09.12.2015 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí

Ani k dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz.

 

Obecné požadavky společné pro všechny potraviny

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování dané nařízením (EU) č. 1169/2011, v platném znění (u  nás požadavky na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 113/2005 Sb. v platném znění,  o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (v průběhu 1. poloviny roku 2015 bude vyhláška č. 113/2005 Sb. nahrazena novou vyhláškou). Důležitým předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES, které stanoví  obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se  bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Komoditní požadavky (harmonizovaná a neharmonizovaná sféra)

Stejně jako v případě obchodování v rámci EU,  i při dovozu potravin do ČR dále záleží na tom, zda spadá potravina do harmonizované či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena do oběhu v rámci EU (pokud chce dovozce dovézt např. nečokoládové cukrovinky z Ruska či USA a uvést je poprvé na trh v ČR, musí být splněny požadavky české vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony).

Zodpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese dovozce.  Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm. Může si např. vyžádat od dodavatele  v zahraničí laboratorní rozbory nebo si je nechat udělat v některé z českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin. Nemusí ale nic nikam ohlašovat ani nikoho žádat o souhlas.

Opatření týkající se zajištění  bezpečnosti dovážených potravin

Evropská komise stanovuje v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva formou přímo použitelných předpisů EU, zvláštní podmínky pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí, jež mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

Evropská komise je oprávněna podle závažnosti situace přijmout u potravin dovážených ze třetích zemí jedno nebo více z následujících mimořádných opatření:

 1. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země
 2. stanovit zvláštní podmínky pro dovoz vybraných skupin potravin:

Bezprostředně závazné předpisy EU

 • vymezují schválená místa vstupu pro dovoz vybraných skupin potravin na území EU,
 • stanovují povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří dováží vybrané potraviny a suroviny ze třetích zemí, předložit v místech vstupu zdravotní certifikát vydaný oprávněným a uznaným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní doklady
 • ukládají kompetentním dozorovým orgánům členských států povinnost provádět v místech vstupu před propuštěním do volného oběhu systematické či namátkové kontroly.

S ohledem na výše uvedená opatření můžeme rozdělit potraviny podléhající zvláštnímu režimu dovozu podle míry regulace podmínek pro dovoz do EU na 3 skupiny:

1. skupina potravin (viz Potraviny, jejichž dovoz je zakázán)

Jedná se o potraviny, jejichž dovoz do Evropských společenství příslušné předpisy EU zakazují nebo dočasně pozastavují.

2. skupina (viz Potraviny, které lze dovážet jen přes schválená místa vstupu/dovozu)

 • Potraviny, pro jejichž dovoz do EU bezprostředně závazné předpisy EU (rozhodnutí, nařízení) vymezují   schválená místa  vstupu/dovozu.
 • Potraviny patřící do této kategorie mohou být navrženy do režimu volného oběhu v kterémkoli členském státě, avšak pouze ve vstupních místech/místech dovozu, která jsou uvedena  v příslušném předpise EU (např. rozhodnutí).
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí v místech vstupu podle přímo použitelných předpisů EU systematickou či namátkovou kontrolu těchto potravin před jejich uvolněním do režimu  volného oběhu.
 • Do této skupiny patří komodity ošetřené tzv. zesílenou úřední kontrolou, tzv. zvláštním režimem dovozu a potraviny dovážené z Japonska.

3. skupina (viz Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu)

 • Potraviny, pro jejichž dovoz ukládají předpisy EU mimořádná opatření jako např. povinnost  dovozců předložit zdravotní certifikát vystavený pověřeným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní dokumenty, povinnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce provádět v místech vstupu před uvolněním do volného  oběhu předepsané úřední kontroly.
 • Na rozdíl od potravin spadajících do skupiny 2 však předpisy EU neomezují místa vstupu, přes které lze potraviny do EU dovážet. Potraviny a  suroviny spadající do této skupiny lze tedy předložit na kterémkoli celním úřadě na území ČR.
 • Jedná se např. o
  • dovoz guarové gumy z Indie,
  • rýže z USA a Číny,
  • houby z vybraných třetích zemí,
  • potraviny ošetřené ionizujícím zářením.

Samostatnou kategorií je pak kontrola jakostních požadavků u vybraných komodit:

(viz Kontrola jakostních požadavků při dovozu ze třetích zemí)

Předpisy EU stanovují zvláštní podmínky pro dovoz určitých potravin nejen z důvodu zabezpečení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitelů, ale také z důvodu zajištění souladu s jakostními požadavky  stanovenými přepisy EU u potravin dovážených ze třetích zemí do EU. Jedná se např. o

 • dovoz čerstvého ovoce a zeleniny,
 • dovoz produktů v odvětví vína,
 • tzv. předvývozní kontrolu arašídů z USA.

Česká republika má také právo si stanovit „rizikové“ komodity, které kontroluje při dovozu ještě před propuštěním zásilky do volného oběhu.*

(viz Červený seznam)

 Zdroj: www.szpi.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.