Zápis z jednání prezídia ČAVLMZ, které proběhlo v Brně 19. ledna 2006

Přítomni: dr. Beránek, prof. Svoboda, prof. Konrád, doc. Vlašín, dr. Huml, dr. Raška, dr. Štellar, B. Mišurcová

Jednání zahájil prezident dr. Beránek a v úvodu popřál profesoru Konrádovi k významnému životnímu jubileu.

1. – hodnocení výroční konference 2005: Zúčastnilo se dohromady (včetně vet. techniků) 342 účastníků, mnoho z nich se přihlásilo během posledních10 dnů před akcí, což přineslo nám jako organizátorům řadu problémů, zejména organizačního a finančního rázu. To se projevilo na některých nutných, i když třeba nepopulárních úpravách. Ve většině odborných sekcí přednášeli vynikající zahraniční lektoři (např. P. Fox v kardiologické sekci) a i díky tomu byl odborný program kolegy hodnocen kladně. V sekci techniků bylo přihlášeno 68 osob a rovněž jejich reakce na program byly pozitivní.
V týdnu před naším kongresem proběhla kontrola příprav Světového kongresu 2006, kdy do Prahy přijel celý výkonný board WSAVY a měl detailní otázky ke všem bodům přípravy, od Kongresového centra přes zajištění ubytování a odborný program až po společenský program. Musíme s hrdostí konstatovat, že zástupci světové asociace neměli žádné připomínky k naší dosavadní práci na WSAVA kongresu 2006. Jejich 6 denní jednání bylo završeno oficielním oznámením, z kterého vyplývá řada dalších kroků a úkolů v přípravách kongresu 2006 jak pro prezidenta kongresu (dr. J. Beránek) tak pro prezidenta komise pro odborný program (prof. M. Svoboda).
Celkově výroční konference 2005 skončila v plusových číslech. Na jednání prezídia zazněla kritika obědů (tlumočil doc. Vlašín) a toho, že sborník byl pouze na CD – obě věci bohužel vznikly z finančních důvodů, protože do poslední chvíle jsme měli přihlášeno málo zájemců a počítalo se s finančním propadem celé akce. Dr. Huml přečetl kritický dopis dr. Mazocha, s jehož obsahem prezidium souhlasilo. Snad jen na vysvětlenou několik poznámek: CD verze sborníku s nekompletními překlady byla připravena z finančních důvodů, v době tohoto rozhodnutí bylo registrováno o 14O účastníků méně. Přednášky také budou k dispozici na webových stránkách asociace. Obědy v nešťastných lunch boxech byly zvoleny z důvodu rekonstrukce restaurace Gloria a tak by se účastníci museli složitě přesouvat po KCP. To by vedlo i k odlivu zákazníků vystavujícím firmám, proto jsme zvolili kritizovanou variantu. Ceny v KCP jsou takto nastaveny díky jejich monopolnímu postavení.
Naproti tomu vystavovatelé vesměs kladně hodnotili organizační zajištění – jasné zlepšení oproti roku 2004. Prof. Svoboda podotkl, že se ukázalo jako správné naše rozhodnutí přesunout výroční konferenci do Prahy s dvouletým předstihem.

2. – volba viceprezidentů: Dr. Beránek navrhl jako 1. viceprezidenta prof. Svobodu a jako 2. viceprezidenta dr. Štellara. Oba kandidáti byli členy prezidia jednomyslně schváleni.

3. – Vet Fair Hradec Králové (7.-8.4. 2006): bude to jediná naše větší akce v tomto roce, v roce 2006 omezíme odborné semináře – vše ostatní se musí podřídit světovému kongresu 2006 v Praze. V HK proběhne i akce pod hlavičkou FECAVA (přispěje finančně na seminář pro vet. techniky „Úloha vet. technika na operačním sále“ – odborně zajistí doc. Vlašín a dr. Jan Beránek). Pro veterinární lékaře bylo zvoleno téma „Cestovní medicína“, jež zahrne mj. stále se rozšiřující parazitózy (odborná garance prof. Svoboda + doc. Svobodová a doc. Vlašín). Jako další možná témata na budoucích seminářích se konzultovala toxikologie z nových úhlů pohledu (např. v souvislosti s toxikomanií u lidí atp…) a příp. klinická výživa psa, kočky + exotů a drobných pet zvířat (navrhl dr. Raška).

4. – Přípravy WSAVA kongresu v Praze 2006: Představenstvo WSAVY sledovalo po celý týden, předcházející naší výroční konferenci v říjnu 2005, přípravy světového kongresu. Jak už bylo uvedeno výše, neshledali žádné chyby, nezazněly žádné výtky na naši adresu.
V rámci odborného programu (garant prof. Svoboda) je kontrahováno 90 přednášejících z 21 zemí světa, dohromady bude každý den paralelně probíhat 9 resp.10 specializací.
Vstupné na odborný program (včetně kongresových materiálů a všech občerstvení a doprovodného programu) bylo pro naše členy nastaveno ve více než příznivé výši (platí POUZE pro členy, kteří v posledních 3 letech VČAS zaplatili své členské příspěvky; chroničtí neplatiči doplatí na svou platební nekázeň a budou muset sáhnout hlouběji do peněženky) – viz webové stránky www.wsava2006.cz a www.vetweb.cz a příloha. Rozdíl mezi poplatky pro domácí a zahraniční účastníky bude hrazen z prostředků LOC.
Byla shrnuta naše dosavadní propagace kongresu 2006 na mezinárodních akcích a kongresech (dr. Beránek, prof. Svoboda a dr. Štellar), kdy se nám podařilo získat řadu cenných kontaktů ať už z řad spíkrů nebo i potenciálních delegátů a sponzorů.
Dr. Beránek informoval o kontrahovaných sponzorech kongresu 2006 a o stavu prodeje výstavní plochy. Detaily naleznete opět na webu kongresu
Jednacím jazykem WSAVA kongresu 2006 je angličtina, minimálně 1 stream každý den bude tlumočen do češtiny (bude označeno na webových stránkách a ve finální verzi programu).

5. – různé: Žádost kardiologické sekce o finanční příspěvek na nocleh při příležitosti jejich odborné akce byla prezídiem zamítnuta (1 hlas byl pro, 3 proti a 1 se zdržel hlasování, dr. Raška již nebyl jednání přítomen).
V pátek 7. dubna 2006 se uskuteční odborný seminář firmy PANDA PLUS (viz přiložená pozvánka), který by měl být zároveň jako inicializující setkání kolegů s tendencí specializace na GIT onemocnění.
Možnost zapojení do dalšího vzdělávání vet. lékařů – opakovaně bylo konstatováno, že garantem musí být KVL, asociace jim pouze může být nápomocna.
Zaznělo rovněž poděkování sponzorům ČAVLMZ (WALTHAM, CYMEDICA, Veterinářství) a sponzorům sekce oftalmologické a sekce veterinárních techniků (HILL´S, Schering Plough) za spolupráci a podporu v minulém roce. Bylo vysloveno přání o prolongaci vzájemných dobrých vztahů.

Zapsal: Dr. Štellar

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *