Abnormality erytrocytů a biochemických parametrů jako diagnostické markery

Neoplazie a zvláště hemangiosarkomu (HSA) jsou běžnou příčinou netraumatického hemoabdomenu u psů. Hemangiosarkom má s ohledem na dlouhodobé přežití špatnou prognózu, kdežto hematom sleziny může být řešen chirurgicky.

Cytologické vyšetření masy sleziny pro rozlišení benigních a maligních procesů je často málo prospěšné a tenkojehelná aspirace zvyšuje riziko krvácení. Vyšetření peritoneální efuze pro zjištění neplastických buněk také nebývá přínosem. Různé studie sledující biochemické, hematologické a cytologické parametry (leukocyty, celková bílkovina, albumin, globuliny, glukóza, laktát, PT, aPTT a cytologie efuze) nemají bohužel přesvědčivé závěry. Akantocyty jsou erytrocyty s více než dvěma výběžky, které mohou být různě velké a bývají nerovnoměrně rozmístěné. Liší se od výběžků echinocytů, které jsou kratší. Přítomnost akantocytů byla popsána u různých problémů, včetně HSA. Akantocytóza není u HSA přesně vysvětlena, ale předpokládá se, že se objevuje v důsledku přímého poškození membrány erytrocytů nebo abnormálního metabolismu lipidů. Podle jedné studie má počet akantocytů > 67/2000 erytrocytů nebo > 71/2000 erytrocytů v periferní krvi pozitivní prediktivní hodnotu 85,7 % a 100 % pro diagnózu HSA. Hodnocení akantocytů by tak mohlo zpřesnit diagnózu HSA, ale je časově náročné. Ani další studie sledující parametry (anemie, trombocytopenie, přítomnost hemoperitonea, velikost masy vzhledem k hmotnosti, ultrasonografické nálezy) také nemají vzhledem ke schopnosti rozlišení maligních a benigních lézí definitivní závěry.

Cílem této studie tak bylo posoudit, zda je vztah mezi přítomností abnormální erytrocytů (zejména akantocytů) v efuzi a diagnózou HSA. Hypotéza byla, že přítomnost akantocytů v efuzi je spojená s diagnózou HSA. Současně byly sledovány další abnormality erytrocytů (keratocyty, schistocyty) a biochemického profilu (protein, glukóza, laktát). Byly hodnoceny vzorky periferní krve a peritoneální efuze od psů s hemoabdomenem v důsledku HSA a hemoabdomenem z jiných příčin.

Do studie byli zařazeni psi s netraumatickým hemoabdomenem. Hemoabdomen byl potvrzen abdominocentézou a definován jako efuze s hematokritem vyšším než 10 %. Pro zařazení do studie byla nutná histologicky potvrzená diagnóza. Vzorky tkání byly odebírány z abnormálních orgánů dutiny břišní nebo ze zdroje krvácení. Psi byli rozděleni do dvou skupin podle příčiny hemoabdomenu: ve skupině 1 byli psi s diagnózou HSA, ve skupině 2 pak psi s hemoabdomenem z jiných příčin (ale včetně malignit jiných než HSA). Všechny vzorky byly odebírány před podáváním infuzí nebo krevních náhrad, vzorky tkání byly získávány během chirurgického zákroku nebo pitvy.

Do studie bylo zařazeno celkem 40 psů, 31 vzorků bylo získáno během operace, 9 pak při pitvě. U 27 psů byl diagnostikován hemangiosarkom. Ze zbylých 13 psů byla u čtyř diagnostikována jiná neoplazie (2x hepatocelulární karcinom, 1x lymfom jater, 1x renální adenokarcinom). Z toho vyplývá, u 31 psů (78 %) byl hemoabdomen způsoben nádorovým procesem. U 20 psů (44 %) s HSA byly zjištěny metastázy na játrech.

Průměrný věk psů byl 10,2±1,9 roku (4,5-14,3) a mezi skupinami se nelišil. Ve skupině bylo 19 kastrovaných fen a 21 psů (z toho 1 nekastrovaný), nejčastěji se jednalo o křížence (/14x), hojně byli zastoupeni také zlatí retrívři (5x) a labradoři (4x).

Akantocytóza byla v periferní krvi zjištěna u 9 psů, v efuzi u 5 psů a nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Anémie byla zjištěna u 31 psů (78 %), průměrný hematokrit periferní krve byl 29±10 % (rozmezí 16-64 %). Průměrný hematokrit efuze byl 28±9 % (rozmezí 10-45 %). Ve skupině psů s HSA byl hematokrit statisticky významně nižší. Prodloužené srážecí časy byly zjištěny u 13 psů, přičemž pouze u 6 z nich to bylo považováno za klinicky významné (zvýšení o více než 25 % nad horní hranici referenčního rozmezí). Prodloužení aPTT bylo výraznější u psů bez hemangiosarkomu. Trombocytopenie byla pomocí analyzátoru zjištěna u 35 psů (87,5 %). Po kontrole laborantem byly u 27/40 vzorků zjištěny shluky trombocytů. Po jejich vyloučení byla skutečná trombocytopenie zjištěn u 8 vzorků ze 13. Počet trombocytů byl u psů s HSA statisticky významně nižší. Počet trombocytů ≤ 83 000 tbc/ml má pro diagnózu maximální pozitivní prediktivní hodnotu (1,00) a specificitu (100 %). Pozitivní prediktivní hodnota hematokritu ≤ 24% a aPTT  ≤ 8 sekund pro diagnózu byla určena na 0,92 a specificita 92,3%. Další hematologické a biochemické parametry se mezi skupinami nelišily. V této studii tak nebyl identifikován žádný parametr, který by byl schopen odlišit hemoabdomen vzniklý v důsledku HSA a hemoabdomen z jiných příčin.

WONG, R.W., GONSALVES, M.N., HUBER, M.L., RICH, L., STROM, A. Erytrocyte and biochemical abnormalities as diagnostic markers in dogs with hemangiosarcoma related hemoabdomen. Vet Surg 2015;44: 852-857.  

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *