07.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chirurgický individuální přístup k rybím pacientům je výzvou

M. Palíková, J. Pikula, I. Papežíková,I. Mikulíková, I. Dyková Chirurgický individuální přístup k rybím pacientům je výzvou. Veterinářství 2023;73(11):

SOUHRN

Diagnostika chorob a posouzení zdravotního stavu u ryb téměř vždy zahrnuje eutanazii jedince, aby mohl být podroben komplexnímu vyšetření včetně invazivního odběru vzorků ke zjištění příčiny zdravotního problému. Následuje specifická terapie zbývajících ryb v postižené populaci. V některých případech je však možné pokusit se o individuální terapii. V tomto článku je popsána individuální kurativa realizovaná u dvou dospělých jedinců koi kapra (Cyprinus rubrofuscus var. koi). Kromě adspekce byly v rámci diagnostiky využity i zobrazovací metody včetně RTG a sonografie. První koi kapr měl nádor lokalizovaný na dorzální části hlavy ve tvaru kulovitého vrchlíku. Za sedace ryby hřebíčkovým olejem byl útvar podvázán a odříznut chirurgickým šicím materiálem. Kapr byl krátce po zákroku navrácen zpět do nádrže. Nádor byl histologicky klasifikován jako papilom. U druhého koi kapra docházelo postupně ke zvětšování tělní dutiny. Rentgenové a ultrazvukové vyšetření odhalilo v tělní dutině přítomnost kompaktního cystického útvaru. Ryba byla operována v celkové anestezii (Alfaxan® Multidose). Po odstranění dvou útvarů o celkové hmotnosti 750 g byla tělesná dutina propláchnuta sterilním fyziologickým roztokem a rutinně uzavřena pomocí vstřebatelné monofilní polydioxanonové sutury. Kaprovi byl před vrácením do nádrže intramuskulárně podán oxytetracyklin s dlouhodobým účinkem. O hodinu později zaujal fyziologickou polohu a zdržoval se u dna nádrže. Po třech dnech však ryba podlehla celkové sepsi. Bakteriální kultivace ze sleziny prokázala masivní přítomnost oxytetracyklin-rezistentní Aeromonas veronii. Histologické vyšetření odebraných útvarů odhalilo bujení několika typů buněk, přičemž nebylo možné jednoznačně určit, z jakého orgánu nádorové bujení primárně pocházelo.*

SUMMARY

Diagnosing diseases and assessment of health conditions in fish almost always involves euthanasia of the individual so that it can be subjected to a comprehensive examination, including invasive sampling, to determine the cause of the health problem. This is followed by specific therapy of remaining fish in the affected population. In some cases, however, it is possible to take an individual approach and attempt a tailored therapy. Here we describe an individual curative treatment in two adult koi carps (Cyprinus rubrofuscus var. koi). Diagnostic imaging techniques used were X-ray and sonography. The first koi carp had a tumour on the dorsal region of the head in the shape of a spherical canopy with a diameter of about 4 cm and a height of 3 cm. Under fish sedation using clove oil, the mass was ligated and severed away using another surgical suture. The carp was released back into its tank shortly after the procedure. The tumour was histologically classified as a papilloma. In the other koi carp, the body cavity gradually enlarged over a period of six months. X-ray and ultrasound examination revealed the presence of a tumorous cystic mass within the body cavity. The fish underwent surgery under general anaesthesia (Alfaxan® Multidose). After removal of two masses weighing approximately 750 g, the body cavity was flushed with sterile physiological saline and closed routinely using absorbable monofilament polydioxanone suture. The carp was injected intramuscularly with long-acting oxytetracycline and returned to its tank.  One hour later, it took physiological position and remained at the bottom of the tank. After three days, however, the fish died of sepsis. Bacterial cultivation from the spleen showed massive presence of oxytetracycline-resistant Aeromonas veronii. Histological examination of the tumorous mass revealed the growth of several types of cells, while it was not possible to clearly determine from which organ the tumour growth primarily originated.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down