28.01.2002 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

*

VÝTAH ZE STANOV ČESKÉ HIPIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

ČESKÁ HIPIATRICKÁ SPOLEČNOST (ČHS) – je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Sídlem Společnosti je Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, telefon 00420 5 41562340 (prezident)

Oblastí působnosti Společnosti je území České republiky.

Cíl činnosti

Cíle Společnosti jsou:
a) Sdružovat na odborném a společenském základě veterinární lékaře zabývající se intenzivně problematikou koní.
b) Zajišťovat výměnu zkušeností mezi veterinárními lékaři – specialisty na koně.
c) Podílet se na zajišťování postgraduálního vzdělávání členů Společnosti.
d) Zprostředkovávat informace ze zahraničních periodik a odborných publikací.
e) Zajišťovat kontakty s mezinárodními a jinými národními asociacemi podobného zaměření.
f) Organizovat odborné konference a semináře.
g) Spolupracovat se Státní veterinární správou ČR a Komorou veterinárních lékařů ČR ve všech oblastech činnosti.

Statut

Společnost existuje jako neprofitující odborná společenská organizace.
Majetek Společnosti je tvořen z příspěvků členů, z finančních a věcných darů od právnických a fyzických osob a z dalších zákonem stanovených zdrojů.
Hospodaření s majetkem řídí a koordinuje výkonný výbor, který předkládá jednou ročně „Zprávu o hospodaření“ plénu Společnosti ke schválení.

Členství

a) Členem Společnosti se může stát každý veterinární lékař, která souhlasí se Stanovami na základě písemné přihlášky.
b) Členství ve Společnosti vzniká dnem zaregistrování člena v evidenci a zaplacením členského příspěvku.
c) O členech Společnosti vede výkonný výbor základní členskou evidenci formou počítačové databáze.

Základní povinnosti člena

a) Člen Společnosti má přednostní právo účastnit se kongresů, konferencí, sympózií a jiných akcí za zvýhodněných podmínek.
b) Člen Společnosti má právo být informován o činnosti Společnosti.
c) Člen Společnosti má právo být volen do orgánů Společnosti.
d) Člen Společnosti je povinen platit členské příspěvky v určeném termínu.

Členské příspěvky

a) Členské příspěvky Společnosti 350,- Kč/rok jsou splatné v určeném termínu běžného roku složenkou na běžný účet Společnosti.

Zánik členství

Členství ve Společnosti zaniká:
a) Písemným oznámením člena o ukončení členstva,
b) Vyloučením člena, jestliže o tom rozhodne plénum 2/3 většinou přítomných členů,
c) Nezaplacením členského příspěvku v určeném termínu.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor projednává záležitosti Společnosti, které nesnesou prodlení do nejbližšího zasedání pléna. Rozhoduje o běžných záležitostech v období mezi zasedáními pléna.

2. Výkonný výbor tvoří:
Předsednictvo:
a) prezident: MVDr. Petr Jahn, CSc.
b) viceprezident: MVDr. Zdeněk Krupil
c) člen: MVDr. Jana Mezerová, PhD.
d) člen: MVDr. Radovan Kabeš
e) člen: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.

Revizní komise:
a) předseda: MVDr. Petr Přikryl
b) člen: MVDr. Šárka Krisová

Prezident

1. Prezident zpravidla:
a) Svolává zasedání pléna a výkonného výboru,
b) zabezpečuje realizaci usnesení pléna,
c) předkládá plénu zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti a rozpočet,
d) zabezpečuje korespondenci Společnosti společně se sekretářem,
e) zajišťuje písemné podklady pro zasedání pléna, rozesílání zápisů z jednání pléna a distribuci dokumentů společně se sekretářem Společnosti.

2. Prezidenta zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen výkonného výboru.

Sekretariát

K zajištění informačních, administrativních, organizačních a archivářských prací slouží stálý sekretariát Společnosti řízení sekretářem Společnosti.

Současý sekretariát:
MVDr. Petr Jahn, CSc., Klinika chorob koní VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno
tel. 00420 541 562 372, fax. 00420 541 562 395, e-mail: jahnp@vfu.cz

Schváleno na ustavujícím zasedání pléna Společnosti dne 19. března 1993.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down