteochondrosis
607 Proks, P., Paninárová, M., Stehlík, L., Blažek-Fialová, I., Fedorová, P., Nečas, A.: Clinical manifestation, radiographic and ultrasonographic diagnosis of tendosynovitis of m. tibialis cranialis and m. extensor digitorum longus
610 Stehlík, L., Proks, P., Nečas, A.: The use of diagnostic imaging modalities in diagnosis of CrCL rupture in dogs
615 Srnec, R.; Nečas, A.; Fedorová, P.: Myositis ossificans in a dog – case report
619 Necidová L.: Actual Legislative and Normative Requirements in Food Microbiology
622 Dvořák P.: Legislative issue of ionizing radiation in food hygiene and veterinary practice
625 Bzdil, J., Hubíková – Kubíčková I., Kvapilová M.: Prevalence of Salmonellae in clinical materials in human and veterinary sphere over the period of 2006 to 2010
632 Myšková P., Karpíšková R., Dědičová D.: Occurrence of monophasic variant of Salmonella 9,12:l,v:- in the Czech Republic
635 Svobodová I.: Clostridium perfringens as a foodborne pathogen
638 Drápal J., Střechová V.: System of monitoring of residues and contaminants in feed, raw materials, and foodstuffs of animal origin
644 Šucman E., Veselá H.: Akrylamid – endogenous contaminant of food
647 Kouba, F., Cipínová, E., Šolová, E., Fleischmannová, H.: Results of investigation of finding Flunixin in the horsemeat from the horse which was slaughtered for the purpose of processing for human consumption
650 Karásková K., Straková E., Suchý P., Márk J.: Variation in a chemical composition of pheasant bodies during their fattening
652 Blahová J., Svobodová Z.: The use of fish bile for the study of load of the aquatic ecosystem by PAH

11/2012

MALÁ ZVÍŘATA|

667 Zavadilová T., Beránek J.: Použití diamantové frézky při řešení chronického korneálního epiteliálního defektu u psa – kasuistika
671 Trbolová A.: Najčastejšie očné ochorenia u mladých psov – dedičné očné ochorenia
680 Kříž P., Nováková B., Nágl I., Parmová I., Bartejsová I., Pavlík I.: Generalizovaná infekce kočky způsobená Mycobacterium avium subsp. Hominissuis

KONĚ

685 Zavadilová T., Beránek J.: Oboustranný suprachoroidální cyclosporinový implantát u koně s rekurentní uveitidou – kazuistika
691 Hytychová T., Bezděková B.: Novorozenecká sepse u hříběte – popis klinického případu

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

696 Bernardy J.: Respirační onemocnění prasat z klinického pohledu – přehled
702 Blahutková M., Krejčí J., Nechvátalová K., Faldyna M: Slizniční imunita respiračního traktu
706 Salát, J., Nedbalcová K., Faldyna M.: Smíšená infekce virem PRRS a Haemophilus parasuis akceleruje prozánětlivou imunitní odpověď
709 Nedbalcová, K., Kučerová, Z., Faldyna, M.: Vakcinace proti infekcím Haemophilus parasuis

HYGIENA POTRAVIN

712 Drápal J.: Polychlorované bifenyly – je nutné si je připomínat

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

667 Zavadilová T., Beránek J.: Diamond burr debridement as a new technique of treatment of spontaneous chronic corneal epithelial defects (SCCEDs) in a dog – a case report
671 Trbolová A.: The most common eye diseases in young dogs – hereditary eye diseases
680 Kříž P., Nováková B., Nágl I., Parmová I., Bartejsová I., Pavlík I.: Generalized infection of cats caused by Mycobacterium avium subsp. Hominissuis
685 Zavadilová T., Beránek J.: Bilateral suprachoroidal cyclosporine implant in a horse with equine recurrent uveitis – a case report
691 Hytychová T., Bezděková B.: Neonatal sepsis in a foal – description of clinical case
696 Bernardy J.: Respiratory disease in pigs from a clinical point of view – an overview
702 Blahutková M., Krejčí J., Nechvátalová K., Faldyna M.: Mucosal immunity of the respiratory tract
706 Salát, J., Nedbalcová K., Faldyna M.: Mixed infection with PRRS virus and Haemophilus parasuis accelerates a proinflammatory immune response
709 Nedbalcová, K., Kučerová, Z., Faldyna, M.: The vaccination against infection Haemophilus parasuis
712 Drápal J.: Polychlorinated biphenyls – it is necessary to remined

12/2012

OBSAH

MALÁ ZVÍŘATA|

731 Vlašín M., Pyszko M., Paušová T., Páral V.: Anatomické aspekty radikální resekce jater u psa
738 Vlašín M., Paušová T., Dokič Ž., Grimová L., Bürglová A., Jarešová H.: Subtotální glosektomie u psa – popis případu
747 Kustra L., Vlach D., Evinic S.: Sekundárny hydrocephalus – diagnostika a chirurgické riešenie s použitím ventrikulopleurálneho shuntu – popis prípadu

ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
750 Fichtel T., Janalík P., Raušer P., Mazánek S., Šterc J., Lukáš J.: Ošetření fraktury špičáku medvědů – srovnání dvou klinických případů

LOVNÁ ZVĚŘ
753 Hutařová Z., Svobodová Z., Čelechovská O., Forejtek P.,Večerek V.: Vliv používání olověných broků na obsah olova v tkáních kachny divoké
Ryby
756 Veselý T., Reschová S., Pokorová D.: Infekční hematopoetická nekróza – virové onemocnění ryb a jeho přítomnost v české akvakultuře
760 Neschová S., Pokorová D., Veselý T.: Virová hemoragická septikémie lososovitých ryb

VČELY
763 Přidal A., Svoboda J.: Podletní spad a včasná diagnostika varroózy
766 Klíma Z.: Varroóza včel v České republice, jak dál?
770 Procházková Z., Ruprichová L., Vlkovič D., Dračková M., Borkovcová I., Vorlová L.: Analýza medu a mléka: hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

773 Martinec M.: ERE – epizootická enteropatie králíků

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

731 Vlašín M., Pyszko M., Paušová T., Páral V.: Anatomical aspects of radical liver resection in the dog
738 Vlašín M., Paušová T., Dokič Ž., Grimová L., Bürglová A., Jarešová H.: Subtotal glossectomy in the dog – a case report
747 Kustra L., Vlach D., Evinic S.: Secondary hydrocephalus – a diagnostics and surgical solution with use of ventriculopleural shunt – a case description
750 Fichtel T., Janalík P., Raušer P., Mazánek S., Šterc J., Lukáš J.: Treatment of fractures of the canine bears – a comparison of two clinical cases
753 Hutařová Z., Svobodová Z., Čelechovská O., Forejtek P.,Večerek V.: The influence of the use of lead shot to the lead content in the tissues of wild ducks
756 Veselý T., Reschová S., Pokorová D.: Infectious haematopoietic necrosis – a viral disease of fish and its presence in the Czech aquaculture
760 Neschová S., Pokorová D., Veselý T.: Viral haemorrhagic septicaemia of salmonid fish in the Czech Republic
763 Přidal A., Svoboda J.: Late sommer fall and early diagnostics of varroosis
766 Klíma Z.: Varroosis in bees in the Czech Republic, what next?
770 Procházková Z., Ruprichová L., Vlkovič D., Dračková M., Borkovcová I., Vorlová L.: Analysis of honey and milk: evaluation of quality and health safety
773 Martinec M.: ERE – Epizootic rabbit enteropathy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *