Exprese cyklooxygenázy a činnost trombocytů u psů při podávání nízkých dávek aspirinu

Tromboembolické komplikace mohou doprovázet různá onemocnění psů včetně imunitně zprostředkované hemolytické anémie, nefropatie s proteinurií nebo hyperadrenokorticismu.

Antitrombotická terapie tak hraje důležitou roli v prevenci tromboembolických stavů. Mezi nejčastěji užívané léky patří aspirin, který je vysoce účinný v inhibici funkce trombocytů u lidí i psů. Protizánětlivé dávky aspirinu inhibují činnost krevních destiček, omezují zánět a zajišťují analgezii, ale také mohou způsobit vážné vedlejší účinky. Nižší dávky aspirinu ovlivňují činnost trombocytů, ale neobjevují se při nich nežádoucí účinky. Podávání nízkých dávek aspirinu bylo spojeno s prodloužením času přežití u pacientů s imunitně zprostředkovanou hemolytickou anémií.
U některých psů se navzdory preventivní terapii aspirinem objeví tromboembolické komplikace. Podobný fenomén se objevuje i u lidí, což naznačuje, že někteří pacienti mohou být k působení aspirinu rezistentní. Incidence takových jedinců v celkové populaci se odhaduje mna 8-45 %. Podobný jev se dá předpokládat i u psů (incidence je neznámá). Přesný mechanismus rezistence k aspirinu u psí i lidí není znám. Může se jednat o genetické a získané rozdíly v aktivitě cyklooxygenázy nebo tromboxanových receptorů nebo o zvýšenou reaktivitu k dalším agonistům destiček.
Tromboxan A2 (TXA2) uvolňovaný aktivovanými trombocyty spouští vazokonstrikci, podporuje agregaci trombocytů a navozuje další aktivaci destiček. Enzym cyklooxygenáza (COX), který se vyskytuje ve dvou formách (COX-1 a COX-2) je primárně odpovědný za tvorbu tromboxanu v krevních destičkách. Aspirin pak funguje jako permanentní inhibitor cyklooxygenázy. Díky tomu nedochází k přeměně kyseliny arachidonové na prostaglandin H2 a další prostaglandiny včetně tromboxanu A2 a prostacyklinu. Tromboxan A2 hraje kritickou roli ve vazokonstrikci a následné agregaci destiček, kdežto prostacyklin produkovaný endotelem cév má opačný účinek a způsobuje tak vazodilataci a inhibuje agregaci destiček. Nízké dávky aspirinu na rozdíl od dávek vysokých mohou alterovat činnost trombocytů bez permanentní inhibice funkce COX ve vaskulárním endotelu, což umožňuje produkci prostacyklinu, který přispívá k prevenci tvorby trombů.
Cílem této studie bylo zhodnocení účinku podávání nízké dávky aspirinu na činnost trombocytů a expresi COX u zdravých psů.
Do studie bylo zařazeno 24 dospělých zdravých psů. O zdraví bylo rozhodnuto na základě výsledků klinického vyšetření, hematologického a biochemického vyšetření krve, vyšetření moči a vyšetření funkce krevních destiček. Dva týdny před zahájením studie psi nedostávali žádné léky a nebyli vakcinováni. Po dobu 10 dnů byl psům podáván aspirin v dávce 1 mg/kg PO jednou denně. Psům byla pravidelně odebíraná krev i moč, byla hodnocena činnost trombocytů (platelet function analyzer, collagen/ADP cartridge), exprese cyklooxygenázy a hladina tromboxanu v moči (ve dnech 0, 3, 10). 
Na základě reakce na podávaný aspirin byli psi rozděleni na psy reagující, nereagující a proměnlivě reagující. Nízká dávka aspirinu inhibovala funkci trombocytů přibližně u jedné třetiny zdravých psů, navzdory snížené syntéze tromboxanu a zvýšené expresi COX u většiny psů. Dochází k expresi COX-1 i COX-2. Exprese COX před a během terapie nesouvisela se schopností reagovat na podávání aspirinu. Nutné jsou další studie, které by objasnily mechanismus rezistence k aspirinu u psů.
Dudley, A., Thomason, J., Fritz, S., Grady, J., Stokes, J., Wills, R., Pinchuk, W.L., Mackin, A., Lunsford, K. Cyclooxygenase expression and platelet function in healthy dogs receiving low-dose aspirin. J Vet Intern Med 2013; 27: 141-149.
 
Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *