Česká zoohygiena na světové úrovni

Výsledky práce českých zoohygieniků jsou opakovaně oceňovány na světových zoohygienických kongresech, pořádaných v posledních letech v pravidelných dvouletých intervalech Mezinárodní zoohygienickou společností (International Society for Animal Hygieny), vědeckou institucí, která jako jediná soustřeďuje přední světové odborníky zaměřené na řešení klíčových otázek hygieny a technologie chovu zvířat. Poslední, XVII. mezinárodní zoohygienický kongres, se konal ve dnech 7.–11. června 2015 v Košicích na Slovensku. Pořadatelem kongresu byla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ve spolupráci s národním kontaktním místem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food Safety Authority).

Mottem kongresu bylo „Hygiena zvířat a welfare v živočišné výrobě – první krok k hygieně potravin“. To je plně v souladu s „Novou strategií zdraví zvířat“ (The New Animal Health Strategy) navrženou Evropským parlamentem, která klade důraz na zajištění biologické bezpečnosti včetně zásadní změny přístupu k léčení hospodářských zvířat. Evropská komise v oblasti zdraví zvířat plánuje podpořit opatření biosecurity v souladu se zásadou, že „Prevence je levnější než léčba“.

Na plenárním zasedání vystoupili s přednáškami Jörg Hartung, prezident ISAH, Franck Barthe z EFSA, Donald M. Broom z University of Cambridge, Nadav Galon – Director of the Veterinary service of Izrael, Alex Morrow z DEFRA a Jozef Bíreš ze Státní veterinární a potravinové správy Slovenské republiky.

 

Jednání kongresu se účastnilo více než 200 vědeckých pracovníků, kteří pracují na cca 150 vědeckých pracovištích a univerzitách 57 zemí celého světa. Celkem ve 156 příspěvcích byly v Košicích prezentovány výsledky vědecko-výzkumné práce za období od posledního kongresu v Nanjingu v Číně v roce 2013, z toho 78 referátů a tematických sdělení, a 78 prací prezentovaných ve formě posterů.  Všechny příspěvky publikované „in extenso“ byly zařazeny do „Proceedings“ po zhodnocení jejich vědecké úrovně odbornými garanty všech tematických oblastí, členy vědeckého výboru mezinárodní společnosti pro zoohygienu.

Při hodnocení aktivní účasti vědeckých pracovníků z České republiky na XVII. Mezinárodním zoohygienickém kongresu v Košicích je možné konstatovat, že byla velmi úspěšná. Je pozoruhodné, že v této mezinárodní konkurenci byla práce „Principles of biosecurity in poultry breeding farms (Zásady biosecurity v chovech drůbeže) autorského kolektivu doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc, specialisty na zoohygienu společnosti Tekro, spol. s r. o., Ing Gabriely Malé, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. Praha-Uhříněves a Ing. Karla Tittla, specialisty na biosekurity společnosti Tekro, spol. s r. o, vyhodnocena vědeckým výborem Mezinárodní společnosti pro zoohygienu i účastníky kongresu jako nejlepší vědecká práce prezentovaná ve formě interaktivního posteru z hlediska jasné prezentace problému a výsledků, výstižné diskuse, vědeckého obsahu i stručnosti vyjádření se současným využitím limitovaného prostoru pro posterové sdělení. Navíc byla současně jako nejlepší vyhodnocena přednáška stejného autorského kolektivu pod vedením doc. Nováka na téma Welfare, health and biosecurity – the basis for effective production of farm animals (Welfare, zdraví a biosecurity – základ produkce v chovech hospodářských zvířat) zpracovaná ve formě multimediální audiovizuální prezentace. Jejím obsahem byl návrh komplexního databázového systému hodnocení biosekurity, welfare a zdraví, kterým bude na jedné straně možné analyzovat aktuální úroveň biosekurity a současně na straně druhé navrhnout opatření nezbytná pro zlepšení úrovně biosekurity v chovech s ohledem na kvalitu produkovaných surovin a bezpečných potravin živočišného původu. K zajištění integrované ochrany kvality produkce na všech článcích výrobního procesu je nezbytný komplexní přístup řešení – „from conception to consumption“ (od početí ke spotřebě) nebo „from stable to table“ (ze stáje na stůl), kdy účinný a dobře naplánovaný plán biosekurity chovu je součástí celkové strategie řízení zdraví stáda, resp. hejna k zabezpečení udržitelné produkce.*

 

 

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *