Bakteriurie u psů

Vliv brusinkového extraktu na výskyt bakteriurie u psů s akutním výhřezem meziobratlové ploténky. Akutní výhřez meziobratlové ploténky je běžným problémem u chondrodystrofických plemen. Dochází k tlaku na páteřní míchu. I když je nejvíc pozornosti věnováno vzniklé paralýze, velmi důležitý je i vliv na činnost močového měchýře.

 

 

Narušení mikce a následná retence moči a přetlaková inkontinence predisponuje k rozvoji bakteriurie. Dysfunkce močového měchýře v důsledku myelopatie představuje rizikový faktor pro vznik bakteriální infekce (UTI, urinary tract infection) u psů a to nejen v období před chirurgickým zákrokem, ale i 3 měsíce po zákroku navzdory tomu, že se obnoví motorické funkce a volní kontrola moči.

Většina UTI (58 %) je způsobena E. coli. Současná definice UTI vyžaduje přítomnost klinických příznaků (např. polakisurie, bolestivost). Předcházení bakteriurii tak může být prospěšné. U lidí se pro zlepšení stavu dolních cest močových využívá brusinek, ty obsahují směs organických kyselin, fruktózu, glukózu a proanthokyanidiny (PAC). In vitro jsou PAC schopny inhibovat adhezi uropatogenních bakterií (obzvláště E. coli) k epitelu močového traktu, čímž se snižuje riziko UTI. V humánní medicíně jsou dostupné četné klinické studie hodnotící účinek brusinkové šťávy a extraktu u lidí s rekurentními UTI z různých příčin. Výsledky těchto studií jsou rozporuplné. Může to být způsobeno hodnocením různých produktů a jiných klinických postupů. Nedávné metaanalýzy neprokázaly pozitivní vliv brusinkového extraktu na snížení rizika rekurentních UTI v různých skupinách lidí s výjimkou mladých žen. Také výsledky studií lidí s poraněním míchy nejsou přesvědčivé.

Cílem této randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie bylo zhodnotit účinek produktu s obsahem PAC na frekvenci bakteriurie a bakteriurie způsobené E. coli u psů, kteří se zotavují z akutního výhřezu meziobratlové ploténky.

Do studie byli zařazení psi s akutním výhřezem meziobratlové ploténky thorakolumbální oblasti (s akutním nástupem – méně než dva dny) a nástupem paraparézy nebo paraplegie, s následnou chirurgickou dekompresí a možností dostavit se na kontrolu za 2,4 a 6 týdnů po chirurgickém zákroku. Ze studie byli vyloučeni psi, u nichž byla bakteriurie zjištěna při příjmu nebo psi s rekurentními UTI (více než dvě epizody za rok) nebo s dalším onemocněním, případně léčbou predisponujícími k UTI (např. diabetes mellitus, hyperadrenokorticismus, podávání imunosupresiv). Po zařazení do studie byli psi rozděleni do dvou skupin. Čtyřicet osm hodin po zařazení do studie bylo zahájeno podávání brusinkového extraktu nebo placeba jednou denně po dobu šesti týdnů. Placebo i brusinkový extrakt vypadaly identicky. Management po chirurgickém zákroku závisel na ošetřujícím lékaři. Pokud pes nemočil, byla moč vybavována manuální kompresí, případně byl doplněn diazepam (0,25-0,5 mg/kg PO 3x denně) a fenoxybenzamin (0,5 mg/kg PO 2x denně). Pokud nebylo možné vybavovat moč manuální kompresí, byli psi intermitentně sterilně katetrizovaní a fenám byl zaveden permanentní katétr. Kontrolní vyšetření bylo prováděno 2,4 a 6 týdnů po chirurgickém zákroku.

Moč byla odebírána pomocí cystocentézy, pokud byl močový měchýř málo naplněný, byla provedena sterilní katetrizace. Následovalo vyšetření moči včetně kultivace. Pokud bylo dostatečné množství vzorku, byla zjišťována antiadhezní aktivita (AAA).

Do studie bylo zařazeno celkem 92 psů, 42 do brusinkové skupiny a 52 do placebo skupiny. Nejčastěji se jednalo o jezevčíky (62 %). Mezi skupinami nebyly signifikantní rozdíly v klinických příznacích, neurologickém postižení a zotavení.

Celkem bylo provedeno 247 kultivací moči, 108 v brusinkové skupině a 139 v placebo skupině. Bakteriurie byla zjištěna celkem 17x, 6x v placebo skupině a 11x v brusinkové skupině. U jednoho psa byly zaznamenány dvě pozitivní kultivace (2 a 6 týdnů po zákroku, 4 týdny po zákroku byla moč sterilní, z toho důvodu to bylo klasifikováno jako dvě pozitivní kultivace). Bylo tak 17 pozitivních vzorků od 16 psů. Ve 12 případech se jednalo o feny, ve čtyřech případech o psy. E. coli byla zjištěna v sedmi případech (1x ve skupině placebo a 6x v brusinkové skupině, jednalo se o sedm infekcí u šesti jedinců – pěti fen a jednoho psa). Dále byly izolovány Klebsiella pneumoniae (3x), Enterococcus faecium (3x), Staphylococcus pseudintermedius (2x), Enterobacter sp. (1x) a Streptococcus sp. (1x).

Deset z postižených psů patřilo do brusinkové skupiny (10/42, 42 %) a 6 do placebo skupiny (6/52, 12 %). Nebyl tak zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu bakteriurie mezi oběma skupinami. E. coli byla zjištěna 6x v brusinkové skupině a jednou v placebo skupině, opět nebyl mezi skupinami zjištěn rozdíl a byla tak vyvrácena pracovní hypotéza. Antiadhezní aktivita byla měřena u 47 psů (26 psů v brusinkové skupině a 21 v placebo skupině), mezi skupinami nebyl zjištěn rozdíl.

Tato studie neprokázala kladný vliv podávání brusinkového extraktu na omezení bakteriurie u psů s výhřezem meziobratlové ploténky, současně neměl brusinkový extrakt vliv na antiadhezní aktivitu moči.

OLBY, N. J., VADEN, S. L., WILLIAMS, K.,et al. Effect of cranberry extract on the frequency of bacteriuria in dogs with acute thoracolumbar disk herniation: A randomized controlled clinical trial. J Vet Intern Med 2017;31:60-68.

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *