Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 5. srpna 2004 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar
Omluveni: prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, MVDr. V. Raška,
Hosté: MVDr. V. Šoltys, MVDr. T. Tink, MVDr. H. Žertová, MVDr. L. Železný

Program:
1. Hodnocení semináře na Vetfairu a plán na rok 2005
2. Projednání návrhu podmínek pro pořádání akcí odbornými sekcemi ČAVLMZ (dále jen Podmínky)
3. Projednání projektu koncepční spolupráce ČAVLMZ a vydavatelství časopisu Veterinářství
4. Žádost o finanční příspěvek
5. Příprava výroční konference ČAVLMZ a světového kongresu WSAVA 2006
6. Informace z jednání KVL ČR
7. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) Seminář pořádaný ČAVLMZ v rámci Vetfairu v Hradci Králové byl hodnocen kladně a skončil s mírně pozitivní ekonomickou bilancí. Kritika ze strany účastníků se týkala skutečnosti, že texty ve sborníku nebyly přeloženy do češtiny. Příčinou bylo jejich pozdní dodání autorkou. Workshop měl vynikající úroveň; bohužel došlo k odcizení jedné sady preparátů.
Bylo navrženo, aby seminář na Vetfairu 2005 byl věnován gastroenterologii (endoskopie, diferenciální diagnostika zvracení, hubnutí, IBD). Alternativním tématem by mohla být hepatologie. Satelitní seminář pro veterinární techniky by mohl být věnován novým přístupům k manipulaci s malými zvířaty. Jako téma výroční konference v r. 2005 byla navržena kardiologie.
Ad 2) Členové prezidia i hosté široce diskutovali návrh Podmínek, který byl již opakovaně projednáván na minulých zasedáních a rovněž korespondenčně. Do diskuse se na dálku zapojil i hlavní autor návrhu dr. Raška. Mimo jiné bylo tlumočeno stanovisko členů některých sekcí (dr. Huml, dr. Šoltys), diskutoval se tok financí a právní subjektivita např. ve vztahu k daňovým přiznáním (dr. Beránek, dr. Štellar), mezinárodní návaznosti (prof. Svoboda), konzultace s právníky (dr. Raška), upřesnění bodů 4-6 neprobraných na setkání v Hradci Králové a garance honorářů zahraničních přednášejících (doc. Nečas), rozdělování případného zisku mezi Asociaci a její sekce (dr. Huml) aj. Návrh byl poté s drobnými úpravami prezidiem odsouhlasen.
Prof. Svoboda a dr. Huml doporučili, aby na výroční konferenci byly plénu Asociace předloženy ke schválení následující body: 1) standardní pravidla pořádání akcí včetně rozmezí honorářů přednášejících, 2) vzor smlouvy, kterou budou uzavírat sekce ČAVLMZ s případnými pořadateli jejich akcí, 3) stanovy sekcí, 4) návrhy na předsedy sekcí.

Ad 3) Projekt spolupráce s časopisem Veterinářství byl po drobných úpravách (dr. Železný, dr. Klimeš) prezidiem odsouhlasen.

Ad 4) Dr. Šoltys požádal jménem kardiologické sekce o finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč na zřízení webové stránky pro kontakt s chovatelskou veřejností. Prezidium žádosti vyhoví.

Ad 5) Dr. Beránek podrobně informoval o stavu příprav výroční konference a světového kongresu. Poděkoval prof. Svobodovi za jeho aktivitu ve vědeckém přípravném výboru a na mezinárodním poli při přípravách světového kongresu v r. 2006.

Ad 6) Dr. Huml informoval o jednání a plánech KVL ČR, zejména pokud jde o její komisi pro vzdělávání.

Ad 7) Prof. Svoboda informoval o přípravách onkologického semináře pod patronací WSAVA – prof. Ogilvie přislíbil účast na 27.-28.11. 2004 (prvý den přednášky, druhý den praktický workshop) a nabídl k výběru 13 témat. Dr. Beránek upozornil na nutnost zveřejnit tuto akci v dostatečném předstihu ve Veterinářství a dalších periodikách.
Doc. Nečas vznesl dotaz na stav návrhů přednášejících na světovém kongresu 2006.

MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ
Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *