21.01.2015 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chirurgická repozice torze dělohy u klisen v pokročilých fázích březosti a doba přežívání klisen i hříbat po zákroku

Torze dělohy je nepříliš častá, ale vážná komplikace pokročilé březosti klisen projevující se kolikou. Volba terapie závisí na stupni torze, míře bolestivosti, životaschopnosti plodu a finančních možnostech majitele.

 

 

 

V literatuře popsané metody repozice zahrnují  manuální rotaci dělohy přes děložní krček, válení klisny, slabinový přístup na stojícím zvířeti a  ventrální mediánní laparotomii. Většina prací popisuje nejprve repozici dělohy chirurgickými nebo nechirurgickými metodami a následné porození hříběte porodními cestami. V pokročilých stadiích březosti a v případech chronické torze uteru způsobujících odumření  plodu nemusí být repozice dělohy bez vybavení hříběte možná. Prognóza pro přežívání klisen a hříbat při torzi dělohy se pohybuje mezi 60 % až 70 % a 30 % až 70 %. Studie zahrnuje 12 případů korekcí torze dělohy  klisen v různých fázích březosti vybavením hříběte císařským řezem  mediánním ventrálním přístupem.  Součástí práce je také hodnocení doby přežívání hříbat, postoperativní rekonvalescence a reprodukčního stavu klisen. Při příjmu klisen byly  zaznamenány nacionále, fáze březosti, klinické příznaky a  rektálním i vaginálním vyšetřením byla potvrzena strana a stupeň torze. Po premedikaci xylazinem a indukci anestezie ketaminem byly pacientky intubovány a chirurgický zákrok byl proveden v  inhalační anestezii vedené v halotanu u čtyř případů a v osmi případech v isofluranu. U klisen v dorzální poloze s asepticky připraveným operačním polem byla provedena 25 až 30 cm dlouhá incize kůží, podkožní fascií a stěnou břišní v oblasti linea alba. Po revizi dělohy a kontrole případných adhezí byla dutina břišní sterilně  vyrouškována  a děloha  otevřena.  Hříbě bylo z dělohy vybaveno po dvojité ligaci pupečního provazce a uzávěr dělohy byl proveden ve dvou vrstvách stehem podle Lamberta a podle Cushinga. Následně byla děloha reponována a  správnost pozice byla potvrzena současným vaginálním i intraabdominálním vyšetřením. Sutura břišní stěny byla provedena jednotlivým uzlíčkovým stehem a jednoduchým pokračovacím stehem byla uzavřeno podkoží. Kůže byla uzavřena horizontálním matracovým stehem.

Pooperačně bylo pacientkám aplikováno po tři dny analgetikum meloxicam a byla podávána kombinace antibiotik: ampicillin a cloxacillin sedm dní, gentamicin pět dní  a metronidazol tři dny. K dennímu oplachu rány byl použit povidon jodid a stehy byly odstraněny 14 dní po zákroku.

Věk klisen předvedených pro torzi dělohy se pohyboval  mezi 3 až 12 (6,4 ± 0,8) lety. Sedm klisen bylo předvedeno v termínu porodu,  pět klisen bylo v pokročilé fázi březosti (> 260 dní),  šest  klisen bylo březích poprvé. U deseti klisen byla nalezena pravostranná (po směru hodinových ručiček) torze o 180º, u 1 klisny o 360º a jedna klisna měla levostrannou torzi o 180º. Srdeční frekvence a tělesné teploty při příjmu se pohybovaly mezi 38  až 85 údery/min a 36,1 až 38,9 ºC. Jedenáct klisen vykazovalo příznaky mírné koliky v posledních 12 až 72 hodinách před předvedením, jedna klisna prodělala několik mírných intermitentních epizod kolikových bolestí během posledních dvou měsíců.

Anestetický protokol s kombinací xylazin-ketamin a inhalační anestezie halotanem či izofluranem  byl shledán vyhovujícím. Devět klisen (75 %) přežilo, tři uhynuly. U jedné  klisny byla provedena eutanazie kvůli devitalizované děloze s mrtvým plodem  a adhezemi k břišní stěně. Druhá klisna s prokázanou těžkou anémií a hemoglobinurií zemřela při probouzení z anestezie. Třetí  klisna uhynula tři dny po chirurgickém zákroku v důsledku peritonitidy. U uhynulých klisen byla zaznamenána vyšší srdeční frekvence ve srovnání s klisnami, které přežily.

Celkově byla živě porozena tři hříbata, dvě hříbata porozená v desátém měsíci březosti zemřela do 15-30 minut po vybavení z dělohy, jedno hříbě (8,3 %) porozené v termínu porodu přežilo. Zbývajících devět hříbat bylo mrtvě narozených, z toho u dvou byla nalezena torze umbilikálního provazce. Sedm z devíti přežívajících klisen bylo úspěšně zařazeno do reprodukce a jedna porodila postupně tři hříbata. U dvou pacientek není reprodukční stav znám z důvodu změny majitele. Příčinou torze uteru  může být dlouhé tělo dělohy klisen. Incidence torze dělohy bývá  častější u primipar v pokročilých fázích březosti nebo v termínu porodu. Věková predispozice pro torzi dělohy u koní  není v literatuře zmiňována.

Rektální a vaginální vyšetření je užitečné pro odhad stupně torze dělohy a směru rotace. Byly popsány torze po směru  nebo proti směru hodinových ručiček o 180 º až 540º nebo i více. Krevní obraz vyšetřovaných klisen nevykazoval významné alterace. K pozorovaným  zvýšením srdeční frekvence mohlo dojít v důsledku bolesti, hemokoncentrace a hypotenze. Mírné příznaky kolikových bolestí pozorovaných u 11 klisen je možno vysvětlit nižšími stupni torzí u pacientek. Byl nalezen vztah mezi intenzitou bolesti a stupněm torze dělohy. Dva měsíce trvající mírné intermitentní příznaky koliky pozorované u jedné klisny mohly mít příčinu v chronické děložní torzi.U klisen s mírnými příznaky koliky v pokročilých fázích gestace musí být tato nozologická jednotka vyloučena.Ventrální mediánní přístup pro provedení císařského řezu v celkové anestezii u zvířete v dorzální pozici poskytuje dostatečnou vizualizaci  a prostor pro vyjmutí hříběte a repozici dělohy.  Je doporučovaná manuální rotace dělohy skrz děložní krček, avšak  rotace dělohou  obsahující mrtvý plod je obtížná a je zde riziko vzniku lézí na děloze. Válení klisny kvůli repozici dělohy může být komplikováno rupturou dělohy. Vhodnou metodou může být laparotomie na stojícím zvířeti za účelem repozice dělohy, která je spojována s nejlepší prognózou pro matku i mládě. U těžkých případů  torze dělohy  klisen v pokročilých stadiích březosti byl doporučován slabinový přístup. V této studii byla většina hříbat před vybavením z dělohy mrtvá a hysterotomie je v takovém případě  doporučována pro snazší manipulaci s dělohou. Císařský řez a následnou repozici dělohy přežilo 75 % klisen a u 58,33 % klisen byl vývoj plodu již dokončen. Byla shledána menší pravděpodobnost přežití  klisen s torzí dělohy vyskytující se po  320 dnech trvání  březosti. Expozice hříbat hypoxemii při torzi dělohy vede k rozvoji neonatálních komplikací.Na základě této studie autoři došli k závěru, že torze uteru je u mladých klisen v pokročilých stadiích březosti častá. Císařský řez provedený ventrální mediánní laparotomií v celkové anestezii je metoda poskytující  uspokojující výsledky pro vybavení hříběte a následnou repozici dělohy s  dobrou prognózou pro přežívání klisen a jejich zařazení do chovu. Přežívání hříbat  v případech torze dělohy je velmi nízké.*

 

Narinder S. Saini, Jitender Mohindroo, Shashi K. Mahajan, Mulinti Raghunath P, Ashwani Kumar, Vandana Sangwan, Tarunbir Singh, Navdeep Singh, Simrat S. Singh, Arun Anand, Kiranjeet Singh Surgical Correction of Uterine Torsion and Maree Foal Survival in Advance Pregnant Equine Patiens. J Equine Vet Sci 2013;33:31-34.

 

Z anglického originálu přeložila MVDr. Petra Malátková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down