Autor
Kategorie:
Nezařazené

Obsah ročníku 2012

Veterinární klinika 2012
 1/2012
 
SLOVO ÚVODEM
Svoboda M. ………………………………………………………………………………2
 
PŘEHLED ENDOKRINNÍCH ONEMOCNĚNÍ PSA A KOČKY
Nelson W. R. ………………………………………………………………………………3
 
MANAGEMENT DIABETU U PSŮ
Nelson W. R. ……………………………………………………………………………… 7
 
MANAGEMENT DIABETU U KOČEK
Nelson W. R. ……………………………………………………………………………10
 
HYPOTERÓZA PSŮ
Nelson W. R. …………………………………………………………………………………..13
 
PRIMÁRNÍ HYPOTYREÓZA DOSPĚLÝCH PSŮ
Svoboda M., Hošková Z., Stegmann M., Tarkošová D., Konvalinová J. …………….17
 
HYPERTYREÓZA KOČEK
Nelson W. R. ……………………………………………………………………..21
 
CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ HYPERTYREÓZY U KOČEK
Vlašín M. ……………………………………………………………………………….24
 
DIABETICKÁ KETOACIDÓZA U MAČIEK
Tarkošová D., Svoboda M. ……………………………………………28
 
INTERPRETACE DIAGNOSTICKÝCH TESTŮ U PSŮ S HYPERADRENOKORTICISMEM
Nelson W. R. ………………………………………………………………….31
 
MOŽNOSTI TERAPIE U PSŮ S HYPERADRENOKORTICISMEM
Nelson W. R. …………………………………………………………………………. 33
 
PRIMÁRNÍ HYPOADRENOKORTICISMUCS U PSŮ Z POHLEDU KLINICKĚ PATOLOGIE
Řeháková K., Uhríková I., Škor O., Scheer P., Doubek J. ………………38
 
MOŽNOSTI ENDOKRINOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY V ČESKÉ REPUBLICE
Huml O.……………………………………….45
 
Contents
INTRODUCTORY WORD
Svoboda M. …………………………………………………………………………2
 
OVERVIEW OF ENDOCRINE DISEASES OF DOGS AND CATS
Nelson W. R . ………………………………………………………3
 
MANAGEMENT OF DIABETES IN DOGS
Nelson W. R. …………………………………………………………7
 
MANAGEMENT OF DIABETES IN CATS
Nelson W. R. ……………………………………………………10
 
HYPOTHYROIDISM IN DOGS
Nelson W. R. ………………………………………………………………13
 
PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN ADULT DOGS – PRESENTATION OF CLINICAL CASES
Svoboda M., Hošková Z., Stegmann M., Tarkošová D., Konvalinová J. …………….17
 
HYPOTHYROIDISM IN CATS
Nelson W. R. ……………………………………………………………………………..21
 
SURGICAL TREATMENT OF HYPERTHYROIDISM IN CATS
Vlašín M. ………………………………………………………….. 24
 
DIABETIC KETOACIDOSIS IN CATS
Tarkošová D., Svoboda M. ……………………………………………………..28
 
INTERPRETATION OF DIAGNOSTIC TESTS IN DOGS WITH HYPERADRENOCORTICISM
Nelson W. R. ……………………………………….31
 
TREATMENT OPTIONS FOR DOGS WITH HYPERADRENOCORTICISM
Nelson W. R. …………………………………….. 33
 
PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM IN DOGS FROM THE PERSPECTIVE OF CLINICAL PATHOLOGY
Řeháková K., Uhríková I., Škor O., Scheer P., Doubek J. ………38
 
THE OPTIONS OF ENDOCRINOLOGIC DIAGNOSTICS IN THE CZECH REPUBLIC
Huml O. ……………………………………………..45
 
 
2/2012
 
SLOVO ÚVODEM
Tomek A.   …………………………………………………………………………….. 50
 
DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INTRAKRANIÁLNÍCH NÁDORŮ U 10 PACIENTŮ
Tomek A., Šrenk P., Hanzlíček D., Vejražková P., Jarešová H.   ………………………. 51
 
CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ QUADRIGEMINÁLNÍ CYSTY U RHODÉSKÉHO RIDGEBACKA POMOCÍ CYSTOPERITONÁLNÍHO ŠUNTU
Vejražková P., Šrenk P., Tomek A., Jarešová H.   ………………………………………. 62
 
PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ POLYNEUROPATIÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚŽKÉ STAVY
Škorová K., Škor O., Řeháková K. …………………………………………………………66
 
ARACHNOIDÁLNÍ CYSTA JAKO SEKUNDÁRNÍ NÁLEZ U IDIOPATICKÉ MENINGOENCEFALOMYELITIDY U SHIH TZU: DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ
Tomek A., Šrenk P., Jarešová H.   …………………………………………………. 73
 
MYOSITIDA MASETERŮ LABRADORSKÉHO RETRÍVRA
Hájek I. Schánilec P., Blažek- Fialová I., Dufek J.   ………………………………………….. 78
 
PORUCHY SPÁNKU U KONÍ – NADMĚRNÁ SPAVOST
Ludvíková E.   ……………………………………………………………82
 
NEJBĚŽNĚJŠÍ NEUROLOGICKÉ PROBLÉMY EXOTICKÝCH PTÁKŮ
Grymová V.   …………………………………………………….. 85
 
 
Contents
 
INTRODUCTION WORD
Tomek A.   …………………………………………………………………………. 50
 
DIAGNOSTIC AND SURGICAL TREATMENT OF THE INTRACRANIAL TUMOURS IN 10 DOGS
Tomek A., Šrenk P., Hanzlíček D., Vejražková P., Jarešová H.   ………………………….51
 
 
SURGICAL TREATMENT OF QUADRIGEMINAL CYST IN RHODESIAN RIDGEBACK BY CYSTOPERITONEAL SHUNT
Vejražková P., Šrenk P., Tomek A., Jarešová H.   …………………………………. 62
 
 
AN APPROACH TO DIAGNOSIS AND THERAPY OF POLYNEUROPATHIES WITH A FOCUS TO CRITICAL CASE
Škorová K., Škor O., Řeháková K.   ……………………………………………….. 66
 
ARACHNOID CYST AS A SECONDARY FINDING IN IDIOPHATIC MENINGOENCEFALOMYELITIS IN SHIH TZU: DIGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT
Tomek A., Šrenk P., Jarešová H.   …………………………………………………. 73
 
USE OF ELECTROMYOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF DISEASES OF MASTICATORY MUSCLES
Hájek I. Schánilec P., Blažek- Fialová I., Dufek J.   ………………………………………….. 78
 
SLEEP DISORDERS IN HORSES – EXCESSIVE SLEEPINESS
Ludvíková E.   …………………………………………………………………………….82
 
THE MOST FREQUENT NEUROLOGICAL DISORDERS IN EXOTIC BURDA
Grymová V. ……………………………………………………………………………….  85
 
 
 
3/2012
 

SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.   ……………………………………………………………….90
 
ALPAKA (LAMA PACOS) A LAMA (LAMA   GLAMA JAKO   PACIENT VE VETERINÁRNÍ PRAXI
Husáková T., Stropnická L., Vernerová E., Svobodová V., Palata L.   …………………………………….91
PLICNÍ PARAZITÁRNÍ INFEKCE DIAGNOSTKOVANÁ ENDOSKOPICKY U OSLA DOMÁCÍHO
Bodeček Š., Koudela B. ………………………………………………………………….. 97
VZNIK TŘÍSELNÉ KÝLY U MAKAKA LVÍHO PO APLIKACI IMPLANTÁTU S DESLORELINEM
Pokorný J., Filipová A.   ……………………………………………………………………100 
IMOBILIZACE A PŘESUN ZUBRA (BOS BONASUS) A BIZONA (BOS BISON) bison) V PODMÍNKÁCH FARMOVÉHO CHOVU V ČR
Váhala J.   ………………………………………………………………………………104
 
PŘESUN ŽIRAF MEZI REZERVACEMI V SENEGALU
Váhala J.   ……………………………………………………………………………….108 
CHROMOFOBOCELULÁRNÍ RENÁLNÍ KARCINOM U ŽELVY ČTYŘPRSTÉ: POPIS PRVNÍHO PŘÍPADU
Hnízdo J., Hes O.   …………………………………………………………………………113
TŘI PŘÍPADY SAMIC LEGUÁNA ZELENÉHO SPOJENÉ S VÝSKYTEM PREOVULAČNÍCH FOLIKULŮ
Pokorný J., Filipová A., Benedikt V., Fictum P.   …………………………………………………..118
ZÁSADY PREVENTIVNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE VE VELKÝCH CHOVECH PAPOUŠKŮ
Grymová V.   ………………………………………………………………………………..124
ČASTÉ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE U MLÁĎAT PAPOUŠKŮ ARA
Taras L., Tukač V.   ………………………………………………………………129
  
Contents
INTRODUCTION WORD
Knotek Z.   ……………………………………………………………………………..90
ALPACA (LAMA PACOS) AND LAMA (LMA GLAMA) AS A A PATIENT IN THE VETERINARY PRACTICE
Husáková T., Stropnická L., Vernerová E., Svobodová V., Palata L.   …………………………………….91
 
LUNGWORM PARASITARY INFECTION ENDOSCOPICALLY DIAGNOSED IN THE DOMESTIC DONKEY
Bodeček Š., Koudela B.   ……………………………………………………………………97
 
THE EMERGENCE OF INGUINAL HERNIA IN THE LION MACAQUES AFTER DESLORELIN IMPLANT
Pokorný J., Filipová A. ……………………………………………………..100 
 
IMMOBILIZATION AND TRANSFER OF BISON (BOS BONASUS) AND BUFFALO (BOS BISON) IN FARMED CONDITIONS IN THE CZECH REPUBLIC
Váhala J.   ……………………………………………………………………………….104
TRANSFER OF GIRAFFES AMONG RESERVATION IN SENEGAL
Váhala J.   …………………………………………………………………………………………108
 
CHROMOPHOBOCELLULAR RENAL CELL CARCINOMA IN A RUSSIAN TORTOISE: FIRST CASE REPORT
Hnízdo J. Hes O.   …………………………………………………………………..113
THREE CASES OF FEMALE GREEN IQUANA ASSOCIATED WITH THE OCCURRENCE OF PRE-OVULATIVE FOLLICLES
Pokorný J., Filipová A., Benedikt V., Fictum P.   …………………………………………….118
 
THE PRINCIPLES OF PREVENTIVE VETERINARY CA|RE IN LARGE AVIARIES
Grymová V.   …………………………………………………………………………….124
COMMON HEALTH PROBLEMS IN YOUNGS OF MACAW PARROTS
Taras L., Tukač V.   ……………………………………………………………………………….129
 
4/2012
SLOVO ÚVODEM
Svoboda M.…………………………………………………………… 142                                                                                                                                              
TRENDY VE VAKCINACI PSŮ A KOČEK – INFORMOVANÝ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ I CHOVATEL
Day J. M., Hrozinek C. M., Schultz R. D.   …………………………………143
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PSA A KOČKY …………………………………..    144
IMUNITNÍ ODPOVĚĎ ………………………………………………………………………………………………..       148
ZÁSADY IMUNOPROFYLAXE   …………………………………………………………………..    149
DRUHY VAKCÍN ……………………………………………………………………………………………… 150 
DŮVODY KE ZMĚNĚ VAKCINAČNÍCH PROTOKOLŮ …………………………………….. 151
VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ PRO PSY ………………………………………………………….   152
VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ PRO KOČKY ………………………………………………………………….   155
HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ ……………………………………………………………………… 156
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ……………………………………………………………………………. 158
DIAGNOSTIKA ANAPLAZMÓZY PSA POMOCÍ PCR A STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK
Konvalinová J., Svobodová V., Svoboda M.   ……………………………………….   163
 
Contents
 
INTRODUCTION WORD
Svoboda M.   …………………………………………………………………………. 142
TRENDS IN DOGS AND CATS VACCINATION – INFORMED VET AND OWNER
Day J. M., Hrozinek C. M., Schultz R. D…………………. 143
MAJOR INFECTIOUS DISEASES OF THE DOG AND CAT ……………………………… 144
THE IMMUNE RESPONSE…………………………………………………………….   148
THE PRINCIPLE OF VACCINATION…………………………………………………….. 149
TYPES OF VACCINE…………………………………………………………………….   150
DRIVERS FOR CHANGE IN VACCINATION PROTOCOLS …………………………….   151
CANINE VACCINATION GUIDELINES………………………………………………….   152
FELINE VACCINATION GUIDELINES………………………………………….   155
REPORTING OF ADVERSE REACTIONS………………………………………………… 156
GLOSSARY OF TERMS……………………………………………………………………158
DIAGNOSTICS OF ANAPLASMOSIS IN A DOG BY PCR METHOD AND DETERMINATION OF SPECIFIC ANTIBODIES
Konvalinová J., Svobodová V., Svoboda M.   ……………………………………163
 
5/2012
SLOVO ÚVODEM 
Carlos F. Agudelo    ……………………………………………172 
RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIE – POPIS PŘÍPADU
Carlos F. Agudelo   ……………………………………..    173
PLICNÍ HYPERTENZE U PSA – POPIS PŘÍPADU
Agudelo F. C., Schánilec P.   …………………………….. 178
PLICNÍ HYPERTENZE
Blažková M., Gregorová D., Najman K.   …………………182
KOMPLETNÍ ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDA A PLICNÍ NOVOTVARY U FENY    
Scheer P., Miklík J., Raška V., Uhríková I., Brhelová E., Sepši M.    ………….   190
KARDIOCHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ SYNDROMU CÉVNÍHO PRSTENCE U PSA A KOČEK – 16 LET (1997 – 2012)
Vlašín M., Paušová T., Dokič Ž., Handlíček D., Jarešová H.   …………………  194
CHARAKTERIZACE PARVOVIRŮ U PSŮ A KOČEK V ČESKÉ REPUBLICE
Křivda V., Sedlák K., Nagy A.   ………………………………………………… 199
OBSTIPACE CHAMELEONA JEMENSKÉHO –  KAZUISTIKA
Žákovská P.   ……………………………………………………………………  202
 
Contents
 
INTRODUCTORY WORD
Agudelo F. C.   …………………………172
RRESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY IN CATS – A CASE DESCRIPTION
Agudelo F. C.   ……………………….   173
PULMONARY HYPERTENSION IN A DOG – A CASE REPORT
Agudelo F. C., Schánilec P.   ………………………………………   178
PULMONARY HYPERTENSION
Blažková M., Gregorová D., Najman K.   ……………………………182
COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK AND PULMONARY NEOPLASM IN THE BITCH 
Scheer P., Miklík J., Raška V., Uhríková I., Brhelová E., Sepši M.      190
CARDIO-VASCULAR RING SOLUTION SYNDROME IN DOGS AND CATS – 16 YEARS (1997-2012)
Vlašín M., Paušová T., Dokič Ž., Hanzlíček D., Jarešová H.     ……  194 
CHARACTERIZATION OF PARVOVIRUS IN DOGS AND CATS IN THE CZECH REPUBLIC
Křivda V., Sedlák K., Nagy A.   …………………………………… 199
CONSTIPATION IN VEILED CHAMALEO – A CASE REPORT
Žákovská P.   ………………………………………………………  202
 
 
6/2012
Obsah

SLOVO ÚVODEM
Novotný R.   ………………………………………………………… 210
 
RESUSCITACE NOVOROZENÝCH ŠTĚNAT A KOŤAT
Novotný R., Bartošková A., Janošovská M.   …………………………… 211
 
HYPOLUTEINISMUS U FENY – KAZUISTIKY
Vitásek R., Novotný R., Bartošková A.   ………………………………….. 214

MEDIASTINÁLNÍ LYMFOM U DVOU ŠTĚNAT

Grimová L., Genčúrová A., Paulová T., Handlíček D.   ……………….218
PAHÝLOVÉ GRANULOMY A FISTULACE JAKO KOMPLIKACE KASTRACE FENY: PŘÍPAD Z PRAXE
Bartošková A., Janošovská M., Tarkošová D., Vitásek R.   ……………….  223 
ENDOSKOPICKY ASISTOVANÁ TRANSCERVIKÁLNÍ INTRAUTERINNÍ
INSEMINACE:RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
Vitásek R., Janošovská M., Husník R., Novotný R.   ……………………… 227
ODBĚR EPIDIDYMÁLNÍCH SPERMIÍ  PSA ZA ÚČELEM KONZERVACE – KAZUISTIKA
Přinosilová P., Kopecká V., Kunetková M., Šípek J.   ………………..   232
MANAGEMENT ATOPICKÉ DERMATITIDY U PSA
Polášková L.   …………………………………………  236
POLYCISTICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN U KOČEK
Bartošíková P.   ………………………………………………………….. 241
PŘÍPAD GRANULOMATÓZNÍ MYKOTICKÉ HEPATITIDY U ŽELVY ZELENAVÉ
Romero B. S., Knotková Z., Fictum P., Proks P., Knotek Z.   ………….244 
 
Contents

INTRODUCTORY WORD
Novotný R.   ………………………………………………………… 210
RESUSCITATION OF CANINE AND FELINE NEONATES
Novotný R., Bartošková A., Janošovská M.   ………………………… 211
HYPOLUTEINISM IN A BITCH – CASE REPORTS
Vitásek R., Novotný R., Bartošková A.   ……………………………214
MEDIASTINAL LYMPHOMA IN TWO PUPPIES
Grimová L., Genčúrová A., Paulová T., Handlíček D.   ……………….218
STAMP GRANULOMAS AND FISTULATION AS A COMPLICATION OF BITCH CASTRATION : A CASE REPORT FROM PRACTICE
Bartošková A., Janošovská M., Tarkošová D., Vitásek R.   …… 223
ENDOSCOPICALLY ASSISTED TRANSCERVICAL INTRAUTERINE INSEMINATION: A RETROSPECTIVE STUDY
Vitásek R., Janošovská M., Husník R., Novotný R.   …………227
COLLECTION ON EPIDIDYMAL SPERMATOZOA OF DOG FOR THE PURPOSE OF  CRYOPRESERVATION ­-  CASE REPORTS
Přinosilová P., Kopecká V., Kunetková M., Šípek J.   ………232
MANAGEMENT OF CANINE ATOPIC DERMATITIS
Polášková L.   ………………………………………… 235
POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE IN CATS
Bartošíková P.    ……………………………………………..  241
GRANULOMATOUS MYCOTIC HEPATITIS IN HERMANN’S TORTOISE (Testudo hermanni)
Romero B. S., Knotková Z., Fictum P., Proks P., Knotek Z.   ……. 244
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *