Snižování produkce amoniaku fytogenními krmnými aditivy firmy DELACON

V posledním desetiletí je celosvětově věnována zvýšená pozornost pachovým a plynným emisím z chovů hospodářských zvířat. Tyto emise jsou šířeny hlavně prostřednictvím vzduchu, jsou ekologicky nepříznivé a řada z nich přesahuje průměrná kritická zatížení pro řadu přírodních lokalit. V rámci živočišné výroby je nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší amoniak, který výrazně dominuje nad ostatními plynnými emisemi, jako je oxid uhličitý, sirovodík, metan a další. Odhaduje se, že ve světovém měřítku se ročně vyprodukuje 22 – 35 mil. tun amoniaku. Z tohoto množství připadá 90 % na zemědělství, 8 % na přírodní zdroje a jenom 2 % na průmysl a spalování fosilních paliv. V České republice se pohybuje roční hodnota emise amoniaku mezi 70 – 80 tis. tun.

Škodlivost amoniaku
Samotný amoniak nemá podstatný význam pro vznik skleníkového efektu a ve srovnání s oxidem uhličitým a metanem přetrvává v atmosféře relativně krátkou dobu. Značná část emitovaného amoniaku je ukládána v sousedství zdroje emise (asi 30 % v dosahu 5 km). Amoniak však na sebe váže až z poloviny oxidy síry emitované do ovzduší a může způsobovat eutrofizaci, okyselení a může mít toxický účinek na ekosystémy. Dále amoniak škodí v samotných chovech zvířat, kde jeho zvýšená koncentrace negativně ovlivňuje zdraví zvířat a lidí a prokazatelně snižuje užitkovost chovaných zvířat. V uzavřených stájích dosahují koncentrace amoniaku často takové úrovně, která ve spojení s částicemi prachu a mikroorganismy může mít i toxický účinek na zvířata a obsluhující personál. Je prokázáno, že koncentrace amoniaku v podmínkách intenzivních chovů v ČR běžně překračují doporučená maxima a mají negativní vliv na průběh řady onemocnění, zejména respiračních. Následně dochází k prodloužení léčby, zvýšení nákladů na léčbu a zvýšení přímých i nepřímých ztrát. Navíc, jestliže se amoniak kombinuje s těkavými organickými složkami, může se stupňovat vytváření nepříjemných a škodlivých pachů a obtěžovat sousední obytné prostory. Emise zápachu amoniaku do okolí jsou nejčastější příčinou silného odporu obyvatel proti výstavbě stájí.

Tvorba amoniaku
Amoniak vzniká především rozkladem močoviny nebo kyseliny močové v exkrementech zvířat. Na tomto rozkladném procesu má významný podíl enzym ureáza (amidohydroláza), kterou produkují hlavně některé fekální mikroorganismy. Ureáza může být obsažena i v některých krmivech – např. semena luštěnin a jejich zkrmováním obohacovat exkrementy zvířat. Omezením působení ureázy v exkrementech lze významně omezit a zpomalit rozklad močoviny a snížit tak produkci amoniaku.
Firma DELACON používá k utlumení aktivity ureázy do svých výrobků saponinové látky rostliny Quillaia saponaria, které podstatně omezují katalytický účinek ureázy při rozkladných procesech odpadních látek dusíkového metabolismu a snižují tak intenzitu produkce amoniaku. Další složky fytogenních aditiv firmy DELACON působí pozitivně na proces trávení a ukládání živin a tím snižují množství vyloučených odpadních dusíkatých látek, což je prokázáno četnými vědeckými bilančními testacemi u nás i v zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že tato fytogenní aditiva snižují produkci amoniaku ve dvou fázích – snižují množství vyloučených dusíkatých látek a následně snižují intenzitu jejich rozkladu. V tom jsou tyto přípravky jedinečné, a proto jejich používání tak rozšířené, neboť vedle výrazných deodoračních účinků vykazují zároveň účinky stimulátorů růstu – provozně ověřeno v řadě předních podnicích.

Přípravky firmy DELACON v praxi
Na obrázku je znázorněn příklad použití přípravku AROMEX ME Plus ve výkrmovém turnusu prasat. Zvířata byla naskladněna do identických hal stejně stará, ve stejném datu a byla krmena krmnou směsí od jednoho dodavatele. Měření amoniaku prováděli pracovníci farmy. Jde o významný podnik na jižní Moravě. Z měření vyplývá, že na začátku turnusů nebyl rozdíl v koncentracích amoniaku, protože zvířata byla malá, produkce amoniaku nižší a za teplého počasí odvětratelná. Se stářím turnusu se produkce amoniaku postupně zvyšovala a s příchodem podzimu a chladného počasí se intenzita větrání snižovala. V závěru turnusu byly tedy haly vystaveny mnohem větší zátěži z hlediska přítomnosti amoniaku. V tuto dobu byl účinek přípravku AROMEX ME Plus na snížení koncentrace amoniaku zcela evidentní. Obdobných výsledků je dosahováno u ostatních kategorií zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *