Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 17. dubna 2004 v Hradci Králové

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, MVDr. V. Raška, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar
Omluven: prof. MVDr. J. Konrád, DrSc.
Hosté: MVDr. V. Šoltys, MVDr. H. Žertová
Program:
1. Projednání návrhu podmínek pro pořádání akcí odbornými sekcemi ČAVLMZ (dále jen Podmínky)

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml a dr. Raška (po odchodu části prezidia na odborná jednání).

Ad 1) Dr. Beránek přednesl svůj komentář k návrhu Podmínek, který již dříve rozeslal členům prezidia. Pozvaní předsedové sekcí dr. Žertová a dr. Šoltys prezentovali své zkušenosti, názory a náměty týkající se vztahu sekcí a Asociace. V další diskusi vystoupili dr. Raška, dr. Štellar, doc. Nečas, dr. Novák, dr. Šoltys, dr. Žertová a dr. Klimeš. V diskusi zazněly názory podporující jak liberálnější, tak direktivnější přístup k činnosti sekcí ze strany prezidia Asociace. Dr. Raška shrnul zastřešující roli ČAVLMZ z hlediska 1) supervize odborné úrovně akcí, 2) koordinace termínů akcí, 3) zaručení práv generálního a hlavního sponzora a 4) finančních aspektů (odvod části zisku do pokladny Asociace). Vyjádřil obavy z přílišné časové zátěže prezidia, pokud by mělo organizačně zajišťovat veškeré akce sekcí. Doc. Nečas poukázal na situaci v zahraničí, kde akce WSAVA a FECAVA mají spíše charakter společenských událostí, zatímco příspěvky na špičkové odborné úrovni jsou prezentovány spíše na akcích sekcí. Dr. Novák upozornil na nutnost stanovení naprosto jednoznačných pravidel i s ohledem na smluvní vztahy se sponzory. Z jednání vyplynuly následující závěry:
a) Akce odborných sekcí konané pod hlavičkou ČAVLMZ (a s použitím jejího loga) podléhají schválení prezidentem ČAVLMZ bez ohledu na to, zda budou organizačně zajišťovány přímo sekcí nebo některou agenturou – v tom případě musí být uzavřena smlouva mezi ČAVLMZ a příslušnou agenturou. Akce sekcí se nesmí termínově překrývat (odstup alespoň 2 týdny) s hlavními akcemi ČAVLMZ (zpravidla 3 do roka), tj. s výročním kongresem, akcí WSAVA a FECAVA. Ostatní akce se mohou navzájem termínově překrývat – jedná se o situaci analogickou konání konferencí s jednáním v řadě odborných sekcí. Předsedové sekcí budou pozváni na jednání prezidia, kde bude projednáván harmonogram akcí. Předloží prezidiu návrhy na pořádání akcí včetně termínů a rozvahy zpracované agenturou zajišťující jejich akce.
b) Pro všechny sekce musí platit jednotné podmínky, včetně podílu ze zisku odváděného do pokladny Asociace. Rovněž smlouva uzavíraná mezi Asociací a agenturami zajišťujícími akce pro sekce musí být jednotná pro všechny sekce.
c) Vzhledem k tomu, že jednání probíhalo při neúplném složení prezidia, bude na příštím zasedání prezidia nutno se vrátit k projednání bodů 4 a 6 Podmínek.

MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ
Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *