Ekologičtí zemědělci získají finanční kompenzace až v r. 2009

140 ekozemědělců nově registrovaných v ČR průběhu roku 2006 představují průlom v několikaleté stagnaci českého ekozemědělství.

Pozitivní obrat v rozvoji českého ekologického zemědělství zaznamenaný v uplynulém roce může být výrazně ohrožen. Pro většinu nových farmářů znamená oddálení zahájení programu Podpory rozvoje venkova značné komplikace, případně i existenční potíže.
Poptávka po biosurovinách českého původu ze strany výrobců biopotravin vzrůstá. Zájem ze strany zpracovatelů je zejména o kravské mléko, vejce, vepřové maso, špaldu, pohanku, zeleninu a ovoce, poptávka je i po krmném obilí vše v kvalitě bio. Navýšení sazeb v rámci PRV přesvědčilo řadu konvenčních zemědělců k přechodu na ekologický způsob hospodaření. Konverze z konvenčního do ekologického zemědělství je však ekonomicky nejnáročnější.
Při změně způsobu hospodaření dochází ke znatelnému poklesu jak výnosů na polích, tak snížení užitkovosti v chovu. Kromě toho nelze komodity po dobu dvouletého tzv. přechodného období, které vyplývá ze zákona, prodávat v kvalitě bio. Komplikovanou situaci budou muset pravděpodobně řešit navýšením úvěrů. Všichni nově registrovaní zemědělci musí již od roku 2006 plnit přísné požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství. Finance čerpané v rámci dotačního titulu „Ekologické zemědělství“, určené na kompenzaci jejich nákladů spojených s přechodem na ekologické zemědělství, měly dle sazeb PRV dosáhnout celkové výše 72 763 388,- Kč. V případě podzimního termínu žádostí o zařazení v agroenvironmentálních opatřeních (AEO) budou tuto sumu moci čerpat nejdříve až v roce 2009.

Celkový počet 977 ekologických farmářů ke dni 31. 12. 2006 představuje 18nácti procentní navýšení oproti 829 farmám z roku 2005. Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy nově registrovaných zemědělců je 23.358 ha, z toho 2.542 ha tvoří orné půdy, 20.558 ha trvalé travní porosty a 259 ha trvalé kultury. Nově registrovaní ekozemědělci představují sedminu z celkového počtu všech českých ekofarmářů. Podíl veškeré ekologicky obhospodařované půdy z celkové výměry zemského půdního fondu dosáhl ke dni 31. 10. 2006 6,45 %. V porovnání s vývojem předchozích let je tato skutečnost úspěchem. Nemalou měrou se na něm podíleli i poradci svazu PRO-BIO, kteří v souladu s příslibem PRV již kompenzace ve formě dotací kalkulovali do plánů přechodu na EZ svých nových členů. V předchozích letech EZ v ČR stagnovalo, v roce 2005 byl dokonce zaznamenán poprvé v historii pokles počtu ekozemědělců i celkové výměry (5,98 % zemského půdního fondu). Současný vývoj situace kolem nečekaného odkladu PRV je zcela v rozporu s cíli Akčního plánu ekologického zemědělství (2004), který stanovuje dosažení 10% podílu ekologicky obhospodařované půdy z celkové výměry zemědělské půdy v roce 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *