Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin zahrnuje hygienu výroby potravin, kontrolní mechanismy, monitoring potravních řetězců a bezpečnost krmiv, je základním principem evropské potravinové politiky, která zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů.

K zajištění bezpečnosti potravin přispívají státní organizace a instituce financované státem, a to zejména tvorbou legislativy, průběžnou a důslednou kontrolou zdravotní bezpečnosti a kvality, dlouhodobým sledováním výskytu cizorodých látek (monitoring), aplikací vědeckých stanovisek do praxe, informováním a vzděláváním spotřebitelů, mj. v zacházení s potravinami.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2016:

Co se týká bezpečnosti potravin a krmiv, bylo v roce 2016 Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 1809 vzorků. U 17 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,94 % nevyhovujících (aflatoxiny v pistáciích z Íránu, ochratoxin A v rozinkách z Íránu, 3 nálezy tropanových alkaloidů – v obilném příkrmu pro děti a v bylinných čajích, 12 nálezů reziduí pesticidů – v zelenině a ovoci). Oproti roku 2015 se počet vzorků s nadlimitním nálezem téměř zdvojnásobil.

V roce 2016 bylo Státní veterinární správou v rámci monitoringu reziduí a kontaminantů provedeno celkem 71 180 vyšetření. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,12 %, což je o 0,08 % méně než v roce 2015. Vyšetřování bylo zaměřeno na krmiva, hospodářská zvířata včetně tuzemských ryb a primární živočišné produkty (maso, mléko, vejce a med). Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek nadále za příznivou. Za podstatné zjištění je však nutné považovat průkazy reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik. Dále jsou také podstatná zjištění reziduí zakázaných barviv používaných k léčení nebo prevenci u chovaných ryb, zvláště pstruhů a znovu ojedinělý záchyt PCB v mase prasat a skotu jako důsledek stále trvající kontaminace prostředí chovu hospodářských zvířat (staré nátěry).*

V rámci cílené kontroly Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským bylo v roce 2016 odebráno 953 vzorků krmiv, nevyhovujících bylo 21 vzorků (2,2 % hodnocených krmiv). Z tohoto počtu bylo 7 krmiv nejakostních, 1 krmivo s nejakostí více deklarovaných parametrů, 2 krmiva falšovaná a rovněž bylo zjištěno 11 případů vzorků krmiv s ohroženou bezpečností.

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *