Členské státy EU mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech

Od 23. 4. přistupují členské státy Evropské unie ke geneticky modifikovaným organismům pružněji. Nový přístup usiluje o dosažení rovnováhy mezi zachováním systému EU pro povolování a svobodou členských států rozhodovat o používání GMO na jejich území. Protože je zásadně důležité zachovat jednotný systém řízení rizik, který zajišťuje stejnou úroveň ochrany v celé EU, nedojde ke změně stávajícího systému povolování, jenž vychází z vědeckého základu a pravidel pro označování a umožňuje, aby si spotřebitelé mohli vybrat.

 

 

 Změní se to, že pokud bude GMO povolen pro použití v potravinách a krmivech v Evropě, členské státy budou mít možnost rozhodnout, že se k povolení používání konkrétního GMO ve svém potravinovém řetězci nepřipojí. Členské státy budou mít povinnost odůvodnit, že jejich rozhodnutí nepřipojit se je v souladu s právními předpisy EU, včetně zásad vnitřního trhu, a s mezinárodními závazky EU, jejichž nedílnou součástí jsou závazky EU v rámci WTO. Případná rozhodnutí nepřipojit se musí vycházet z legitimních důvodů, mezi něž nepatří kritéria hodnocená na úrovni EU, tj. rizika pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo životní prostředí.
Tento návrh odráží a doplňuje práva, která již byla členským státům přiznána v oblasti pěstování GMO směrnicí (EU) 2015/412, jež vstoupila v platnost tento měsíc na základě nedávné dohody mezi Evropským parlamentem a Radou. Díky tomuto návrhu by EU měla ucelený soubor pravidel pro povolování GMO pro pěstování i pro použití v potravinách a krmivech, což by umožnilo, aby byly obavy jednotlivých členských států zohledněny v obou těchto oblastech.
Tento legislativní návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě, aby prošel řádným legislativním postupem.

Zdroj: www.szpi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *