Tiamutin – účinné řešení mykoplazmózy v chovech drůbeže

Tiamutin – účinné řešení mykoplazmózy v chovech drůbeže

Mykoplazmové infekce jsou celosvětově rozšířené, vyskytují se u volně žijících i domestikovaných ptáků (intenzivní formy chovu drůbeže). Mykoplazmata představují přechodnou skupinu organismů mezi viry a pravými bakteriemi, které trvale postrádají buněčnou stěnu. Ve vnějším prostředí přežívají krátce a běžně používané dezinfekční prostředky je inaktivují.
Mykoplazmózy drůbeže představují komplex onemocnění dýchacího a pohybového aparátu vyvolávaného Mycoplasma spp. Z patogenních mykoplazmat jsou pro drůbež nejdůležitější 3 druhy, vyvolávající 3 samostatná onemocnění:
M. gallisepticum – chronická respirační nemoc, příp. u krůt infekční sinusitida;
M. synoviae – infekční synovitida;
M. meleagridis – zánět vzdušných vaků krůt.
Nemoc se šíří horizontálně – přímým kontaktem s infikovanými jedinci (vstupní branou při horizontální infekci je respirační trakt) nebo s kontaminovaným prostředím (krmivo, voda) a velký význam má také přenos vertikální (ze slepice přes vejce na kuře). Mykoplazmata se v hostiteli šíří hematogenní cestou, dlouhodobě perzistují v trávicím traktu a na serózách. Jsou schopna kolonizovat reprodukční trakt obou pohlaví drůbeže, a navodit tak poruchy plodnosti. Pyramidální struktura chovu drůbeže tedy umožňuje rozšíření z chovů rozmnožovacích do chovů produkčních. Klíčovou otázkou se tak stává prevence přenosu z nosnice na kuře.
Vznik a průběh onemocnění je ovlivňován věkem a konstitucí drůbeže, množstvím a virulencí původce a především predispozičními faktory (koncentrace drůbeže v halách, vakcinace, transport, dietetické závady, stres atd.). Mykoplazmóza často komplikuje jiná respirační onemocnění. Postinfekční imunita není velká.
Infekce mykoplazmaty představují v chovech drůbeže jednu z nejčastějších příčin ztráty užitkovosti. Hlavní ekonomické ztráty při klinickém onemocnění jsou: snížená produkce vajec (o 10 – 20 %), snížená líhnivost (o 5 – 10 %), mortalita kuřat (5 – 10 %), snížené přírůstky (o 10 – 20 %), snížená konverze živin (o 10 – 20 %). Chronicky nemocné nosnice bez klinických příznaků vykazují sníženou produkci vajec o 5,3 % a počátek snášky může být posunut až o 2 týdny.
Všechny tyto skutečnosti nastolují potřebu kvalitního řešení mykoplazmových infekcí v chovech drůbeže. Bylo testováno mnoho různých antibiotik jak přímou aplikací drůbeži, tak injekcí do vajec nebo ponořením vajec do atb roztoku. Vznikly problémy s rezistencí a metody byly mnohdy neúčinné.
Tiamutin vykazuje celou řadu jedinečných vlastností, které mohou vyřešit mnoho problémů. Tiamutin je antibiotikum z řady pleuromutilinů, není příbuzný s jinými skupinami antibiotik, jako jsou např. tetracykliny, a ani vůči nim neexistuje křížová rezistence. Rovněž není uplatňován v humánní medicíně, takže není nutná obava z křížové rezistence s humánními antibiotiky.
Tiamutin zůstává neúčinnějším antibiotikem proti M. gallisepticum se 100 % citlivostí. Vývoj rezistence vůči němu je velmi pomalý, protože Tiamutin vyžaduje vícestupňovou mutaci. Potvrdil se 3 – 5krát pomalejší vývoj rezistence u Tiamutinu než u ostatních antimikrobiálních přípravků.
Tiamutin je organismem velmi dobře absorbován, a to více než z 90 %. Vrcholu hladiny v krevním séru dosahuje již za 2 hodiny po aplikaci. Je dobře distribuován tkáněmi, primárně se metabolizuje v játrech a je vylučován částečně játry a částečně ledvinami. Jeho velkou předností je schopnost kumulovat se v plicní tkáni, kde mykoplazmata přežívají. Zde byl zjištěn až 40násobek oproti hladinám v krvi.
Dále je prokázáno, že je-li Tiamutin aplikován ve vyšších dávkách, je schopen penetrovat na dobu 9 dnů do vajec nosnic, a to již na úrovni MIC pro většinu kmenů M. gallisepticum. Tento poznatek je velmi důležitý především pro vyřešení vertikálního přenosu mykoplazmóz v rozmnožovacích chovech.
Tiamutin tedy chrání nejen ptáky, ale také vejce!!!
Firma NOVARTIS vyvinula celou řadu kompletních medikačních programů pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže. Ty jsou s úspěchem uplatňovány v mnoha chovech, především však v chovech pod dohledem MVDr. Staňka, kde je striktně dodržována medikace a značné zlepšení se projevilo jíž po prvním podání Tiamutinu. Výsledky podávání Tiamutinu v jednotlivých chovech budou zpracovány a uveřejněny v některém z příštích čísel.
 Preventivní aplikace Tiamutinu ve výkrmu brojlerů
Program A – porážka ve 35. – 40. dnech: Medikace pitné vody v koncentraci 0,0125%, tj. 0,278 g Tiamutinu 45% v prvních 3 dnech života a dále pak 24. den v koncentraci 0,02%, tj. 0,444 g/l.
Program B – porážka ve 42. – 49. dnu: Medikace pitné vody 0,278 g Tiamutinu 45% v prvních 3 dnech života, dále pak v 21. a 35. dnu v koncentraci 0,02%, tj. 0,444 g/l.
 Preventivní aplikace Tiamutinu v rozmnožovacím chovu
Medikace pitné vody 0,278 g Tiamutinu 45% po tři dny v 1. týdnu života, pak ve 28., 56., 84. a 112. a 113. dnu. Pokračujeme pulzním dávkováním 0,278 g Tiamutinu 45%/1 l vody vždy tři dny v měsíci.
Tyto preventivní programy mají smysl, medikujeme-li od prvního dne stáří a zvířata jsou prostá mykoplazmózy.
 Léčebně preventivní program
Je využíván v největší míře. Základem toho programu je pulzní dávkování vždy tři dny v měsíci, denní dávka podaného Tiamutinu je závislá na situaci zjištěné v chovu. Při léčbě je nutné sledovat zdravotní stav jedinců během medikace i po ní a dále je nutné sledovat základní ukazatele užitkovosti (denní úhyn, přírůstky, spotřeba vody a krmiva, snáška, oplozenost vajec, celkový zdravotní stav) a podle zjištěných údajů a výsledků laboratorních testů volit další vhodnou medikaci.
Dávkování: Léčebná denní dávka je 0,555 g Tiamutinu 45%/1 l spotřebované vody, tj. koncentrace 0,025%, po dobu 3 – 5 dnů. Preventivní denní dávka je 0,278 g/1 l spotřebované vody, tj. koncentrace 0,0125%.
V průběhu medikace je možné dávky vhodně kombinovat dle situace v chovu.
Medikace: Léčebný pulz – 3 – 5 dnů podáváme denní dávku 0,555 g /l. Léčebně preventivní pulz – podáváme 2 dny 0,555 g/l a 1 den 0,278 g/l. Preventivně léčebný pulz – podáváme 1 den 0,555 g/l a 2 dny 0,278 g/l. Preventivní pulz – podáváme 3 dny 0,278 g/l.
Pro volbu vhodné medikace je dobré ověřit si situaci laboratorním vyšetřením na mykoplazmózu. Denně je nutno připravovat čerstvý roztok Tiamutinu 45%. Ideálně by měla být medikovaná voda spotřebována do 6 hodin po jejím podání, po spotřebování medikované vody podáváme čerstvou pitnou vodu! Velkou pozornost je třeba věnovat přípravě roztoku Tiamutinu. Špatnou přípravou roztoku lze totiž znehodnotit celkový výsledek medikace. Proto doporučujeme dodržovat tento postup:
1. Do nádoby se nasype potřebné množství Tiamutinu 45%.
2. Přidají se přibližně 2 litry pitné vody (teplota asi 20 °C).
3. Míchá se až do úplného rozpuštění, tj. asi 5 minut.
4. Připravený roztok se nalije do požadovaného množství vody a důkladně promíchá.
Jen při dodržení tohoto postupu lze zaručit dobrou účinnost medikace a zároveň nedochází k technologickým problémům při podávání Tiamutinu – ucpávání medikátoru. Přípravek je zvířaty velmi dobře snášen, ani pětinásobek doporučené dávky nepůsobí toxicky!
Výsledky medikací Tiamutinem jednoznačně prokazují vysokou aktivitu tohoto přípravku při zdolávání mykopalzmóz u drůbeže. Studie v terénních podmínkách prokázaly, že při uplatnění po dobu 6 měsíců snáškového období dochází u chronicky infikovaného chovu nosnic ke zvýšení o 20,5 kuřete na zastavenou nosnici než u nemedikovaných nosnic, o 15,5 kuřete na zastavenou nosnici než u vakcinovaných nosnic, a to za náklady 0,75 g Tiamutinu aktivní složky na zastavenou nosnici, tj. cena zhruba 1 kuřete.
Při uplatnění po celé snáškové období lze uvažovat s dalším následujícím přínosem: o 26 kuřat více na zastavenou nosnici více než u nemedikovaných, o 17 kuřat na zastavenou nosnici více než u vakcinovaných nosnic, a to za náklady 1,25 g Tiamutinu aktivní složky na zastavenou nosnici, tj. cena zhruba 1,5 – 2 kuřat.
Bylo prokázáno, že Tiamutin je kompatibilní s celou řadou moderních antikokcidik a vakcín proti kokcidióze.
Není však kompatibilní s kokcidiostatiky salinomycin, monensin a narasin, je tedy nutné používat jiná antikokcidika!!!

Ing. Petra Valentová
Novartis s.r.o.
Sector Animal health
Tel.: 602 163 388

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *