28.02.2024 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dysregulace imunitního systému selat po infekci virem PRRS – nový pohled na možnosti profylaxe této infekce

Miroslav T., Nechvátalová K., Štěpánová K., Šinkora M. Dysregulace imunitního systému selat po infekci virem PRRS – nový pohled na možnosti profylaxe této infekce. Dysregulation of the piglet immune system after virus infection PRRS – a new perspective on the possibilities of prophylaxis of this infection. Veterinářství 2024;74(2):98-101.

SOUHRN
Virus prasečího reprodukčního a respiračního syndromu (PRRS) je významným patogenem postihujícím různé kategorie prasat a vyvolávajícím v postižených chovech perzistentní infekce a ekonomické ztráty. K prevenci je k dispozici řada vakcín, a to jak živých atenuovaných, tak inaktivovaných. Vzhledem k tomu, že většina chovů je již ozdravených, tedy PRRS prostých, jde zejména o kontrolu negativity, a tam se buď vůbec nevakcinuje, nebo vakcinuje inaktivovanými vakcínami. Nicméně i v této situaci existují chovy, ve kterých používají živé atenuované vakcíny. V našich experimentech jsme infikovali nebo imunizovali bezmikrobní a konvenční selata různého věku virulentními kmeny nebo směsí vakcinačních kmenů a sledovali vývoj infekce, šíření viru v organismu a řadu imunologických parametrů dokumentujících charakter imunitní odpovědi. Souhrnné nálezy prokázaly, že u mladých selat dochází k výraznému zpomalování růstu a virus je v organismu prokazován po velmi dlouhou dobu, a to jak po aplikaci divokých, tak směsi vakcinačních kmenů. V krvi byla diagnostickými testy zjištěna tvorba specifických protilátek, ale u mladých selat neměly neutralizační charakter. Především jsme však prokázali, že virus, a to i modifikovaných živých kmenů určených k imunizaci, zcela zásadním způsobem ovlivňoval u mladých selat dozrávání T lymfocytů v brzlíku, kde se snižovala buněčnost oproti neinfikovaným kontrolám a výrazně se měnilo zastoupení jednotlivých subpopulací vývojových stadií lymfocytů. Prokázali jsme, že virus PRRS rozvrací vývoj T lymfocytů v brzlíku, které dozrávají ještě v prvních dnech a týdnech života selat. Infekce virem PRRS ovlivňuje vyzrávající repertoár T lymfocytů v brzlíku a způsobuje, že epitopy PRRSV jsou tolerovány jako vlastní antigeny. Z těchto důvodů považujeme imunizaci selat živými vakcinaci za problematickou a danou otázkou se budeme dále zabývat.

SUMMARY

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus is an important pathogen affecting various categories of pigs and causing persistent infections and economic losses in affected farms. A number of vaccines are available for prevention, both live attenuated and inactivated. Since most of the farms are already cured, i.e. PRRS-free, it is mainly about checking the negativity, and there they are either not vaccinated at all or vaccinated with inactivated vaccines. However, even in this situation, there are farms that use live attenuated vaccines. In our experiments, we infected or immunized germ-free and conventional piglets at various age with virulent strains or a mixture of vaccine strains and followed the infection development, spreading the virus in the organism and a range of immunological parameters documenting the nature of the immune response. Summarized findings proved that young piglets show significant growth retardation and the virus is present in the organism for a very long time, both after application with wild-type or mixed vaccine strains. In blood, the production of specific antibodies was detected by diagnostic tests, but without neutralization nature in young piglets. We proved above all that the virus even in modified live strains intended for immunization significantly influenced the maturation of T lymphocytes in the thymus of young piglets, where cellularity was reduced compared to uninfected controls and the representation of individual subpopulations of developmental stages of lymphocytes was significantly altered. We have proved that the PRRS virus disrupts the development of T lymphocytes in the thymus, which mature in the first days and weeks of piglet life. PRRS virus infection affects the maturing T cell repertoire in the thymus and causes PRRSV epitopes to be tolerated as self-antigens. For these reasons, we consider the immunization of piglets with live vaccination to be problematic and will solve this issue further.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down