Potravinářské předpisy EU – 4/2012

Seznam potravinářských předpisů EU Úřední věstník EU 1. – 30. 4. 2012

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU


Prováděcí rozhodnutí 2012/197/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 2377)
OJ L 106, 18.04.2012, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2012/204/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý brucelózy a některých oblastí Itálie, Polska a Portugalska za oblasti úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 2451)
OJ L 109, 21.04.2012, s.26
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/187/EU, kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron (oznámeno pod číslem C(2012) 2164)
OJ L 101, 11.04.2012, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2012/191/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoxaden, thiosíran stříbrný a tembotrion (oznámeno pod číslem C(2012) 2259)
OJ L 102, 12.04.2012, s.15
Nařízení 322/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 105, 17.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení 359/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 26.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení 369/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek krevní moučka, karbid vápníku, uhličitan vápenatý, vápenec, pepř a křemenný písek
OJ L 116, 28.04.2012, s.19
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 294/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 98, 04.04.2012, s.7
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 307/2012/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
OJ L 102, 12.04.2012, s.2
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 333/2012/EU o povolení přípravku hydrogenmravenčan draselný jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 492/2006/ES
OJ L 108, 20.04.2012, s.3
Prováděcí nařízení 334/2012/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm králíků a pro králíky, kteří nejsou určeni k produkci potravin, a o změně nařízení 600/2005/ES (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre)
OJ L 108, 20.04.2012, s.6
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ


Prováděcí rozhodnutí 2012/190/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o dočasné odchylky od pravidel původu stanovené v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2321)
OJ L 102, 12.04.2012, s.9
Prováděcí nařízení 319/2012/EU, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady 847/96/ES k rybolovným kvótám na rok 2012 přičítá určité množství převedené v roce 2011
OJ L 104, 14.04.2012, s.2
Prováděcí rozhodnutí 2012/203/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 2446)
OJ L 109, 21.04.2012, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2012/208/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2463)
OJ L 110, 24.04.2012, s.39
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 326/2012/EU o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2011/12 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES na „dodávky“ a „přímý prodej“
OJ L 106, 18.04.2012, s.11
21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 357/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 29/2012/EU o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 113, 25.04.2012, s.5
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 302/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 99, 05.04.2012, s.21
Prováděcí rozhodnutí 2012/213/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o broskve, hrušky a ananas (oznámeno pod číslem C(2012) 2511)
OJ L 113, 25.04.2012, s.12
Směrnice 2012/12/EU, kterou se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
OJ L 115, 27.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení 366/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
OJ L 116, 28.04.2012, s.10
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY


Rozhodnutí 2012/189/EU ze dne 26. března 2012 o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
OJ L 102, 12.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení 356/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1239/2011/EU, pokud jde o lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení na dovoz cukru se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/2012
OJ L 113, 25.04.2012, s.4
Prováděcí nařízení 367/2012/EU, kterým se stanoví nezbytná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
OJ L 116, 28.04.2012, s.12
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 314/2012/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES a 436/2009/ES, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína
OJ L 103, 13.04.2012, s.21
Prováděcí nařízení 315/2012/EU, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 103, 13.04.2012, s.38

http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=4

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *