POKYNY PRO AUTORY ODBORNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Veterinářství jako průběžně vzdělávací odborný časopis přijímá a publikuje původní texty určené široké veterinární veřejnosti – především praktikujícím veterinárním lékařům, státnímu veterinárnímu dozoru, výzkumníkům, učitelům, studentům. Vybrané texty z jednotlivých čísel jsou uveřejňovány na internetové adrese www.vetweb.cz. Texty mají poskytnout rychlou a aktuální informaci v medicíně malých zvířat, koní, přežvýkavců, prasat, drůbeže, v hygieně potravin a všech tématech aplikované biologie. Redakce přijímá příspěvky odpovídající odbornému profilu časopisu v češtině nebo slovenštině. Příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci ve Veterinářství a musí být doplněn prohlášením, že nebyl zadán k uveřejnění v jiném časopise. Uveřejněná práce se stává majetkem vydavatele Veterinářství a její přetištění, jakož i její části nebo obrázku je možné jen se souhlasem vydavatele. Rukopis musí být imprimován všemi autory, včetně zplnomocnění prvního uvedeného autora k jednání s redakcí. Redakce netrvá na „imprimatur“ vedoucího pracoviště autora (autorů). Zaslané původní práce a přehledná sdělení jsou posouzeny členy redakce, zda odpovídají profilu časopisu a dokumentačním požadavkům, a poté předány k vyjádření oponentům. Na základě oponentských posudků rozhodne redakce, bude-li článek přijat do tisku v původním znění nebo odeslán autorovi zpět k doplnění či přepracování, případně nebude-li přijat. O výsledku rozhodnutí je autor vyrozuměn písemně, zpravidla do 1 – 2 měsíců po obdržení článku redakcí. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy a rukopis v případě nutnosti zkrátit. Redakčně zpracované texty se posílají před vytištěním autorům k autorské korektuře. ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU Redakce vychází z formální stránky mezinárodně platných norem směřujících k unifikaci medicínských časopisů. Původní práce (včetně kazuistik) a přehledné články mají standardní členění: titulní strana, souhrn, vlastní text, seznam literatury a dokumentaci. Titulní strana – obsahuje název práce, jména autorů a jejich imprimatur. Název práce musí být stručný a výstižný (max. 9 slov). Jména autora a spoluautorů prosíme uvést včetně titulů, vědeckých hodností a pracovišť. U prvního (hlavního) autora plnou kontaktní adresu, telefonické, faxové, e-mailové spojení včetně rodného čísla a bankovního spojení (č. ú., kód banky, specifický symbol, místo bankovní instituce). Za uveřejněné příspěvky v časopisu Veterinářství a na domovské internetové stránce uděluje redakce autorský honorář. Souhrn – se uveřejňuje v češtině/slovenštině a v angličtině, v rozsahu do 15 řádků. Souhrn je důležitou součástí sdělení, proto je nezbytné, aby byl při zachované stručnosti co nejvýstižnější. Text souhrnu se graficky nečlení. Redakce zajišťuje jazykovou korekturu anglického souhrnu, případně překlad. Vlastní text – příspěvek charakteru odborné práce by měl obsahovat úvod, materiál a metodiku, vlastní výsledky, diskusi a závěr. Kazuistika by měla zahrnovat anamnézu, vlastní klinická zjištění, doplňkové diagnostické metody a jejich výsledky, sumarizaci nálezu, diferenciální diagnostiku a diskusi, suspektní nebo konečnou diagnózu, terapii, prevenci, příp. prognózu. Použije-li autor v textu zkratky, musí příslušné výrazy poprvé použít v plném znění s následující zkratkou uvedenou v závorce. Seznam literatury – odkazy na literaturu se uvádějí za citovanou částí textu, a to pouze uvedením pořadového čísla v horním indexu podle seznamu literatury. Pokud je citováno více autorů, mezi jednotlivými čísly se dělá čárka, příp. pomlčka bez mezer. Seznam literatury se sestavuje nikoli podle abecedy, ale v chronologickém pořadí podle toho, který autor je citován jako první, druhý atd. Formální úprava seznamu literatury se řídí následujícími pravidly: po uvedení příjmení čárka, po iniciálách křestních jmen autorů tečky, mezi jednotlivými autory se píše čárka; potom se píše plný název citované práce v jazyce originálu, název časopisu, rok vydání, ročník (číslo), strany citované práce. U monografií se navíc uvádí místo vydání, nakladatel, rok vydání a celkový počet stran. Používání písma, mezer, čárek, teček a středníků je patrné na uvedených příkladech. Latinské zoologické a botanické názvy se uvádějí kurzívou. Pokud je autorů šest a méně, uvádějí se v citaci všichni autoři. Pokud je jich více než šest, uvedou se první tři a následně et al./a kol. Při úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte následujícími příklady: Článek v časopise Pepler, D., Oeetle, E. E. Trichomonas gallinae in wild raptors on the Cape Peninsula. S Afr J Wildl Res 1997;22:87-88. Monografie Grygar, I., Kudláč, E. Ultrasonografie ve veterinárním porodnictví a gynekologii. Hlučín; Slezan Hlučín, 1997:247. Kapitola z monografie Pokras, M. A., Wheeldon, E. B., Sedgwick, C. J. Trichomoniasis in owls: Case report on a number of clinic cases and a survay of the literature. In: Redig, P. T. Raport biomedicine. Mineapolis; University of Minnesota Press, 1993:88-91. Článek ve sborníku Youn, L. S. Gram-negative sepsis. In: Proceedings of the 3rd Annual Meeting of the International Society for Clinical Microbiology. Toronto; International Society for Clinical Microbiology, 1964:124-126. Dokumentace – práci lze doplnit tabulkami, grafy, schématy a obrázky. Redakce přijímá fotografie (minimální velikost 9 x 13 cm), diapozitivy, rentgenogramy, sonogramy, CT snímky a dokumentační materiály z ostatních zobrazovacích technik v kvalitě vhodné pro tisk. Perokresby by měly být nejméně v měřítku 1 : 1, kreslené tuší nebo tenkým černým fixem. Dokumentační materiál musí být popsán a očíslován v souladu s popisem dokumentace v textu. Tabulky, grafy, schémata a popis k obrázkům uvádějte na konci článku za oddílem literatura a adresou autora. Šipky, obrysové čáry nebo popis zobrazení je vhodné udělat na kopii schématu, perokresby, fotografie, rentgenogramu apod. V tisku se originál graficky upraví podle této kopie. U rentgenogramů lze označit důležité místo papírovou samolepkou a nutné je vyznačit orientaci (pravá a levá strana, horní a dolní okraj). TECHNICKÉ POŽADAVKY Rukopisy zasílejte na adresu redakce e-mailem nebo poštou v jednom vyhotovení a na CD (disketě). Originální dokumentační materiály budou vráceny. Rozsah článku (včetně literatury, bez příloh) by neměl překročit 8 stran v programu Word (nastavení – okraje stránky L, P, H, S 2,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5). Soubory je možno poslat v kterémkoli z běžných textových editorů (MS Word – doporučujeme uložit soubor s koncovkou doc a minimální grafické formátování textu). Elektronicky zpracované obrázky zasílejte ve formátu TIF, EPS, JPG v rozlišení 300 dpi. CD (disketu) označte jménem, názvem souboru a použitého textového editoru. Grafy zpracované v některém z tabulkových procesorů (Excel) dodejte vytištěné a na CD. Grafické zpracování dodaných materiálů pro tisk zajišťuje grafické studio vydavatele. Příspěvky zasílejte na adresu: Redakce časopisu Veterinářství Mášova 2 602 00 Brno e-mail: veterinarstvi@vetweb.cz Tel.: 541 218 705, 541 218 702, 541 213 551 Fax: 541 213 551

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *