13.04.2003 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antiparazitika – používání a rizika u psů a koček

A. DVOŘÁKOVÁ, V. SVOBODOVÁ
Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno
Veterinářství 2003;53:12-14

SOUHRN
Dvořáková A., Svobodová V. Antiparazitika – používání a rizika u psů a koček. Veterinářství 2003;53:12-14.
Zabývali jsme se sledováním použití antiparazitik k prevenci i léčbě v populaci psů a koček. Prováděli jsme koprologické vyšetření zvířat a výsledky vyhodnocovali spolu s informacemi z dotazníku o aplikaci antiparazitik a klinickém stavu pacientů. První skupinu tvořila klinicky zdravá zvířata, u nichž bylo vyšetření provedeno po preventivní aplikaci antiparazitika. Výskyt parazitů byl v I. skupině u 28 % psů a 67 % koček. Jednalo se většinou o protozoární zástupce, proti nimž podané antiparazitikum nepůsobilo. Druhou skupinu tvořila zvířata s klinickými potížemi. V rámci diagnostiky jsme vyšetřili 216 vzorků trusu psů, 24 % bylo pozitivních a 76 % negativních. Nejčastěji byla nacházena vajíčka Toxocara canis (22x) a cysty a oocysty protozoárních zástupců rodů Giardia (12x) a Isospora (14x). Ve skupině koček bylo provedeno 69 vyšetření. Pozitivní výsledek byl zjištěn u 36 %, v 64 % případů bylo negativních. Nejčastěji byla zaznamenána infekce Toxocara cati (13 zvířat). Protozoární zástupce jsme potvrdili ve 48 %. Výsledky ukázaly na nutnost parazitologického vyšetření u pacientů s klinickými příznaky a provedení kontrolního vyšetření. Celkem bylo po léčbě provedeno pouze 20 kontrolních vyšetření u psů, jeden výsledek byl pozitivní s nálezem Giardia intestinalis, a 6 kontrolních vyšetření u koček bylo s jedním pozitivním nálezem Toxocara cati. Třetí skupina zahrnovala psy a kočky preventivně koprologicky vyšetřené. Preventivní koprologické vyšetření bylo provedeno u 38 psů s negativním výsledkem a 2 koček, kde 1x byla zjištěna Isospora rivolta. Tento způsob prevence není dosud dostatečně využíván. Potvrdili jsme nutnost cílené volby antiparazitika pro psy a kočky.

SUMMARY
Dvořáková A., Svobodová V. Antiparazitika – používání a rizika u psů a koček. Veterinářství 2003;53:12-14.
We were investigating antiparasitic prevention and therapy of dogs and cats. We were making coprological examination and results were compared with owner´s answers from the questionnaire of aplication of drugs and clinical signs of dogs and cats. Clinical healthy animals were in the first group. Coprological examination was made after preventive aplication of antiparasitic drug. Parasite findings were in faeces of 28 % dogs and 67 % cats. We found mostly protozoan organisms and given drugs were not effective in ridding of them. Animals with clinical signs were in the second group. Our results confirm the necessity of coprological examination and using control examination after therapy. Animals with preventive coprological control were in the third group. This control has not been enough taken advantage so far. We confirm the necessity of the election of antiparasitic drug for dogs and cats.

Aplikace endoparazitik psům a kočkám se stala rutinním úkonem zásluhou nabídky velkého množství různých antiparazitárních přípravků. Přípravky registrované pro psy a kočky jsou při správném použití obvykle bezpečné a účinné. Přímé ohrožení zdraví zvířat nebo komplikace při jejich používání se vyskytují zřídka. V současné době je věnována pozornost nejen „běžným parazitům“, jako jsou škrkavky r. Toxocara, ale i protozoárním infekcím a méně frekventovaným parazitózám, což souvisí rovněž s rozšířením diagnostických možností. Preventivní antiparazitární kúry tyto infekce obvykle nepostihují. Za veškerá rizika spojená s nevhodným podáváním endoparazitik, která mají za následek přetrvání infekce, šíření parazitů v prostředí včetně agens se zoonotickým potenciálem a zhoršení zdravotního stavu pacienta však zodpovídá veterinární lékař.
Cílem práce bylo posouzení celkové situace v preventivním a léčebném podávání antiparazitik psů a koček.

Materiál a metody
Používání antiparazitik u psů a koček jsme sledovali od září roku 2000 do konce října roku 2001 na Ústavu parazitologie Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Vyšetřili jsme 328 psů z různých míst České republiky. Většinou se jednalo o pacienty ambulantně ošetřené a hospitalizované na Klinice chorob malých zvířat VFU Brno nebo o vyšetření provedená přímo na Ústavu parazitologie FVL VFU Brno. Část vzorků byla i od pacientů ze soukromých veterinárních ambulancí. Vyšetřovaní psi byli ve věku 6 týdnů až 12 let. V souboru bylo 42 % psů a 58 % fen.
Koček jsme vyšetřili 80. Převážně se jednalo o zvířata z Brna a okolí. Většina byla vyšetřována na Ústavu parazitologie FVL VFU Brno, jen malou část tvořili pacienti ošetřovaní ambulantně nebo hospitalizovaní na Klinice chorob malých zvířat VFU Brno. Kočky byly stáří 2 měsíce až 6 let, 37 % bylo samčího pohlaví a 63 % samičího pohlaví.
Koprologické vyšetření jsme prováděli metodu flotační s nasyceným roztokem sacharózy o specifické hmotnosti 1,3 g.cm-3. Od každého zvířete jsme požadovali trojí odběr trusu nejlépe obden. Vzorky jsme vyšetřovali v optickém mikroskopu při zvětšení 100krát a poté při zvětšení 200krát a 400krát.
Dotazníky pro chovatele psů a koček sloužily k identifikaci vzorků trusu a byly rozdány veterinárním lékařům a chovatelům (schéma 1).
Všechna vyšetřovaná zvířata byla rozdělena do 3 skupin podle účelu, za kterým se provádělo vyšetření vzorků, a podle způsobu aplikace antiparazitika:
I. skupina – vyšetření po preventivní aplikaci antiparazitika
II. skupina – vyšetření v rámci léčby
II.a – parazitologická diagnostika léčených zvířat
II.b – kontrolní vyšetření po ukončení léčby
III. skupina - preventivní koprologické vyšetření

Výsledky
Celkem jsme za období září 2000 až říjen 2001 vyšetřili 414 vzorků trusu od 328 psů a 80 koček, některá zvířata byla vyšetřována opakovaně. Výsledky byly vyhodnoceny na základě vyplněných dotazníků a jsou shrnuty v tabulce I.
I. skupina: Výskyt pozitivních případů po provedené preventivní aplikaci antiparazitika v souboru psů činil 28 %. Psi, u kterých byl výsledek vyšetření pozitivní, se pohybovali ve věkovém rozmezí 7 týdnů až 11 měsíců. Nejčastějším nálezem byly cysty a oocysty rodu Giardia a Isospora. U psů s pozitivním koprologickým nálezem byly preventivně aplikovány preparáty, které nejsou v jednorázové dávce účinné proti protozoárním původcům. Výskyt pozitivních případů po provedené preventivní aplikaci antiparazitika ve skupině koček činil 67 %. Všechny kočky s pozitivním nálezem byly stáří v rozmezí 3 - 7 měsíců. Nejčastějším nálezem byla vajíčka Toxocara cati a nálezy protozoárních zástupců rodu Giardia a rodu Isospora. Zvolený antiparazitární preparát ani v jednom případě neobsahoval účinnou látku postihující protozoární zástupce. V případech pozitivních nálezů vajíček rodu Toxocara byly zvoleny přípravky zahrnující tento rod ve spektru účinnosti. U jedné kočky byl aplikován Cestal Plus.
II.a skupina: V rámci diagnostiky byly vyšetřeny vzorky trusu 216 psů s klinickými příznaky onemocnění, 52 psů (24 %) bylo pozitivních a 164 (76 %) negativních. Nejčastěji byla nacházena vajíčka Toxocara canis (22x) a cysty a oocysty protozoárních zástupců rodů Giardia (12x) a Isospora (14x). Z ostatních nálezů to byly Toxascaris leonina (2x), Dipylidium caninum (2x), Taenia spp. (1x) a Trichuris vulpis (3x). Podávání antiparazitik pouze na základě klinických potíží bez parazitologické diagnostiky bylo provedeno ve 21 % vyšetřovaných vzorků. V 6 případech byl výsledek následného vyšetření pozitivní; zvolený preparát nezahrnoval ve spektru účinnosti parazitární druh zjištěný při vyšetření.
Ve skupině koček bylo provedeno 69 vyšetření. Pozitivní výsledek byl zjištěn u 25 koček (36 %), ve 44 (64 %) případech byl negativní. Nejčastěji byla zaznamenána infekce Toxocara cati (13 zvířat). Protozoární zástupce jsme potvrdili u 12 zvířat, tzn. ve 48 %. Ostatní nálezy zahrnovaly rody Taenia spp. (1x) a Dipylidium caninum (1x). Zahájení léčby bez parazitologické diagnostiky bylo provedeno ve 21 %. Ve 4 případech bylo následně provedené vyšetření pozitivní, preparát byl zvolen chybně. Na základě vyšetření byla stanovena léčba odpovídajícím přípravkem. Chovatelům i ošetřujícím lékařům bylo doporučeno provést po skončení léčby kontrolní koprologické vyšetření.
II.b skupina: Celkem bylo ze skupiny psů provedeno pouze 20 kontrolních vyšetření po léčbě. U jednoho psa přetrvávalo po léčbě metronidazolem (50 mg.kg-1 ž. hm po 10 dní) masivní vylučování cyst giardií. Došlo ke změně terapie, aplikován byl fenbendazol (Caniquantel Plus tbl. 3 dny) a po ukončení podávání přípravku byl výsledek parazitologického vyšetření negativní.
Ve skupině koček bylo provedeno celkem 6 kontrolních vyšetření. Výsledek kontrolního vyšetření byl pozitivní u jedné kočky ze II.a skupiny. Přetrvávala infekce škrkavkami po léčbě přípravkem Pratel tbl. Po změně léčby (Drontal tbl.) byl výsledek opakovaně provedeného kontrolního vyšetření již negativní.
III. skupina: Preventivní koprologické vyšetření bylo provedeno u 38 psů a 2 koček. Všech 38 vyšetření provedených u psů bylo negativních. Ve skupině koček byl u jednoho zvířete zjištěn výskyt kokcidií Isospora rivolta.

Diskuse a závěr
Výsledky práce ukázaly na problémy vznikající příliš obecnou a často neuváženou aplikací antiparazitik. V některých případech došlo až k vážnému poškození zdravotního stavu pacienta. Uvedeme několik případů, které ilustrují nejčastější problémy.
Patří mezi ně záměna přípravků, kdy antiparazitika určená pro psy jsou podána kočkám, což vede k nedostatečnému účinku léčby až k riziku intoxikace. Cestal Plus tbl. a Pratel tbl. obsahují nízkou dávku pyrantelu, 5 mg/kg ž. hm., přičemž kočkám je nutné aplikovat 4x vyšší dávky než psům, tedy 20 mg/kg ž. hm.1,2 Při vyšetření trusu koček po aplikaci těchto preparátů neustávalo vylučování vajíček škrkavek. Přípravek Lopatol 100 mg tbl. je kontraindikován u koček, účinná složka nitroskanát je pro kočky toxická.3 Po podání se vyskytly vážné nervové poruchy a u jedné kočky došlo dokonce k úhynu.
Při klinických příznacích ukazujících na gastroenterologické problémy patří parazitologické vyšetření trusu k základním diagnostickým metodám. Pouhá aplikace náhodně zvoleného antiparazitika obvykle jen ztíží stanovení správné diagnózy. Pes s průjmovým onemocněním byl opakovaně léčen antibiotiky a Pratelem. Vyšetření trusu prokázalo silnou infekci Trichuris vulpis. Při trichurióze je nutná aplikace benzimidazolů,4,5 podaný přípravek Pratel tbl. (pyrantel, praziquantel) ovšem tuto účinnou složku neobsahuje. Diskutabilní bylo rovněž použití antibiotik. Pacient - štěně ve věku 6 týdnů - trpěl průjmy, sníženou chutí k příjmu krmiva a chovatel udával, že špatně prospívá. Na základě klinických příznaků byla aplikována 2x Banmith pasta a 1x Drontal Plus tbl. Parazitologickým vyšetřením trusu se zjistilo silné vylučování oocyst Isospora ohioensis. Podané přípravky Banminth pasta (pyrantel) a Drontal Plus tbl. (praziquantel, pyrantel, febantel) však neobsahují účinné látky proti kokcidiím rodu Isospora.6 U šestiměsíčního štěněte rotvajlera chovatel pozoroval skleslost, snížený příjem krmiva až anorexii. Jednorázově byl aplikován Cestal Plus tbl. Stav se zhoršoval, pes trpěl průjmem, odmítal krmivo. Výsledkem parazitologického vyšetření trusu byl nález cyst Giardia intestinalis. Podaný přípravek Cestal Plus sice obsahuje fenbendazol účinný proti giardióze, ale je nutné ho podávat po 3 následující dny.7,8
Při volbě přípravku je nutné dodržet dávkování doporučené výrobcem. Jednorázová aplikace Flubenolu KH tbl. nebyla dostatečná při léčbě toxokarózy.9
Pro některé problematické pacienty, jako jsou mláďata, psi malých plemen a kočky, jsou vhodnější aplikační formou pasty, protože tablety přijímají neochotně a může dojít k jejich vyplivnutí. Pokud terapie vyžaduje přípravek v tabletové formě, má veterinární lékař u těchto pacientů jistotu přijmutí přípravku, pokud ho sám aplikuje. Příčiny gastroenterologických potíží u psů a koček jsou nejrůznějšího charakteru a k vyloučení parazitární infekce je nutné vyšetření trusu.10 Podání antiparazitika bez potvrzení diagnózy pacienta zbytečně zatěžuje a není opodstatněné. Poukazuje na to výsledek vyšetření ve II. skupině léčených zvířat, kde mělo 79 % psů a 64 % koček s klinickými gastroenterologickými příznaky negativní nález parazitologického vyšetření trusu. Výsledky kontrolních vyšetření, i když v našem souboru nejsou podloženy odpovídajícími počty vzorků, potvrzují nutnost ověření úspěšnosti terapie parazitologickým vyšetřením trusu provedeným do 1 týdne po ukončení kúry. Nízký počet provedených kontrolních vyšetření však vypovídá, že se jedná o dosud nedostatečně využívanou metodu.
Preventivní podávání antiparazitik má své opodstatnění především u štěňat, u nichž pravidelná preimaginální dehelmintizace od 10 až 14 dní věku likviduje transplacentární a galaktogenní infekci toxokarami a zabraňuje vylučování vajíček.5 Význam má pro mladé psy do 1 až 2 let a pro kočky všech věkových kategorií, u nichž je při volném pohybu výskyt parazitů výrazně častější než u psů. Nezabrání však protozoárním infekcím a závažným helmintózám (trichurióza, dipilidióza, infekce plicnivkami). Přes preventivní podání antiparazika jsme zjistili 28 % pozitivních nálezů u psů a 67 % u koček. V souboru koček se však jedná o zkreslení způsobené malým počtem vzorků. Na druhé straně se většina dospělých psů podrobuje rutinní antiparazitární kúře bezdůvodně.
Problematika parazitárních infekcí psů a koček je neustále středem pozornosti také s ohledem na možnosti přenosu některých parazitárních druhů na člověka. Paradoxně se však pozornost soustřeďuje nesprávným směrem a je přinejmenším zavádějící uklidňovat sebe i veřejnost jednorázově podanou náhodně zvolenou tabletou.

Práce vychází z výsledků odborné práce Anny Dvořákové na téma Antiparazitika – používání a rizika u psů a koček, která se touto problematikou komplexně zabývá včetně souhrnně zpracované odborné literatury.

Literatura:
1. Bradley R. E., Lane T. J. Dose titration of pyrantelpamoate as an anthelmintic in cats. Feline practice 1990;18(5):11-15.
2. Courtney C. H., Robertson E. L. Chemotheraphy of Parasitic diseasse. In: Adams H. R (Ed). Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Ames; Iowa State University Press, 1995:1181.
3. Oakley G. A. Anthelmintics for cats and dogs. Berkhamsted, Hertfordshire; Anpar Books, 1991:441.
4. Kassai T. Veterinary Helmintology. Butterworth-Heinemann, Oxford,1999:68-70.
5. Eckert J. Helminthosen von Hund und Katze. In: Rommel M., Eckert J., Kutzer E. Veterinärmedizinische Parasitologie, 5.vollständig neubearbeitete Auflage. Berlin; Parey Buchverlag, 2000:525-631.
6. Rochette F. Dog parasites and their control. Jansen Animal Health, 1999:309-333.
7. Barr S. C., Bowmann D. D., Heller R. L., Erb H. N. Efficacy of a drug combination of praziquantel, pyrantel pamoate and febantel against giardiosis in dog. American Journal of Veterinary Researche 1993;54(6):1134-1136.
8. Svobodová V., Svoboda M., Lizoň P. Terapie giardiózy psů a koček. Veterinářství 1999; 49:336-337.
9. Vanparijs O., Hermans L., Van der Flaers L. Anthelmintics efficacy of flubendazol paste against nematodes and cestodes in dogs and cats. American Journal of Veterinary Researche 1985;46(12):2539-2541.
10. Svoboda M., Pospíšil Z., Svobodová V. a kol. Infekční a parazitární nemoci psa a kočky. In: Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J., Eds.). Nemoci psa a kočky. Brno; ČAVLMZ – Noviko, 2001:268-272.

Adresa autora:
MVDr. Anna Dvořáková
Ztracená 10
772 00 Olomouc
e-mail: anka.dvorka@seznam.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down