Předčasný odstav zvyšuje agresivitu a stereotypní chování u koček

Předčasný odstav je definovaný jako trvalé odloučení od matky v čase dřívějším než k tomu dochází v přírodě. Má vliv na zdraví i chování zvířat.

Může způsobit neurobiologické změny, např. neuroendokrinní stresovou odpověď. Může také narušit paměť, kognitivní a socializační schopnosti. Předčasný odstav může ovlivnit výskyt anxiety a agresivity a tyto změny mohou přetrvávat dlouhou dobu. Na druhou stranu může stres v útlém věku zvýšit odolnost vůči stresu, což vede k mírnějším projevům úzkosti a současně nižším hladinám kortizolu. Může se tak jednat o adaptivní změny. Dopad předčasného odstavu je však ovlivňována i dalšími faktory, rozdíly se mohou objevit například mezi pohlavími.

Kromě ovlivnění normálního chování může mít předčasný odstav vliv na výskyt abnormálního chování, například stereotypií, které mohou být způsobeny dysfunkcí centrální nervové soustavy. Stereotypie se běžně objevují u zvířat v zajetí a jejich vznik je ovlivněn mnoha genetickými a environmentálními faktory. V určité míře mohou být dědičné. Bylo zjištěno, že předčasný odstav zvyšuje výskyt stereotypií u zvířat v zajetí a zvířat laboratorních. Jedná se třeba o kousání ocasu u norků nebo kousání drátů u myší. U domácích psů je předčasný odstav a špatná mateřská péče spojena se stereotypním honěním ocasu. Předčasný odstav však nemusí nutně vést ke vzniku stereotypního chování, zejména pokud je kombinován s environmentálním enrichmentem. Některé stereotypie mohou být pouze dočasné.

Pomocí dotazníku bylo hodnoceno 5726 koček 40 plemen. V tomto online dotazníku byly otázky týkající se informací o zdraví koček, životních podmínkách a chování domácích koček ve Finsku. Majitelé popisovali aktivitu koček, tendenci vyhledávat kontakt s člověkem, agresivitu vůči členům rodiny, cizím lidem a dalším kočkám a plachost vůči novým stimulům. Majitelé byli také tázáni ohledně sání, olizování nebo pojídání vlny nebo výskytu poruch chování. Výsledky byly zpracovány pomocí logistické regresní analýzy.

Na základě této studie bylo zjištěno, že poruchy chování jsou v populaci koček domácích poměrně časté. U 41 % koček se objevovala agresivita vůči ostatním kočkám a u téměř 32 % se objevilo sání vlny.

Kočky odstavené před 8. týdnem věku se ve větší míře chovaly agresivně ve srovnání s kočkami odstavovanými mezi 12-13 týdny věku. Navíc kočky odstavované v dospělosti nebo kočky neodstavované byly méně agresivní vůči ostatním kočkám, členům rodiny nebo cizím lidem než ostatní hodnocené kočky. Současně byly tyto kočky méně plaché.

Věk při dostavu také ovlivnil výskyt stereotypního chování. Kočky odstavované mezi 14-15 týdny věku se v menší míře excesivně olizovaly než kočky odstavené ve věku 12-13 týdnů. U koček odstavených před 8. týdnem věku se ve větší míře objevovaly problémy s chováním, než u koček odstavovaných ve věku 12-13 týdnů.

Tato studie ukázala, že předčasný odstav má negativní vliv na chování koček. Predispozice pro agresivní chování byla zjištěna u předčasně odstavených koťat. U později odstavených koťat se agresivita i stereotypní chování objevovaly v menší míře. Pozdější odstav tak může zlepšit kvalitu života domácích koček.*

AHOLA, K. M., VAPALAHTI, K., LOHI, H. Early weaning increases agression and stereotypic behaviour in cats. Sci Rep 2017; Sep 4;7(1):10412. doi: 10.1038/s41598-017-11173-5.

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Podrobnější informace najdete v listopadovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *