16.12.2021 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Abnormálne preperovanie u kardinála červeného (Cardinalis cardinalis)

Petríková, M. Abnormálne preperovanie u kardinála červeného (Cardinalis cardinalis).

Veterinární klinika 2021;18(6):268-272

SOUHRN

Poškodzovanie peria je považované za komplexné ochorenie, na ktoré majú vplyv mnohé vonkajšie a vnútorné faktory. Samec kardinála červeného (Cardinalis cardinalis) vo veku 8-mich mesiacov a o hmotnosti 39 gramov bol prezentovaný na kliniku s celkovou alopéciou v oblasti hlavy. Na inej klinike bolo alopetické ložisko vyšetrené s pozitívnym nálezom Staphylococcus haemolyticus, Aspergillus spp. a Candida albicans a preliečenie bolo uskutočnené  amoxycilinom podávaným v pitnej vode. Nedošlo k zlepšeniu klinického stavu. Na hlave sa nenachádzalo ani krycie ani prachové perie a pokožka hlavy bola neporušená, bez nálezu poranenia, začervenania alebo opuchu. Cytologické vyšetrenie trusu preukázalo nález fyziologickej bakteriálnej mikroflóry a koprologické vyšetrenie trusu bolo tiež bez patologického nálezu. Výsledky vyšetrenia PCR metódami na prítomnosť cirkovirovej (PBFD) a polyomavirovej infekcie boli negatívne. Majiteľ vykonal dôkladnú očistu chovných priestorov a  dezinfekciu chovateľských pomôcok. Kŕmna dávka bola obohatená  o minerálne a vitamínové doplnky. Po mesiaci od vyšetrenia majiteľ začal u kardinálov červených pozorovať nové vyrastajúce perie na hlave, ktoré počas nasledujúcich 2 mesiacov kompletne pokrylo alopetickú časť hlavy. V chovoch kardinálov sa fenomén lizard head objavuje do veku jedného roku, u starších jedincov nebýva bežne pozorovaná. V priebehu preperovania dochádza k opätovnému plnému zapereniu hlavy v časovom horizonte 6–8 týždňov.

SUMMARY

Feather damage is considered a complex disease affected by many external and internal factors. A male red cardinal (Cardinalis cardinalis) at the age of 8 months and weighing 39 grams was presented to the clinic with total alopecia in the head area. At another clinic, an alopetic lesion was examined with a positive finding of Staphylococcus haemolyticus, Aspergillus spp. and Candida albicans and treatment was performed with amoxycillin administered in drinking water. There was no improvement in the clinical condition. There was no body feathers on the head and the scalp was intact, without injury, redness or swelling. Cytological examination of faeces showed a finding of physiological bacterial microflora and coprological examination of faeces was also without pathological findings. The results of PCR testing for the presence of circovirus (PBFD) and polyomavirus infection were negative. The owner carried out a thorough cleaning of the breeding premises and disinfection of breeding aids. The feed ration was enriched with mineral and vitamin supplements. One month after the examination, the owner began to observe new growing feathers on the head of the red cardinals, which completely covered the alopetic part of the head for the next 2 months. In cardinal breeding, the phenomenon of lizard head occurs up to the age of one year, it is not commonly observed in older individuals. During the wash, the head is fully restrained within a time horizon of 6-8 weeks.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down