Výsledky studie terénního ověření vakcíny Gletvax 6 inj. a. u. v.

Studie byla provedena na Školním zemědělském podniku VFU v Novém Jičíně, farma Š. Jedná se o specializovanou farmu pro chov a výkrm prasat, která má základní užitkové stádo v počtu 392 prasnic – kříženek BU x L. Chov se skládá ze stájí pro březí prasnice s technologií kotců pro 40 – 50 kusů, krmených automatem přes individuální čtení identifikace prasnic. Podlaha je pevná, používá se stelivový systém s úklidem jedenkrát týdně.
Další stájí je Eros centum, kde jsou prasnice připouštěny po odstavu. Jedná se o individuální boxy s počtem 98 míst.
Porodna je rozdělena do osmi sekcí po 16 místech s technologií individuálních porodních boxů s pevnou podlahou. Každá sekce má samostatné pracovní nářadí pro odklid výkalů a manipulaci se selaty.
Základní parametry užitkovosti v roce 2001 byly:
– zabřezávání po první inseminaci – 83,4 %,
– odchov selat na jednu prasnici – 10,85 %.
Zdravotní situace: v posledním jedna a půl roce se v chovu objevuje zvýšený výskyt průjmových onemocnění u sajících selat, důkladná diagnostika tohoto stavu ze strany chovatele a veterinárního lékaře nebyla provedena.

Cíl studie

Ověřit vakcínu Gletvax 6 inj. a. u. v. ke snížení frekvence průjmových onemocnění u sajících selat.

Diagnostika průjmových onemocnění sajících selat

Dne 12. 4. 2002 (č. j. 211/2002) bylo na Ústavu mikrobiologie a imunologie FVL VFU Brno, provedeno vyšetření 21 vzorků rektálních výtěrů průjmujících sajících selat. Bakteriologickým vyšetřením vzorků byl prokázán kmen E. coli hemolytický, který byl K88 negativní. Dále byly zjištěny izolace Clostridium perfringens typu A. Kmeny E. coli byly typovány ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a byl stanoven kmen 987P (F6) – ST a, b a LT pozitivní.

Použitá zvířata
Celkem bylo použito 63 prasnic, které byly vakcinovány a revakcinovány přesně podle příbalového letáku vakcíny Gletvax 6 inj. a. u. v. Prasnice byly v rozmezí 4.–10. pořadí vrhu.
Kontrolní skupina – nevakcinovaná, zahrnoval 32 prasnic o stejném rozmezí pořadí vrhu.
Bylo provedeno vyhodnocení:
– počtu celkem narozených selat,
– počtu živě narozených selat,
– počtu uhynulých selat 1. – 3. den po narození,
– průjmu u 1 – 3denních selat,
– úhynu selat 4. – 14. den po narození,
– průjmu 4. – 14. den po narození,
– počtu odstavených selat (průměr 27 dnů).

Závěr

Použití vakcíny Gletvax 6 inj. a. u. v. v užitkovém chovu ŠZP Nový Jičín, farma Š, zlepšilo parametry užitkovosti sajících selat a pomohlo tak řešit zdravotní situaci s průjmovými onemocněními vyvolanými smíšenou infekcí E. coli a Clostridium sp.
• Došlo zejména ke snížení průjmových stavů u selat 4. – 14. den po narození – kontrolní nevakcinovaná skupina byla postižena ve 37,5 %, skupina pokusná – vakcinovaná 14,3 %, tj. zlepšení o 23,2 %.
• Z celkového počtu vrhů uhynulo 4. – 14. den po narození v kontrolní skupině 0,87 selete oproti skupině vakcinované, kde byl úhyn zaznamenán ve výši 0,28 selete, tj. zlepšení o 0,59 selete.
• Došlo také ke zlepšení parametrů v celkovém počtu odstavených selat na prasnici, kdy u kontrolní nevakcinované skupiny bylo odstaveno 8,65 kusu a u pokusné vakcinované skupiny 9,39 kusu, tj. zlepšení o 0,74 selete.

Doc. MVDr. Josef Drábek, CSc.
přednosta Kliniky chorob prasat VFU Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *