10.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Eradikace dysenterie prasat Pleuromutiliny- prostředky první volby pro léčbu

Eradikace dysenterie prasat
Pleuromutiliny - prostředky první volby pro léčbu a eradikaci

Dysenterie prasat

Dysenterie prasat je infekční onemocnění trávicího ústrojí prasat, které je způsobeno gramnegativní mesofilní bakterií Brachyspira hyodysenteriae. Bakterie Brachyspira hyodysenteriae se vyznačuje svojí kmenovou rozmanitostí (hlavně v evropském regionu).
Klinickým projevem tohoto onemocnění jsou průjmy s příměsí hlenu a krve v trusu, kdy v některých případech jsou průjmové manifestace nevýrazné, slabě zakrvené až po stádia tryskavých ,silně zakrvených průjmů. V přímé úměře k akutnosti průběhu onemocnění se prasata projevují ztrátou tělesné kondice (anorexie, dehydratace, malátnost, bolestivý nahrbený postoj). V České republice je dysenterií prasat postiženo nejméně 50 % chovů. Mortalita v krajních případech může dosáhnout 30 –50 %, morbidita až 90 %.Ekonomické ztráty v případě nedůsledného,
polovičatého nebo pozdního zásahu mohou být obrovské , a včas neřešená situace může vést až k úplné likvidaci chovu.Predispoziční faktory pro vyvolání klinických příznaků dysenterie prasat jsou například krmná dávka na bázi pšenice nebo kukuřice, stres - přeplňování boxů, míchání prasat různého původu, podchlazení, porod,mikroklima. Předpokladem zvládnutí zdravotní situace v postiženém chovu je uplatňování celého komplexu organizačních, technologických, krmivářských, zoohygienických a veterinárních postupů, opatření a jejich funkční propojení.Sladit však působení všech vnějších vlivů s optimálními potřebami prasat je neuvěřitelně těžkou prací.Samotný, byť správně zvolený postup medikace ( parenterální aplikace
léčiva u akutně nemocných zvířat s následnou medikací krmiva nebo vody) nemůže plně suplovat selhání ostatních faktorů (zoohygiena,organizace, krmivo).Efekt medikace je pak menší ,dochází k promořování prostředí, tím k růstu infekčního tlaku a v delším časovém horizontu k prohloubení zdravotních problémů.Dovršením krizové situace je dlouhodobě nesprávné používání zvolených léčiv (nedostatečné dávky, nedostatečná doba aplikace, špatná zamíchanost, špatné načasování).
Výsledkem je vytvoření rezistentních, vysoce patogeních kmenů, které se mohou
přímo i nepřímo šířit do dalších částí chovů nebo do ostatních chovů.
Naopak vyvrcholením dodržování všech doporučených zásad v boji s dysenterií prasat je vytlačení patogenu Brachyspira hyodyseteriae z chovu (eradikace).
Eradikace dysenterie prasat
V tomto pojednání se budeme zabývat eliminační metodou, která je uplatňována v České republice v největší míře a která nejvíce vyhovuje našim velkovýrobním celkům. Eradikace bez repopulace pomocí léčení (dále jen eradikace -myšleno celý komplex provedených opatření).Další dva způsoby jsou: Eradikace s částečnou repopulací a Eradikace s úplnou depopulací.
Délka eradikace se nevyhnutně musí řídit podle perzistence infekce ve stádě (tj. v infikovaných prasatech ,rezervoárových hostitelích, v prostředí ).Z hlediska přežitelnosti patogenu Brachyspiry hyodysenteriae v prostředí je nejvhodnějším obdobím pro dobře cílený zásah teplé období - jaro, léto (při nízkých teplotách doba přežitelnosti patogenu ve vnějším prostředí významně narůstá.
Nezbytnou dobou medikace všech zvířat v chovu je interval 70 - 80 dnů.

Důležité předpoklady pro úspěšný start eradikace dysenterie prasat:
1) uzavřený obrat stáda ( nebo polouzavřený)
2) nezbytná nutnost eradikace dříve než v chovu převládnou rezistentní kmeny (vycházet z opakovaných mikrobiologických výšetření- stanovení MIC)
3) teplé období roku
4) možnost ustajování opašených prasnic a prasniček po odstavu do prázdných, desinfikovaných sekcí ( podlahy ,technologie, kanály).
5) přesné dávkování léčiv, dobrá zamíchanost do krmiva (laboratorně je nutno vzorek krmiva analyzovat a určit obsah úč. látky)
Jestliže není splněn předpoklad č.2, pak chov musí projít přípravnou fází medikace, kdy proběhne medikace základního stáda prasnic a prasniček, upravení medikačních programů v předvýkrmech a výkrmech společně se zoohygienickými,krmivářskými a organizačními opatřeními až po dosažení požadované úrovně.
Nezbytná opatření pro start eradikace dysenterie prasat
Organizační opatření:
zabezpečit důslednou osvětu a poučení personálu na farmě, rozdělit obsluhu pro jednotlivé haly, sektory (nepřecházet, nepřenášet prac. pomůcky), odstavená selata ustajovat do prázdných ,desinfikovaných sekcí odchoven, vjezdy do objektů vybavit desinfekční vanou, kontrolovat transportní prostředky (jatka), musí mít osvědčení o desinfekci při každém vjezdu, zajistit vstup do objektu přes desinfekční smyčku podezřelá prasata (zjevně nestandardní) vyřadit před začátkem, vet. lékař, zootechnik, údržbář - nutnost převlékání,přezouvání(1 hala, 1 oblek), po každém přesunu desinfikovat dopravní prostředek uvnitř areálu, obnovit všechny dřevěné části ve stájích, po týdnu medikace výměnit prac.pomůcky, obnovit desinfekční rohože u vstupů do hal, nutné porážky, úhyny předávat na hranici objektu, prasata z odchoven ustajovat do prázdných, desinfikovaných sekcí výkrmu.
Zoohygienická opatření:
desinfikovat všechny prázdné prostory se zvýšenou důrazností, kanály a jímky plynovat, desinfikovat všechny prostory za přítomnosti zvířat na startu, v průběhu a konci eradikace, umýt prasnice a prasničky při přechodu ze stájí jalováren na porodny, v rámci možností optimalizovat mikroklima.
Krmivářská opatření:
zapravit do kompletní krmné směsi vyšší podíl ječmene (až 50 %), zkrmovat prestarter pro odstavená selata medikovaný ZnO, doplňovat kompletní krmnou směs v předvýkrmu a výkrmu doplňky potlačující patogen, kontrolovat zamíchanost účinné látky v krmivu ( laboratorně), zajistit dostatek dobré pitné vody, zkrmovat nižší podíl syrovátky.
Deratizace a desinsekce:
odborně provádět kontinuální deratizaci, organizovat permanentní desinsekci v období výskytu much.
Veterinární opatření:
zvolit odpovídající léčivo pro počáteční fázi eradikace -parenterální aplikace, zvolit odpovídající léčiva pro hlavní fázi eradikace, stanovit dostatečně vysoké terapeutické dávky (dávka léčiv musí odpovídat aktuálnímu mikrobiologickému vyšetření - podle MIC), potencovat pleuromutiliny tetracykliny při hraničních hodnotách MIC (synergický efekt), pravidelně kontrolovat klinický stav prasat, okamžitě odstraňovat klinicky nemocná prasata z chovu, kontrolovat uplatňování trvalých medikačních opatření po ukončení hlavní fáze eradikace.
Vlastní eradikace:
Po zabezpečení všech předpokladů lze přistoupit k vlastní eradikaci.
Počáteční fáze eradikace:
Všechny prasnice a prasničky ve všech fázích reprodukčního cyklu ošetřit 2x parenterálně během 2 dnů před hlavní medikací Tiamutinem 10% inj. Všechna odstavovaná selata ošetřit 2x parenterálně během 2 dnů po odstavu Tiamutinem 10% inj.(po celou dobu eradikace). 10 dnů zkrmovat prestarter medikovaný ZnO.
Hlavní fáze eradikace:
Všechna zvířata v chovu (vyjma selat pod prasnicí a odstavených selat 10 dnů po odstavu) budou přijímat medikovanou krmnou směs 70 -80 dnů. Po 14 dnech medikace budou všechny prasnice a prasničky ve všech fázích reprodukčního cyklu 2x parenterálně ošetřeny během dvou dnů Tiamutinem 10% inj. Všechna selata před přesunem z odchovny do stájí výkrmu během posledních 2 dnů ošetřit 2x parenterálně Tiamutinem 10% inj. (po celou dobu eradikace).
Trvalá medikační opatření:
Karanténa všech prasniček a kanců vstupujících do chovu.
Ošetření v karanténě: 14 dnů medikace krmiva před vstupem do karantény terapeuticky. Během 2 dnů před přesunem do karanteny 2x ošetřit Tiamutinem 10% inj.
V karanténě 56 dnů medikace krmiva terapeuticky. V den pšesunu do stáda 1x ošetřit
Tiamutinem 10% inj. a prasničky umýt. Všechny prasnice a prasničky před vstupem na porodnu umýt a 1x ošetřit parenterálně Tiamutinem 10% inj. Kontrolovat 1x za 1/2 roku laboratorně přítomnost patogenu ve stádě.
Závěr:

V případě, že nebyla v chovu hrubě porušena aplikace antibiotických přípravků k léčbě dysenterie prasat (aplikace preventivních dávek při klinických příznacích onemocnění, vynechání parenterální aplikace léčiva při ošetření klinicky nemocných zvířat, medikace bez mikrobiologického vyšetření - stanovení MIC,nedodržení doporučených dávek léčiv a délky aplikace léčiv) nebo nebyl-li do chovu nepřímou cestou zavlečen rezistentní, vysoce patogení kmen Brachyspira hyodysenteriae a byla dodržena na dobré úrovni zoohygienická,krmivářská,organizační opatření včetně deratizace a dezinsekce, pak je možno očekávat vysoký a dlouhodobý efekt eradikace.
Přijímaná opatření v rámci eradikace mohou být vodítkem pro chovy dysenterie prasat prosté jako prevence zavlečení patogenu. Léčivy první volby pro terapii a eradikaci dysenterie prasat jsou pleuromutiliny (tiamulin, valnemulin) ve všech vyráběných formách.
Literatura:
1. Drábek, J., Dubanský V. Zdravotní problematika prasat-II. Bakteriální choroby, Brno 2001, Czech Republic: 13-29.
2. Čížek A, Smola J. Tiamulin a valnemulin -antidysenterika první volby, Symposiumo způsobech eradikace dysenterie prasat, Nový Dvůr, Czech Republic 2001 (ref.).
3. Hasman P.Aktuální informace firmy Novartis, Symposium o způsobech eradikace dysenterie prasat, Nový Dvůr, Czech Republic 2001 (ref.).
4. Malášek J. Praktické zkušenosti s tlumením a eradikací dysenterie prasat ve velkochovech prasat, Říčany, Milovy, Czech Republic 2001 (ref.)
5. Pečinka J. Hygiena a systém organizačně - chovatelských opatření jsou také předpokladem úspěchu při tlumení dysenterie prasat. Symposium o způsobech eradikace dysenterie prasat, Nový Dvůr, Czech Republic 2001 (ref.).
6. Hampson DJ. The Serpulina Story 16 th IPVS Congres Melbourne, 2000:1-

Ing. Pavel Hasman, Novartis Czech Republic, s. r. o.
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down