26.10.2022 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2021–2022

Zouharová M., Matiašková K., Nedbalcová K. Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2021–2022. Antimicrobial resistance in Streptococcus uberis isolated from mastitis in dairy farms in the Czech Republic during 2021 and 2022. Veterinářství 2022;72(10):574–579.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je podat přehled o aktuální citlivosti izolátů Streptococcus uberis k antimikrobikům. V průběhu let 2021 a 2022 bylo otestováno 142 izolátů ze subklinických a klinických mastitid pocházejících ze 75 chovů dojnic v ČR. Stanovením minimální inhibiční koncentrace u těchto izolátů byla zhodnocena jejich citlivost ke čtrnácti antimikrobikům. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (49 %), streptomycinu (41 %) a klindamycinu (30 %), u 6 % izolátů byla zaznamenána snížená citlivost k erythromycinu nebo k pirlimycinu. Vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u ampicilinu (26 %) a penicilinu (19 %). Všechny kmeny S. uberis byly citlivé k amoxicilinu s kyselinou klavulanovou, cefchinomu, cefalexinu a trimethoprim-sulfamethoxazolu. Avšak jen 28,2 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům a 16,2 % izolátů bylo multirezistentních. Nejčastěji byly izoláty rezistentní k samotnému tetracyklinu (24 %), jako druhý nejčastější fenotypový profil rezistence byla společná rezistence k tetracyklinu, streptomycinu a klindamycinu. Výsledky této práce podávají přehled o citlivosti izolátů S. uberis, které se vyskytují v českých chovech dojeného skotu a mají pomoci veterinárním lékařům v rozhodování o vhodné antibiotické léčbě intramamárních infekcí S. uberis.

SUMMARY
The aim of this article is to provide an overview of the current susceptibility of Streptococcus uberis isolates to antimicrobials. During the years 2021 and 2022, 142 isolates from subclinical and clinical mastitis originating from 75 dairy farms in the Czech Republic were tested. The susceptibility to fourteen antimicrobials was evaluated by measuring their minimum inhibitory concentration. S. uberis isolates showed resistance mainly to tetracycline (49%), streptomycin (41%) and clindamycin (30%), in 6% of isolates a reduced sensitivity to erythromycin or pirlimycin was recorded. A high percentage of intermediate susceptible isolates was noted for ampicillin (26%) and penicillin (19%). All strains of S. uberis were susceptible to amoxicillin with clavulanic acid, cefquinome, cephalexin and trimethoprim-sulfamethoxazole. However, only 28.2% of the isolates were susceptible to all tested antimicrobials and 16.2% of the isolates were multiresistant. Isolates were most often resistant only to tetracycline (24%), the second most common phenotypic resistance profile was shared resistance to tetracycline, streptomycin and clindamycin. The results of this work provide an overview of the susceptibility of S. uberis isolates found in Czech dairy farms and are intended to help veterinarians in deciding on appropriate antibiotic treatment for S. uberis intramammary infections.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down