XVII. výroční konference ČAVLMZ

24. - 25. 10. Hradec Králové

Letošní výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat proběhla na Univerzitě v Hradci Králové o víkendu 24 až 25. října pod názvem Chyby a omyly v malé praxi. Moderní budova Univerzity v Hradci Králové je stavbou roku 1998 v ČR.
Odborné přednášky zde probíhaly v komfortních, dokonale ozvučených přednáškových sálech. Konferenci zorganizovala již tradičně společnost Prion, s.r.o. pod vedením jejího jednatele, MVDr. Z. Hanzálka. Vzdělávací program konference byl i v tomto roce sestaven ve spolupráci se Severoamerickou veterinární konferencí NAVC.
Hlavní program konference uvedli její organizátoři, MVDr. Z. Hanzálek, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc. a odborný garant konference MVDr. J. Beránek, prezident ČAVLMZ.
V sekci věnované chybám ve felinní medicíně vystoupila hlavní přednášející Margie Sherk, DVM, DABVP, která založila v roce 1986 první Cats Only Veterinary Clinic v Kanadě.
Diabetes je druhé nejběžnější endokrinní onemocnění u koček a přesné rozlišení 1. a 2. typu diabetu je u nich na rozdíl od lidí obtížné. Byl podán přehled inzulinových přípravků, jejich délka a rychlost nástupu účinku včetně jeho trvání, péče o diabetickou kočku a možnosti monitoringu kolísání cukru v krvi. Úporné a recidivující průjmové stavy u koček nemusí být vždy vyvolané onemocněním střeva, mohou se objevit při cholangiohepatitidě, pankreatitidě, hypertyreóze, systémových infekcích a méně často při exokrinní insuficienci pankreatu. Příčinu průjmů může odhalit podrobná anamnéza. K nejčastějším příčinám tohoto onemocnění patří infekce, toxiny (léky, neoplazie, metabolické/systémové příčiny aj.).
Vyzáblá stará kočka – co se ztrátou hmotnosti? Stárnoucí kočka snižuje své energetické potřeby a bez omezení příjmu energie je predisponovaná k nadváze až obezitě. Přitom dochází k úbytku svalové hmoty, snižuje se stravitelnost tuků a proteinů. Je důležitá změna krmiva obohacená antioxidanty, nenasycenými mastnými kyselinami, vitamíny aj. Starší kočky trpí také různými nemocemi souvisejícími s věkem (metabolické poruchy související s ledvinami, zhoršuje se zrak, sluch, snížená denzita kostí aj.). Odborný program této veterinární lékařky byl zakončen podhodnocovanou a přehlíženou pankreatitidou.
Letos přijal pozvání na konferenci hlavní přednášející oftalmologické sekce, prof. D. Wilkie, působící na Ohio State University v USA. Profesor je jeden z oftalmologických Otců Zakladatelů a byl dlouholetým předsedou ACVO, která je celosvětově nejprestižnější organizací sdružující bórdované veterinární oftalmology. Sobotní lekce měla název Úskalí oftalmologické chirurgie a jako motto přednášky můžeme použít profesorův postulát: „Keep it simple stupid“ (nedělej věci zbytečně složitě). V této přednášce prošel základní oftalmologické diagnózy řešitelné chirurgicky a velmi srozumitelným jazykem seznámil posluchače s oftalmologickým instrumentariem, základy oční chirurgie a jednotlivými technikami. Současně zdůraznil s jakými problémy se lze v běžné praxi nejčastěji setkat a na co si dát pozor. Nejzajímavější informací bylo použití tetracyklinů pro topickou i celkovou aplikaci při řešení rekurentního vředu a melting ulceru.
MVDr. P. Raušer se zabýval mýty a omyly ve veterinární anesteziologii, které mohou mít přímý vliv na zdraví i život pacienta. Důležité je důkladné předoperační vyšetření pacienta, lze použít více anestetik a analgetik v nižších dávkách, protože jejich účinek se navzájem potencuje, a tím omezit metabolismus i funkční zátěž organismu. Abnormální apatie a neochota k pohybu mohou mít příčinu v silné bolesti. Aplikace anestetik je nezbytná při stomatologických zákrocích, které patří k jedněm z nejbolestivějších. Zvyšování kvality péče o malá zvířata zahrnuje také infuzní terapii malých zvířat. Podávání infuze bylo mnohdy opomíjeno nebo bylo považováno dokonce za zbytečné. MVDr. L. Lexmaulová prezentovala chyby a omyly při indikaci, způsobu podání, volby velikosti, objemu a rychlosti podávání tekutin. K nejčastějším chybám patří nedodržování zásad antisepse a asepse a nedostatečná infuzní terapie. V důsledku těchto chyb dochází k lokálním a celkovým komplikacím.

Sobotní vzdělávací program pro sekci veterinárních techniků byl zaměřen na nejčastější problémy močového a pohlavního aparátu psů a koček. O zkušenosti ze své praxe se s veterinárními sestřičkami podělili MVDr. A. Láznička a MVDr. O. Huml. Své bohaté zkušenosti se vznikem a provozem psích školiček na veterinárních klinikách prezentoval MVDr. O. Setunský. Přehled klinických diet Prescription Diet firmy Hill´s Pet Nutrition Ltd., podala MVDr. S. Havelková ze společnosti A-Vet,dovozce a distributora krmiv a klinických diet.
Veterinárním sestrám a lékařům byla představena nově vzniklá Česká asociace veterinárních sester (ČAVS). Asociace vznikla pod záštitou ČAVLMZ a společnosti Hill’s Pet Nutrition, která se stala jejím exkluzivním partnerem. Posláním této asociace je zvyšování kvality práce veterinárních sester a péče o jejich profesní růst, cílem je poskytovat řadu vzdělávacích programů, které veterinárním sestrám umožní zkvalitnit péči o pacienty a být tak tou nejlepší podporou veterinárních lékařů. Během konference měli veterinární lékaři i sestřičky možnost projevit svůj názor k asociaci formou vyplnění dotazníků a aktivně se tak zapojit do formování dalšího dění v rámci asociace. Sobotní večerní program zakončila příjemná hudba Vítkova kvarteta s bohatým rautem.

Nedělní program proběhl ve čtyřech sekcích, ortopedické, stomatologické, oftalmologické a v sekci kočičí medicíny

Ortopedickou sekci moderoval Dr. M. Snášil a uvedl první přednášející Dr. E. Wawra (Vídeň, Rakousko). Léčba chronické bolesti u ortopedických pacientů spočívá především ve stanovení včasné diagnózy. Terapie spočívá v podávání analgetik různě silných, podle stupně bolestivosti. Významná je i podpůrná terapie a fyzioterapie, která zpevňuje svalstvo a působí preventivně proti atrofii, dále akupunktura, akupresura a masáže. Bolest lze tlumit také změnou životního stylu u pacientů s omezenou pohyblivostí formou různých stupínků, šikmých ploch aj. Autorka zmínila také podávání léků během perioperační analgezie. Dr. R. Nejez vyvrátil tři mýty zevní skeletní fixace: 1) hřeby s negativním závitem se mohou snadno zlomit. Při zevních fixacích se mohou používat transfixační hřeby hladké a hřeby se závitem pozitivním nebo negativním, u nichž je důležitým kritériem průměr závitové části hřebu, typ závitu a délka závitové části. V humánní traumatologii se používají jen hřeby s negativním závitem; 2) s jedním typem zevního fixátoru vyřešíme všechny případy. Fixátory se liší podle velikosti plemene a léčené kosti (mandibula, tibiotarzální kloub, , humerus, lemur aj.); 3) odstranění zevního fixátoru je možné až není patrná linie lomu. Dr. M. Snášil upozornil na dokonalé zvládnutí klinického vyšetření pacienta, včetně specifického rentgenologického vyšetření k potvrzení anebo vyvrácení patologického procesu, na teoretickou připravenost a praktickou zkušenost lékaře, vybavenost pracoviště a na nový nešvar, kterým by se měli všichni vyhnout, tj. použití experimentálních postupů při operaci pacienta.
Mýty a omyly ve stomatologii uvedl moderátor a hlavní přednášející Dr. T. Fichtel.
Dalšími kolegy, kteří prezentovali pacienty ze své stomatologické praxe byli Dr. E.
Žulkevičová a prof. Dr. Z. Pavlica, Dr. Čáp, Dr. P. Machová a Dr. V. Štrosová.
Přednášky byly zaměřeny prakticky na nutnost vyšetření dutiny ústní při rutinní prohlídce při vakcinaci, důležitost komunikace s klientem a jeho motivace ohledně pravidelného čištění zubů. Problémy se zuby a dásněmi má v současné době zhruba polovina pacientů v ordinaci. Mezi nejčastější stomatologické zákroky v praxi malých zvířat patří extrakce zubů. Byly prezentovány klasické případy neléčených dopadů parodontitid a periodontitid, prakticky byly popsány postupy při extrakci jednotlivých zubů, mléčných i trvalých, včetně možných komplikací. Přínosné bylo také vysvětlení účinků různých typů ultrazvukových přístrojů na sklovinu. V dalších přednáškách byla uvedena patogeneze gingivostomatitid u koček, zda zub extrahovat nebo léčit a změny chování při ošetření zubů u psů a koček.
Gingivostomatitidy u koček vznikají jinak než u psů, jedná se hlavně o imunitně zprostředkované reakce vzhledem k velkému promoření kočičí populace viry, hlavně FCV. Při terapii je nutné používat rentgen, běžně se vyskytují kořenové zbytky, kolem zánět a kostní resorpce. Nejšťastnější je ta kočka, která nemá žádné zuby, tj. hlavně ty bolestivé zbytky.
Nedělní oftalmologické přednášky zasahovaly významně do hloubky problému a rozpoutala se i nezvykle velká diskuse. Profesor D. Wilkie uvedl v prvních dvou lekcích běžné zákroky (ve většině českých ordinací zvládnutelné) jako je ošetření rohovky při rekurentním vředu či traumatu, prostou keratektomii a spojivkové flapy. Ve zbývajících přednáškách se velmi důkladně věnoval intraokulární chirurgii s důrazem na chirurgii čočky. Zde byli velmi cenné jeho zkušenosti s řešením katarakty a hlavně možnými komplikacemi, které jsou poměrně významně odlišné od komplikací u humánní katarakty. Závěrem se autor věnoval chirurgii vitreální. Dr. J. Beránek shrnul své bohaté zkušenosti s operací katarakty v českých podmínkách svojí přednáškou Potíže a komplikace při aplikaci IOL (umělé nitrooční čočky). Nedělní program byl pro kolegy věnující se majoritně oftalmologii nepochybně důrazným osvěžením základních principů kvalitně prováděné oftalmochirurgie, s nadstavbovými informacemi o nitrooční chirurgii.
V sekci kočičí medicíny se Dr. M. Sherk věnovala hlavně tomu, jak vyšetřit a ošetřit ustrašenou kočku. Popisovala, jak se asi může kočka cítit v naší ordinaci a co bychom měli dělat proto, aby vyšetření probíhalo v co největším poklidu. Veterinář by si měl první řadě uvědomit, že kočka je malá šelma, které v přírodě hrozí, že se stane kořistí větších šelem. Takovouto větší šelmu pro ni může představovat i veterinář. Situace, kdy se kočka krčí na stole s ušima do stran nebo dozadu, cení zuby, syčí, či se obrací na záda a seká drápy okolo sebe, neznamená, že by nám chtěla ublížit, ale spíše to, že se nás snaží demonstrací svých zbraní přesvědčit, abychom ji nechali na pokoji. Dr. Sherk apelovala na všechny přítomné, aby se nebáli kočky v takovéto pozici. V žádném případě by na ni neměli křičet, ale naopak by ji měli klidným hlasem konejšit. Absolutně nevhodné je též používání kožených rukavic, na kterých jsou smíšené pachy všech v nich držených vystrašených koček. Vystrašenou kočku není vhodné násilně fixovat. Lepší je zabalit ji do ručníku tak, aby mohla stát na všech čtyřech a mohla mít pocit pevné půdy pod nohama. Všeobecně známé uklidňování šššt nebo čičí kočce připomíná spíše syčení, takže k uklidnění kočky jsou tyto zvuky absolutně nevhodné! Mnohem vhodnější je kočičí vítací vrnivý zvuk, který by se měl veterinář specializovaný na kočky naučit reprodukovat. Dále je nevhodné dívat se kočce upřeně do očí, jelikož takový pohled jí je nepříjemný. Dr. Sherk připouští přímý pohled pouze při vyšetření očí. Naopak zklidňující je pro kočku jemné a pomalé přivírání očí. V kočičí řeči jde o podobné gesto jako je u lidí úsměv. Naopak lidský úsměv kočka vnímá jako vyceněné zuby a proto u ní vyvolává pocit strachu. Dr. Sherk se dále věnovala otázkám jak a kde je vhodné kočce odebírat krev (vhodná je např. v. jugularis), jak často a čím by se měly kočky krmit, jak zavést esofageální sondu a jak by měly vypadat hospitalizační boxy pro kočky. Též zdůraznila důležitost použití feromonového přípravku Feliway pro lepší spolupráci s kočkami.
Přednášku Chyby a omyly v laboratorní diagnostice přednesli společně Dr. P. Fiala a Dr. O. Huml. Dr. Fiala se věnoval hlavně problémům vznikajícím při odběru krve, tomu jak správně udělat krevní nátěr a chybám, které mohou vzniknout při strojovém zpracování krve. Například destičky u koček často agregují a jejich počet změřený strojově nemusí odpovídat skutečnosti, jelikož jejich shluky mohu být stejně velké jako erytrocyty a stroj je tak i započítá. Proto je lepší kontrolovat si hematologii ručně pod mikroskopem. Uvedl také praktické informace jak si orientačně stanovit počty leukocytů nebo trombocytů nebo jak by neměly vypadat zdravé erytrocyty. Upozornil na to, že se u koček můžeme často setkat se stresovým leukogramem, protože se u nich stresem při odběru mohou vyplavit leukocyty do krve.
Dr. O. Huml se věnoval problematice infekčních onemocnění FIP a FeLV. Zdůraznil, že serologické testy FIP jsou často desinterpretovány, protože neumí diferencovat protilátky proti FECV od protilátek FIP viru a neumí prokázat ani aktivní infekci. Zatím nejpřesnější diagnostikou je přímá detekce viru metodou PCR, ale ani ta nemusí být stoprocentní.
Další přednášku krevní tlak, jako rizikový faktor přednesla opět Dr. M. Sherk. Uvedla nejvhodnější způsoby měření a jaká zařízení pro měření tlaku u koček doporučuje. Zdůraznila, že u koček neexistuje věková predispozice pro vysoký krevní tlak. Vysoký krevní tlak se vyskytuje velmi často u koček s hyperthyreózou (40 %). Zvýšený obsah sodíku v potravě nemá vliv na zvýšení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může vést k poškození sítnice, ke krvácení na sítnici, může způsobovat tromboembolické stavy atd. Kočka by se měla léčit pokud jí opakovaně naměříme systolický tlak 160 – 190 mm Hg. Je třeba identifikovat vyvolávající příčinu a podle toho tlak vhodnou medikací snižovat. V další přednášce se paní Dr. Sherk zabývala problematikou megakolonu u koček. Zdůraznila důležitost diferenciální diagnostiky rezistence v kolonu. Je důležité odlišit obstrukci střeva z jiných příčin (např. tumory, fraktury pánve atp.), dehydrataci nebo bolestivé onemocnění. Problémy s vyprazdňováním mohou mít také například kočky trpící bolestí při atrtritidě! Dále Dr. Sherk uvedla možnosti vhodné medikamentózní léčby. Jako možné chirurgické řešení megakolonu popsala kolektomii včetně návodu na její provedení. Prognóza zotavení po takovéto operaci je dobrá. Na závěr sekce věnované kočičí medicíně, následovala krátká diskuse.
Novým výkonným prezidentem ČAVLMZ byl zvolen MVDr. M. Urban, novým elect prezidentem (čekatelem) MVDr. P. Štellar. Odborných přednášek se zúčastnilo zhruba 350 veterinárních lékařů a téměř 100 veterinárních techniků. Pro účastníky výroční konference bylo připraveno pět odborných posterů. V prostorách budovy vystavovalo své produkty 60 společností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *