Seminář Ochrana zdraví ryb ve Vodňanech

Ve dnech 1.--2. 4. 2015 se ve Vodňanech uskutečnil odborný seminář zabývající se problematikou nemocí ryb, jejich léčby a prevence s názvem „Ochrana zdraví ryb“ pořádaný Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Cílem této akce bylo obnovit tradici setkávání odborné veterinární a rybářské veřejnosti ve dvouletém intervalu a vzájemné předávání aktuálních zkušeností z oblasti nemocí ryb.

Seminář tentokrát probíhal ve velkém přednáškovém sále střediska MEVPIS Vodňany (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, FROV JU). Akce se zúčastnilo 60 odborníků z řad veterinární a rybářské veřejnosti a bylo prezentováno 22 velmi kvalitních přednášek. 

Úvod semináře patřil vzpomínce na nedávno zesnulého ichtyopatologa MVDr. J. F. Tesarčíka, CSc., který se v rámci své dlouholeté práce v oblasti nemocí ryb zasloužil především o řešení problematiky jarní viremie kaprů, včetně vývoje vakcíny. Jeho zásluhy sahající za hranice ČR připomněl doc. Ing. J. Řehulka, DrSc. Prof. MVDr. S. Navrátil, CSc., pak zrekapituloval historii výuky předmětu Nemoci ryb na VFU Brno a seznámil přítomné se současným stavem a plány do budoucna.

Dopoledne prvního dne bylo věnováno virovým onemocněním ryb. Zástupkyně Státní veterinární správy MVDr. M. Vágnerová (SVS Praha) a MVDr. L. Filásová (KVS České Budějovice) přehledně uvedly problematiku řešení případů výskytu nebezpečných nákaz ryb včetně postupu veterinárního dozoru na rovině obecných zásad, aktuální situace a i na konkrétním případu likvidace nebezpečné virové nákazy v chovu ryb v ČR. Poznatky o rozdílné vnímavosti různých plemen kapra ke koi herpesviróze (KHV) přednesla MVDr. V. Piačková, Ph.D., (VÚRH FROV JU Vodňany) a Ing. T. Veselý, CSc., (VÚVeL Brno) seznámil přítomné o nově v ČR diagnostikovaném virovém onemocnění kaprů nazvaném KSD (koi sleepy disease) – spavé nemoci kaprů. Virologický blok zakončila MVDr. L. Nepejchalová, Ph.D., (ÚSKVBL Brno) s přehledem možností vakcinace ryb v ČR.

Odpolední blok přednášek začal bakteriologickou tematikou v podání prof. MVDr. A. Čížka, CSc., (VFU Brno), který shrnul diagnostické postupy, upozornil na nebezpečí vzniku rezistence bakterií vůči antibiotikům a dokladoval tento fakt vlastními sledováními u ryb. MVDr. I. Papežíková, Ph.D., (VFU Brno) prezentovala sledování sezónní dynamiky vybraných imunologických parametrů u lososovitých ryb. Na závěr bloku byly shrnuty MVDr. J. Kolářovou (VÚRH  FROV JU Vodňany) možnosti použití antibiotik v chovech ryb ČR.

Další část programu prvního dne a velké části dne druhého byla věnována parazitózám ryb. Prof. RNDr. T. Scholz, CSc., (Parazitologický ústav, BC AV České Budějovice) brilantně shrnul historii ichtyoparazitologie v Čechách a na Moravě a v zastoupení nemocného doc. RNDr. M. Gelnara, CSc., (MU Brno) seznámil přítomné s její současností a perspektivami  prezentací centra ECIP (Evropské centrum ichtyoparazitologie), které zahájilo svou činnost v r. 2012.   Profesor Gelnar také uvedl jednu z aktuálních oblastí jejich výzkumu – studium původců lidských onemocnění přenášených rybami (tzv. fish-borne diseases), např. škulovců (tasemnice rodu Diphyllobothrium cizopasící jako dospělec ve střevě člověka) způsobujících difylobotriózu po požití tepelně neopracovaného masa vybraných druhů ryb i v Evropě (mimo jiné už i ve Švýcarsku a Itálii). RNDr. I. Fiala, Ph.D., (Parazitologický ústav, BC AV České Budějovice) ve svém příspěvku informoval o další možné etiologii akutního zánětu plynového měchýře (SBI) plůdku kapra ve střední Evropě, původce ze skupiny rybomorek – Myxozoa. Podrobný popis průběhu konkrétního případu proliferativního onemocnění ledvin (PKD) v intenzivním chovu lososovitých ryb uvedla doc. MVDr. S. Palíková, Ph.D., (VFU Brno). Bc. E. Jelínková (VFU Brno) prezentovala sledování sezónní dynamiky výskytu ergasilózy (infekce členovce chlopka obecného, Ergasilus sieboldi) ve vodárenských nádržích povodí Moravy v souvislosti s rozvojem zooplanktonu. Další skupina přednášek se týkala problematiky léčby parazitóz ryb, neboť v současné době není v ČR registrovaný žádný léčivý přípravek pro léčbu ekto- ani endoparazitóz ryb a veškeré léčebné zásahy v této oblasti probíhají způsobem „off label“. MVDr. J. Kolářová (VÚRH  FROV JU Vodňany) shrnula ve svém příspěvku možnosti léčby parazitárních onemocnění ryb v ČR. Dr. hab. Ing. J. Velíšek, Ph.D., (VÚRH  FROV JU Vodňany) seznámil přítomné s výsledky využití vybraných pesticidů na bázi pyretroidů k léčbě infekce žaber ryb žábrohlísty rodu Dactylogyrus v provozních podmínkách odchovu plůdku kapra obecného. Nízký terapeutický index vybraných přípravků komplikuje jejich doporučení k plošnému používání. Mgr. Z. Soukupová (VFU Brno) prezentovala výsledky sledování metabolizace praziquantelu a fenbendazolu u pstruha duhového po perorální aplikaci. Účinkem perorálního podání praziquantelu na vývojová stadia motolice oční (Diplostomum spathaceum) u plůdku amura bílého v provozních podmínkách se zabývala MVDr. E. Zusková, Ph.D.,(VÚRH  FROV JU Vodňany).

Předělem od infekčních onemocnění ryb k případům úhynů ryb následkem neinfekčních agens byla přehledová přednáška doc. Ing. T. Randáka, Ph.D., (VÚRH  FROV JU Vodňany) zabývající se znečištěním vodního prostředí cizorodými látkami a jejich vlivem na vodní organismy. Bylo prokázáno, že přes technologie čistíren odpadních vod (ČOV) prochází široké spektrum chemických sloučenin, které člověk každodenně používá (PPCP – Pharmaceutical and Personal Care Products) a jež finálně kontaminují vodní prostředí, kde mohou ovlivňovat přítomné vodní organismy.

Poslední blok přednášek zahrnoval vždy atraktivní a velmi diskutované případové studie úhynů ryb neinfekčního původu. Prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc., (VFU Brno + VÚRH  FROV JU Vodňany) uvedla podrobný popis a řešení případu úhynu ryb v rybníce jako důsledek netypického případu deficitu kyslíku, který byl pravděpodobně způsoben kombinací několika faktorů, a to především přemnožením hrubého zooplanktonu a nedostatkem disponibilního fosforu pro fytoplankton. Ing. J. Máchová, Ph.D., (VÚRH  FROV JU Vodňany) podrobně prezentovala případ opakovaných úhynů lososovitých ryb v nově instalovaných odchovných nádržích. Při místním šetření bylo vysloveno podezření, že příčinou úhynu ryb je způsob přivádění vody do nádrží, při kterém se voda intenzivně zavzdušňovala (nasycení vody kyslíkem činilo 136 %). Toto podezření bylo potvrzeno mikroskopickým vyšetřením žaber uhynulých ryb a jako bezprostřední příčina úhynu byla označena „gass bubble disease“. Tento stav by neměl být zaměňován s přesycením vody kyslíkem (např. v důsledku intenzivní asimilační činnosti vodních rostlin nebo při transportu ryb v polyetylénových vacích pod kyslíkovou atmosférou – v těchto případech jsou za kritické považovány hodnoty 250-300 % kyslíku).

Závěr semináře patřil MVDr. M. Kulichovi, praktickému veterináři a chovateli ryb současně. Ve své přehledové přednášce zahrnující zdravotní problematiku ryb a její konkrétní řešení na své pstruží farmě neváhal otevřeně popsat jednotlivé zdravotní problémy ve svém chovu ryb a z pohledu veterinárně vzdělaného chovatele obhájit jejich řešení.

Účastníci semináře měli možnost zúčastnit se během programu exkurze do dvou experimentálních rybochovných objektů VÚRH  FROV JU Vodňany a neformálně diskutovat při společenském večírku. Sborník přednášek ze semináře je k dispozici ke stažení zdarma ve formátu pdf na adrese:  http://www.rybarskeknihy.cz/sborniky/300-ochrana-zdravi-ryb-2015.html.

Organizátoři semináře velmi děkují všem přednášejícím, jsou potěšeni kladnými ohlasy účastníků na průběh a přínos semináře a konstatují, že tradice pořádání seminářů s touto tematikou byla znovu obnovena. Další seminář je plánován na jaro 2017, všichni zájemci jsou srdečně vítáni a budou včas informováni!

Poděkování: Akce byla pořádána v rámci řešení projektu: Odborné rybářské semináře (2014-2015), r. č.: CZ.1.25/3.1.00/13.00490, operačního programu Rybářství 2007-2013. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského rybářského fondu a státního rozpočtu České republiky.*

MVDr. Jitka Kolářová

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *