Druhy a genotypy kryptosporidií parazitující u skotu

M. KVÁČ,1,2 D. KVĚTOŇOVÁ1 1Parazitologický ústav Akademie věd České republiky, České Budějovice 2Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Veterinářství 2005;55:356-358

SOUHRN
Kváč M., Květoňová D. Druhy a genotypy kryptosporidií parazitující u skotu. Veterinářství 2005;55:356-358.
Kryptosporidie jsou celosvětově rozšíření jednobuněční intracelulární parazité. V současné době je uznáváno celkem 14 druhů kryptosporidií a dále je popsáno velké množství genotypů, u kterých lze v budoucnu předpokládat, že budou potvrzeny jako samostatné druhy. Kryptosporidiová infekce je jednou z běžných příčin průjmových onemocnění člověka a zvířat. U skotu jsou dlouhodobě známy dva druhy kryptosporidií (Cryptosporidium parvum a C. andersoni) s významně rozdílnými biologickými vlastnostmi. Vedle těchto dvou druhů se však v minulosti objevila infekce u skotu způsobená dalším druhem kryptosporidie (C. felis) a v současné době jsou popisovány nálezy nových genotypů, které jsou na molekulární úrovni odlišné od známých druhů kryptosporidií parazitujících u skotu. V tomto příspěvku chceme čtenáře seznámit s historií a novinkami studia kryptosporidiózy skotu.

SUMMARY
Kváč M., Květoňová D. Species and genotypes of cryptosporidia – parasites of cattle. Veterinářství 2005;55:356-358.
Cryptosporidia are the intracellular single-cell parasites world-wide in distribution. At present, 14 species of Cryptosporidia are accepted and large quantity of genotypes has been described that are supposed to be confirmed as the individual species. Infection caused by Cryptosporidia is one of the frequent reason of diarrhoeal diseases in man and animals. In cattle, two species of Cryptosporidia (Cryptosporidium parvum and C. andersoni) with various biological properties have been known for a long time. Besides these two species, cattle infection caused another species of Cryptosporidia (C. felis) appeared in the past and findings of new genotypes are being described. These genotypes vary from known species of Cryptosporidia in cattle on molecular level. This paper describes both history and news of cattle cryptosporidiosis.

Historie
Kokcidie Cryptosporidium muris, jako typový druh rodu Cryptosporidium, byla popsána již v roce 1907 Tyzzerem v žaludečních žlázách myší.1 Stejný autor popsal v roce 1912 v pořadí druhý druh, C. parvum, parazitující ve střevě myší.2 Avšak až v roce 1971 byla poprvé publikována zpráva o bovinní kryptosporidióze u jalovic s chronickým průjmem (původce C. parvum). Endogenní vývojová stadia byla v těchto případech nalezena v jejunu.3 Od 70. let dvacátého století pak začalo přibývat velké množství zpráv z celého světa o bovinní kryptosporidióze způsobené druhem C. parvum.
V roce 1985 byl poprvé popsán druh kryptosporidie infikující skot, s endogenním vývojem ve žlázách žláznatého žaludku a s oocystami morfologicky podobnými C. muris.4 Na základě této podobnosti byly izoláty ze skotu nazývány jako C. muris-like. V roce 1999 byla popsána infekce skotu druhem C. felis, jehož typovým hostitelem je kočka.5 O rok později byly na základě morfologie oocyst, hostitelské specifity a molekulární analýzy izoláty C. muris-like pocházející ze skotu popsány jako nový druh C. andersoni.6 V roce 2002 byl nalezen nový genotyp kryptosporidií infikující skot a pojmenovaný Cryptosporidium bovine genotyp B7 a v roce 2004 další genotyp nazvaný Cryptosporidium deer-like8 z důvodu podobnosti s genotypem Cryptosporidium deer, který byl popsán o dva roky dříve u jelena.7

Morfologie oocyst
Obecně lze rozdělit jednotlivé druhy kryptosporidií podle velikosti oocyst, respektive podle lokalizace vývojového cyklu na dvě kategorie, a to druhy s většími oválnými oocystami (žaludeční druhy) a druhy s menšími kulatými oocystami (střevní druhy). Jediným žaludečním druhem parazitujícím u skotu je C. andersoni. Druhy C. parvum a C. felis patří mezi střevní kryptosporidie. Oocysty nových genotypů Cryptosporidium bovine genotyp B a Cryptosporidium deer-like jsou svou velikostí podobné oocystám C. parvum,8 ale o přesnější morfologii oocyst a lokalizaci endogenních stadií zatím není nic známo.

Věková specifita
U dvou nejznámějších druhů kryptosporidií infikujících skot (C. parvum a C. andersoni) se dlouhou dobu uvažovalo o výrazné věkové specifitě, tedy že C. parvum je infekční pro neonatální zvířata a naopak C. andersoni bylo považováno za infekční pouze pro juvenilní a adultní zvířata.11 V současné době existuje řada prací potvrzujících fakt, že C. andersoni je infekční jak pro adultní jedince, tak i pro zvířata v období mléčné výživy.12 Věková specifita druhu C. felis, pro kterého skot není typickým hostitelem, není jasná. Existuje pouze jediná zpráva o přirozené infekci tímto druhem u skotu, autoři se však nezmiňují o věku nakažených zvířat.5 U typického hostitele, kočky, infikuje C. felis stejně jako C. parvum především mláďata.10 U nově popsaných genotypů je věková specifita obdobná jako u C. andersoni. Nejmladšími zvířaty, u kterých byly genotypy Cryptosporidium bovine genotyp B a Cryptosporidium deer-like nalezeny, byla telata ve věku tří týdnů. Naopak nejstaršími hostiteli byla zvířata sedm, respektive šest měsíců stará.8

Hostitelská specifita
Typovým hostitelem C. andersoni, Cryptosporidium bovine genotyp B a Cryptosporidium deer-like je tur domácí,6,8 druhu C. parvum myš domácí1 a druhu C. felis kočka domácí.10 Vedle skotu a typových hostitelů parazitují uvedené druhy kryptosporidií i u dalších hostitelů. Jejich přehled je uveden v tabulce 2. Cryptosporidium parvum je infekční pro neonatální myši do věku tří týdnů, naopak druhy C. andersoni a C. felis jsou považovány za neinfekční pro laboratorní myši.13,14 Zatím nevyřešenou otázkou zůstává infektivita nově popsaných genotypů pro modelová laboratorní zvířata (myši).

Terapie a preventivní opatření
Přes veškeré úsilí zatím není známo žádné chemoterapeutikum účinné při léčbě kryptosporidiových infekcí. V současné době jsou zkoušeny chemické preparáty, u nichž je očekáván terapeutický účinek, avšak vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro organismus a přetrvávání jejich reziduí v živočišných produktech nelze předpokládat jejich masové využití.
Jedinou ochranou chovu tak zůstávají „pouze“ preventivní opatření (pravidelná parazitologická vyšetření, zejména zvířat do dvou měsíců věku, pravidelná dezinfekce pracovních pomůcek a ploch, zamezení kontaminace krmiv a steliv) a dobrá zoohygiena chovu. V případě infekcí střevními druhy kryptosporidií je podpůrným opatřením rehydratace a udržení iontové rovnováhy organismu.

Závěr
V současné době již nelze vystačit s rozlišením druhů kryptosporidií infikujících skot podle velikosti oocyst nebo věkové specifity, případně lokalizace v hostiteli. Výše popsané informace ukazují na nutnost použití molekulárních markerů při determinaci nalezených oocyst kryptosporidií, případně experimentální infekce modelových zvířat. Dále se ukazuje, že tur domácí jako celosvětově rozšířené hospodářské zvíře je hostitelem dalších druhů a genotypů kryptosporidií, které představují reálný zoonotický potenciál.

Literatura:
1. Tyzzer E. E. A sporozoan found in the peptic glands of the common mouse. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1907;5:12-13.
2. Tyzzer E. E. Cryptospridium parvum (sp. nov.), a coccidium found in the small intestine of the common mouse. Arch. Protistenkd. 1912;26:394-414.
3. Panciera R. J., Thomassen R. W., Garner F. M. Cryptosporidial infection in a calf. Vet. Pathol. 1971;8:479-484.
4. Upton S. J., Current W. L. The species of Cryptosporidium (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) infecting mammals. J. Parasitol. 1985;71:625-629.
5. Bornay-Llinares F. J., Da Silva A. J., Moura I. N., Myjak P., Pietkiewicz H., Kruminis-Łozowska W., Graczyk T. K., Pieniazek N. J. Identification of Cryptosporidium felis in a cow by morphologic and molecular methods. Appl. Environ. Microbiol. 1999;65:1455-1458.
6. Lindsay D. S., Upton S. J., Owens D. S., Morgan U. M., Mead J. R., Blagburn B. L. Cryptosporidium andersoni n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporiidae) from cattle, Bos taurus. J Euk Microbiol 2000;47:91-95.
7. Xiao L., Sulaiman I. M., Ryan U. M. et al. Host adaptation and host-parasite co-evolution in Cryptosporidium: implications for taxonomy and public health. Int. J. Parasitol. 2002;32:1773-1785.
8. Santín M., Trout J. M., Xiao L., Zhou L., Greiner E., Fayer R. Veterinary prevalence and age-related variation of Cryptosporidium species and genotypes in dairy calves. Vet. Parasitol. 2004;122:103-117.
9. Fayer R., Morgan U., Upton S. J. Epidemiology of Cryptosporidium: transmission, detection and identification. Int. J. Parasitol. 2000;30:1305-1322.
10. Iseki M. Cryptosporidium felis sp. n. (Protozoa: Eimeriorina) from the domestic cat. Jap. J. Parasitol. 1979;28:285-307.
11. Peng M. M., Wilson M. L., Holland R. E., Meshnick S. R., Lal A. A., Xiao L. Genetic diversity of Cryptosporidium spp. in cattle in Michigan: implications for understanding the transmission dynamics. Parasitol. Res. 2003;90:175-180.
12. Kváč M., Vítovec J. Prevalence and pathogenicity of Cryptosporidium andersoni in one herd of beef cattle. J. Vet. Med. 2003;50:451-457.
13. Koudela B., Modrý D., Vítovec J. Infectivity of Cryptosporidium muris isolated from cattle. Vet. Parasitol. 1998;76:181-188.
14. Lindsay D. S. Laboratory models of cryptosporidiosis. In: Fayer R. (ed.). Cryptosporidium and cryptosporidiosis. Boca Raton, Fla; CRC Press Inc., 1997:209-223.
15. Ryan U., Xiao L., Read C., Zhou L., Lal A. A., Pavlásek I. Identification of novel Cryptosporidium genotypes from the Czech Republic. Appl. Enviroment. Microbiol. 2003;69:4302-4307.
16. Guyot K., Follet-Dumoulin A., Lelievre E., Sarfati C., Rabodonirina M., Nevez G., Cailliez J. C., Camus D., Dei-Cas E. Molecular characterisation of Cryptosporidium isolates obtained from humans in France. J. Clin. Microbiol. 2001;39:3472-3480.
17. Pospischil A., Stiglmair-Herb M. T., Von Hegel G., Wiesner H. Abomasal cryptosporidiosis in mountain gazelles. Vet. Rec. 1987;17:379-380.
18. Kaneta Y., Nakai Y. Survey of Cryptosporidium oocysts from adult cattle in a slauhter house. J. Vet. Med. Sci. 1998;60:585-588.
19. Mtambo M. M., Wright E., Nash A. S., Blewett D. A. Infectivity of a Cryptosporidium species isolated from a domestic cat (Felis domestica) in lambs and mice. Res. Vet. Sci. 1996;60:61-64.
20. Pieniazek N. J., Bornay-Llinares F. J., Slemenda S. B., Da Silva A. J., Moura I. N. S., Arrowood M. J., Ditrich O., Addiss D. G. New Cryptosporidium genotypes in HIV-infected persons. Emerg. Infect. Dis. 1999;5:444-449.

Adresa autora:
Ing. Martin Kváč, PhD.
Parazitologický ústav Akademie věd České republiky
Branišovská 31
370 05 České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *