30.11.2009 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Drůbež 2009

15. - 16. října 2009, Brno

Česká národní větev WVPA a WPSA uspořádaly již 36. Českou konfrenci Drůbež 2009 ve dnech 15. a 16. října 2009 na Myslivně v Brně. Konference se zabývala jak chovatelskou tak i veterinárně zdravotní problematikou v chovech drůbeže.
Závažné sdělení přednesl Elson H. A., (UK) týkající se nařízení Evropské Komise 1999/74/EC o ochraně nosnic, které již přineslo několik změn v ustájení a zařízení používaném k produkci vajec. Konečným termínem pro zavedení těchto změn je počátek roku 2012, kdy pro všechny členské státy bude platit nařízení zakazující používání konvenčních klecí pro nosnice. Vzhledem k tomu, že klecová produkce vajec (z níž 95 % je z konvenčních klecí) v současnosti představuje asi 63 % všech vajec vyprodukovaných v EU, bude toto opatření nejdramatičtější změnou, jaká kdy byla zavedena v evropském odvětví produkce vajec za více než půl století, a její dopad bude dalekosáhlý, zejména však ekonomický. Předpokládá se, že mnoho menších producentů vajec zkrachuje, a ti kteří zůstanou, budou muset učinit nesnadná rozhodnutí, zda investovat do tzv. obohacených klecí, nebo jiných než klecových systémů a někteří producenti se mohou rozhodnout, že sníží produkci a budou dovážet a balit vejce z konvenčních klecí pocházejících mimo EU - vzhledem k jejich nedostatku v EU, zejména během přechodného období, které však může trvat i několik let. To by mohlo mít nepříznivý dopad na producenty v EU, kteří část investic vložili také do welfare nosnic. Největší výzvou budou tato opatření pro státy, jako je Česká republika a Španělsko, kde je stále asi 95 % nosnic ustájeno v konvenčních klecích.
Doc. Míková K., (VŠCHT Praha) prokázala, že vejce z domácích chovů měla v průměru nejvyšší obsah cholesterolu, a to až 1739,4 mg/100g žloutku a vyšší obsah tuku (24,49 až 27,81 %).
Napadení čmelíkem kuřím o kterém referoval Mul M.F., (NL) může zhoršit welfare drůbeže, zvýšit mortalitu a vyvolat alergické reakce u personálu v drůbežárnách. Čmelík je potenciálním vektorem různých patogenů, jako je například salmonela, cholera drůbeže, pseudomoru drůbeže a encefalitidy koní východního typu. Např. čmelík kuří stojí ročně holandské chovatele drůbeže (30 milionů nosnic) odhadem 11 milionů eur ročně.

MUDr Vaverková R., ( KHS Brno) uvedla, že v kampylobakterióza patří k nejčastějším intestinálním onemocněním u lidí. V posledních letech je v řadě zemí zaznamenáván trvalý nárůst incidence kampylobakterióz. Hlášený počet kampylobakterióz je u lidí dokonce vyšší než počet salmonelóz. Jak vyplývá z epidemiologických šetření v ohnisku nákaz, za největší riziko lze považovat konzumaci tepelně nedostatečně ošetřeného drůbežího masa. Zejména v domácnostech se jedná o neznalost či podcenění základních pravidel hygieny, u komerčního zpracování potravin živočišného původu jsou to zpravidla obtíže při přípravě a tepelném zpracování velkých množství jídel; včetně nadužívání antacid, které zvyšuje riziko nákazy stejně jako u jiných alimentárních problémů, narušením ochranné bariéry žaludečního prostředí. V ČR je během posledních 10 let hlášeno 20.000 – 30.000 případů kampylobakterióz ročně. Podobně zaměřenou přednášku týkající se problematiky kampylobakterů u drůbeže přednela Ing. Bořilová G., (VFU Brno).
Ve vystoupení MVDr. Dubské M., (SVS ČR) byly prezentovány výsledky sledování národních salmonelových programů v letošním roce a to u tří kategorií drůbeže: reprodukční chovy, chovy nosnic pro produkci konzumních vajec a chovy kuřat chovaných na maso.

V reprodukčních hejnech program probíhá již třetím rokem. Cílem programu je snížení prevalence pěti sledovaných sérotypů (S. enteritidis, S. typhimurium, S. infantis, S. hadar, S. virchow) na maximálně 1% do konce roku 2009. Na základě dosavadních výsledků laboratorních vyšetření lze předpokládat, že cíle bude dosaženo.
Program pro hejna nosnic produkující konzumní vejce je prováděn rovněž třetím rokem. V prvních dvou letech trvání programu došlo k významnému snížení prevalence sledovaných sérovarů salmonel (S. enteritidis, S. typhimurium) v chovech nosnic z 62,5% pozitivních hospodářství zjištěných v základní studii v roce 2006 na 25,5% pozitivních hospodářství v roce 2008.
V lednu 2009 byl zahájen program pro tlumení salmonel v chovech kuřat chovaných na maso. Program sleduje výskyt S. enteritidis a S. typhimurium a jeho cílem je snížení prevalence výskytu sledovaných sérotypů na 1% nebo méně, do konce roku 2011. Za výchozí hodnotu se považuje výsledek základní studie, která proběhla 1. 10. 2005 - 30. 9. 2006 a ve které byla stanovena hodnota prevalence výskytu S. enteritidis a S. typhimurium v hejnech brojlerů v ČR na 9,6 %.
Dr. Carrique-Mas J., (UK) uvedl, že salmonelóza je druhou nejrozšířenější zoonózou v EU. Velká Británie, byla šlechtitelská pyramida prostá SE po řadu let a pžesto, že kontrola krmiv je velmi přísná, je přetrvávající kontaminace SE ve snáškových halách výsledkem udržování rezervoáru infekce v hlodavcích a stejně tak neefektivních programů čištění a dezinfekce. Za těchto okolností se infekce může objevit i přes všeobecně používanou vakcinaci, zejména v klecových chovech. To naznačuje, že deratizace a účinné čištění a dezinfekce jsou dva základní body, jak kontrolovat SE u nosnic.
Prof.Hess M.,( AT) uvedl, že diagnostické laboratorní metody a nástroje pro diagnostiku chorob u drůbeže jsou v neustálém vývoji. Cílem moderních metod a technologií je rozlišit patogenní mikroorganizmy prostřednictvím genetických rozdílů nebo genetické variability ve skladbě bílkovin. Jedná se především o real time PCR a sekvencování nukleových kyselin s vysokou výkonností (high throughput), dále také hmotnostní spektrometrii; tyto metody jsou představiteli nových technologií – genomiky a proteomiky. Nepřetržitě produkují nové informace, které vyžadují detailní a důkladnou interpretaci.
S prakticky zaměřenou a vysoce erudovanou přednáškou týkající se monitoringu drůbežích protilátek vzhledem k nejvodnější době vakcinace, při používaných vakcinačních schématech vystoupil Dr. Leerdam B., (NL).
Výsledky prezentované v referátu Dr. Furmanek D., (PL) poukazují na to, že použití dvou živých atenuovaných vakcín Infekční bronchitidy (IB) s kmeny 4-91 a Ma5, vyvinutých z různých IB sérotypů, značně rozšiřují dosažený ochranný účinek v případě infekce širokou škálou antigenně odlišných virů IB.
Mycoplasma gallisepticum(MG) se oficiálně kontroluje a monitoruje v prarodičovských a rodičovských hejnech v mnoha zemích. Tlumení Mycoplasmy synoviae (MS) záleží na rozhodnutí jednotlivých typu chovů. Ve šlechtitelských chovech se MS kontroluje, ale v chovech na nižších stupních pyramidy tato kontrola probíhat nemusí. V užitkových chovech se MS obvykle nekontroluje a také tlumení infekcí MG bývá méně důkladné. Tyto chovy se pak stávají rezervoárem infekcí pro ostatní. Tento variabilní přístup ke kontrole MS je jedním z hlavních problémů v tlumení MS v rozmnožovacích chovech. V posledních letech bývají užitkové chovy nosnic také běžným zdrojem infekcí MG. V přednášce Dr. Thorpa bylo zdůrazněno, že mykoplazmatům chybí buněčná stěna, a proto antibiotika, která působí na buněčnou stěnu (penicilinová řada a cefalosporiny), jsou v těchto případech neúčinná. Mykoplazmata jsou citlivá na tetracyklin, tylosin, tiamulin, chinolony (enrofloxacin) a tilmicosin. Většina těchto antibiotik však má spíše bakteriostatický než baktericidní účinek. Obecně lze konstatovati, že po podání antibiotik nedojde k eliminaci mykoplazmové infekce. V případě, že antibiotikum účinkuje, dojde k omezení klinických příznaků a snížení celkového počtu mykoplazmat. Jednou infikované hejno zůstane infikováno po celou dobu svého života a představuje vážné riziko pro dosud neinfikovaná hejna.
MVDr. Taras L.,(VFU Brno) uvedl, že význam nekrotické enteritidy (NE) u drůbeže v posledních letech vzrůstá v souvislosti se zákazem používání antibiotických stimulátorů růstu, které pozitivně působili proti rozvoji NE u brojlerových kuřat.
V budoucnu se může situace ještě zhoršit po zákazu používání ionoforních antikokcidik.
MVDr Pokludová L., (ÚSKVBL Brno) upozornila, že v uplynulém a letošním roce se v oblasti veterinárních léčiv uskutečnila řada změn legislativních předpisů. Jedním ze zásadních předpisů regulujících oblast farmakologicky účinných látek určených pro potravinová zvířata je nové nařízení ES č. 470/2009, které nahrazuje nařízení č. 2377/90/ES platné od července letošního roku.
K lepší orientaci a informovanosti v oblasti VLP autorizovaných v ČR by měly od prvního čtvrtletí 2010 rovněž přispívat nové webové stránky ÚSKVBL. Prozatím jsou informace dostupné formou informací (včetně SPC) v rámci AISLP a aktualizace v registraci VLP jsou prezentovány ve Věstníku ÚSKVBL a časopisu Veterinářství.
Celkem vystoupilo 26 přednášejících našich i zahraničních. Organizační garant konference VFU Brno a specializované firmy připravily společně s odbornýmí garanty obou drůbežářských asociací aktuální a zajímavý program jak pro odborníky z praxe, tak účastníky z vysokých škol a výzkumných ústavů. Příští společná konference Drůbež 2010 se bude konat opět na Myslivně v Brně 14. – 15. října 2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down