Použití preparátu AMOKSIKLAV 12,5 % a ENROBIOFLOX 10% při eliminiaci infekce E.coli v chovu masných krůt

Použití preparátů AMOKSKLAV 12,5% a ENROBIOFLOX 10% při eliminaci infekce E. coli v chovu masných krůt

Tato studie byla provedena na farmě K, na které byl zaznamenán signifikantní nárůst mortality masných krůt (na 10 –12 %), zapříčiněný infekcí E. coli. Onemocnění se nejčastěji projevovalo ve dvou obdobích, a to před koncem 3. a v 8. týdnu života. Aby se eliminovala infekce a s ní i související pokles produkce, byl zahájen pokus o profylaxi spočívající v podávání chemoterapeutik v kritických chovných obdobích.
Pokus byl proveden ve dvoupodlažním chovu krůt (přízemí a 1. patro), každý s plochou povrchu 1 000 m2. Na každou plochu se naskladnilo 4 335 jednodenních krůt (samic) typu BUT 9. Zoohygienické podmínky, krmení a imunoprofylaxe byly identické u obou skupin. Byla využita vysoká podestýlka, mechanická ventilace a centrální vytápění. Během experimentálního období byly krůty krmeny pěti typy plnohodnotných krmných směsí s následujícím proteinovým obsahem: první tři týdny 29 %, od 4. do 7. týdne 26 %, od 8. do 10. týdne 22 %, od 11. Do 13. týdne 19 % a 14. – 16. týden 16 %. Odhad efektivity přípravku Amoksiklav 12,5% (dávka 20g/100kg ž.hm.) v porovnání s Enrobiofloxem (dávka 0,5 ml/1l pitné vody) u krůt chovaných v přízemí a 1. poschodí se realizoval souběžně. Hodnocené preparáty se podávaly v pitné vodě v periodách 1.- 4. den, 17.- 19. den a také 54. – 56. den života. Posuzování efektivity preparátů bylo založeno na klinickém stavu krůt, patologicko-anatomickém a bakteriologickém vyšetření mrtvých kusů, bakteriologickém vyšetření výtěru z kloaky spolu se stanovením antibiotické citlivosti izolátů bakterie E. coli. Pro zhodnocení získaných výsledků produkce se zaznamenával denní úhyn (indikátor mortality), hmotnostní přírůstky (100 krůt z každé skupiny vážených každý týden) a konverze krmiva (indikátor utilizace krmiva). Spolu s tímto byla odebrána krev od deseti namátkově odchycených krůt z každé skupiny ve věku 14 týdnů, z důvodu stanovení HI protilátek proti ND viru.
Experiment trval 16 týdnů. V průběhu pokusu byla stěžejní následující fakta:
1. Aplikace hodnocených chemoterapeutik u krůt byla pozorována nestranně. Aplikované preparáty neměly kvantitativní vliv na spotřebu vody.
2. Je nezbytné zdůraznit fakt, že byla pozorována ztráta konzistence feces zapříčiňující znečištění peří. U skupiny krůt léčených Amoksiklavem tento symptom nebyl pozorován.
3. Aplikované preparáty neměly vliv na výšku hladiny HI protilátek.
4. Bakterie E. coli izolované z dvoudenních krůťat byly citlivé na oba preparáty, bakterie izolované z třítýdenních krůt měly sníženou a žádnou citlivost k Amoksiklavu, respektive Enrobiofloxu , kdežto u osmitýdenních byla zaznamenána plná citlivost k Amoksiklavu a žádná k Enrobiofloxu. Izolované bakterie E. coli byly rezistentní ke zkoumaným lékům 10 dní od počátku podávání v období od 17. do 19. dne života.
5. Nebyly pozorovány žádné rozdíly v přírůstku v časném období života (5 – 6 týdnů). U obou skupin, ačkoli později krůty jimž byl podávám Amoksiklav dosahovaly lepšího přírůstku.
6. Kvalita podestýlky u skupiny, které byl podáván Amoksiklav, byla taková, že nevyžadovala údržbu během období experimentu, kdežto podestýlka u skupiny krůt léčených Enrobiofloxem v prvních 10 týdnech života byla charakterizována vyšší vlhkostí s pozorovaným průjmem v okolí napaječek a krmítek.
7. Mortalita byla vyšší u krůt chovaných v přízemí (Amoksiklav), uhynulo 181 (4,18 %) krůt. Ve skupině krůt léčených referenčním antibiotikem uhynulo 132 (3,04 %) krůt.
8. .Příčinou smrti byla omphalitida, kanibalismus (intenzivní osvětlení), smrt hlady, obstrukce žaludku podestýlkou a náhodná smrt.
9. Souhrnné množství krmiva zkonzumovaného krůtami které přijímaly Amoksiklav a Enrobioflox, bylo 88 500 kg, respektive 83 400 kg.
10. Průměrná tělesná hmotnost Amoksiklavem a Enrobiofloxem léčených krůt byla 7,97 kg, respektive 7,38 kg.
11. Příjem krmiva na 1 kg živého přírůstku hmotnosti byl u krůt přijímajících Amoksiklav 2,66 kg a u skupiny u skupiny léčené Enrobiofloxem 2,69 kg.
12. Profylaktické podávání chemoterapeutik způsobilo redukci nemocných a uhynulých kusů krůt. Příznivý ekonomický efekt byl dosažen u krůt léčených Amoksiklavem.

Závěr: Efektivita Amoksiklavu v léčbě bakteriálních infekcí krůt.

V průmyslovém chovu krůt je nejvyšší stupe ň morbidity v souvislosti s výskytem bakteriálních onemocnění přičítán kolibacilóze. Onemocnění se většinou projeví v těchto intervalech: v období po vylíhnutí, dále mezi 3. a 4. týdnem života a nakonec v 8. a 9. týdnu života. Právě frekvence rekurence kolibacilózy je obecně dána dvěma faktory, a to přítomností E. coli v intenzivním hospodářství a přítomností mnoha infekčních a neinfekčních faktorů narušujících normální činnost imunitního systému a tím připravujících příznivé podmínky pro sekundární infekce způsobené rezistentními kmeny bakterií. Toto byl důvod pro provedení našeho pokusu zaměřeného na kontrolu efektivity přípravku Amoksiklav 12,5% (LEK Ljubljana) při prevenci onemocnění krůt během zmíněných tří kritických period chovu.
K provedení pokusu jsme pou žili vzorek 8 670 jednotýdenních krůťat (samičího pohlaví) typu BUT 9, které byly chovány ve dvoupodlažní budově na ploše 1 000m2. Podmínky chovu, krmení, imunoprofylakční program (vakcinace proti TRT a ND) byly identické pro obě skupiny.
Efektivita přípravku Amoksiklav 12,5% prášek (LEK Ljubljana, dávka 20g na 100 kg tělesné hmotnosti) u skupiny chované v přízemí byla srovnávána s efektivitou přípravku Enrobioflox 10% roztok (ZK Biovet z Gorzowa WLKp., dávka 0,5 ml na 1litr vody) použitého u skupiny krůt chovaných v prvním patře. Oba produkty byly aplikovány v pitné vodě ve třech intervalech: 1.- 4. den, 17. – 19. den a 54. – 56. den odchovu. V souladu s vyhodnocením efektivity obou přípravků jsme vzali v úvahu odhad klinického stavu zvířat, výsledek anatomických, patologických a bakteriologických analýz mrtvých zvířat a výsledky antibiogramů (amoxycilin/klavulanová kyselina, enrofloxacin) pro vzorky E.coli izolované z feces testovaných zvířat.
Pro vyhodnocení výsledků se denně zaznamenávaly ztráty, spotřeba krmiva, přírůstek tělesné hmotnosti (každý týden se vážilo deset zvířat z deseti náhodně vybraných skupin). Takto získané výsledky produkce byly statisticky zpracovány podle dvou faktorů různých metod
s tímto závěrem:
 Konečná tělesná hmotnost zvířat ze skupiny léčených Amoksiklavem byla signifikantně vyšší ( přibližně o 600g), než u skupiny léčených Enrobiofloxem.
 Ztráty byly vyšší u Amoksiklavové skupiny (4,18 %); Enrobioflox (3,04 %).
 Lepší konverze krmiva byla zjištěna u zvířat léčených Amoksiklavem (2,66kg) oproti skupině léčených Enrobiofloxem (2,69 kg).

Andrzej Koncicki
Katedra chorob drůbeže, fakulta veterinární medicíny, Univerzita Warmia a Masuria,
10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 13

Přeložila: MVDr. Pavlína Řehořková
LEK Pharma, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *