Feromóny a feromónterapia

Grécke slovo „feromón“ (pherein = transport, hormón= stimulovať) bolo prvýkrát použité Karslsonom, Luscherom a Butenandom v roku 1959. Výraz zahŕňa chemické substancie napomáhajúce komunikácii medzi členmi toho istého druhu. Feromóny produkované žľazami s vonkajšou sekréciou sa dostávajú na povrch tela a do bezprostredného prostredia ich producentov – živočíchov. Takto exprimované sú schopné ovplyvniť presne definované zmeny v správaní a fyziologickom stave indivíduí.

Feromónová komunikácia hmyzu
U včiel hrajú feromóny signifikantnú rolu v udržiavaní sociálnej harmónie v úli. Kráľovná vylučuje chemikálie nazývané „kráľovské substancie“, ktoré vedia kontrolovať sexuálny vývin robotníc a zabraňujú vývinu ďalších kráľovien. Keď kráľovná zostarne, množstvo kráľovských substancií klesá a mizne. Paralelne končí aj ovládanie robotníc a kráľovná je opustená. Niekoľko rozličných feromónov bolo popísaných aj u mravcov, každý s inou funkciou: indikácia nebezpečenstva (varovné feromóny), nasmerovanie členov kolónie k zdroju potravy (navigačné feromóny) atď.

Feromóny u cicavcov
Feromóny cicavcov informujú členov toho istého druhu o rozličných životných udalostiach: prítomnosť jedinca, emocionálny stav (vzrušenie, agresia, strach, atď.), sexuálny cyklus, pozícia v hierarchii, vlastníctvo teritória, pripútanie matky a potomka. Tak napríklad 5α-androsteron, hlavná zložka feromónu produkovaného u kanca v podčeľustnej žľaze, spôsobuje imobilitu prasníc počas ruje. Feromóny produkované kožnými žľazami baranov sa spolupodieľajú na indukcii ovulácie u bahníc.

Anatomické a fyziologické skutočnosti
Komunikácia na základe chemických látok medzi cicavčími druhmi môže prebiehať troma spôsobmi: čuchom, chuťou a percepciou feromónov.
Feromóny sú detegované prostredníctvom Jacobsonovho orgánu (vomeronazálny orgán, VNO), ktorý sa nachádza v tvrdom podnebí v rostrálnej časti vomeronazálnej dutiny. Je to kavernózny, dvojitý orgán. V pokoji je lúmen takmer úplne obklopené epitéliom plným vaskulárnych štruktúr. Ak sa stlačia cievy, vomeronazálny orgán sa otvorí a umožní vzduchu prejsť z nosovej do ústnej dutiny. Vizuálne aj čuchové signály napomáhajú navodeniu vazokonstrikcie vo vomeronazálnom orgáne.
Charakteristické správanie sa zvieraťa produkujúceho feromóny slúži ako vizuálny signál. Jedinec, ktorý sa snaží vnímať feromóny, reaguje typickým správaním za účelom nasať aktívne vzduch do VNO. Táto reakcia sa nazýva „fleming“ a prejavuje sa rôzne u jednotlivých druhov zvierat. Pes počas flemingu dychčí, jemne nafukuje líca, dvíha a olizuje hornú peru, krčí a olizuje si nos. Mačka dvíha hlavu, jemne otvára ústa a ostáva bez pohybu v tejto pozícii na pár sekúnd.
Z chemoreceptorov vomeronazálneho orgánu putuje informácia nervovými vláknami do bulbus olphactorius accesorius a odtiaľ do limbického systému k amygdale. Výsledkom je náhla zmena v chovaní a fyziologickom stave. Keďže neexistuje žiadne spojenie medzi vomeronazálnym orgánom a neocortex, ani vizuálny signál ani vnem feromónov nevyvoláva žiadne uvedomenie si.

Feromónterapia
Feromóny indukujú zmeny v limbickom systéme aj v hypotalame, teda modifikujú emocionálny stav a reakcie jedinca. Feromóny môžu nejaké správanie vyvolať (napr. lovecké správanie sa mačiek, otieranie tváre a brady) alebo naopak potlačiť (značkovanie močom mačiek, rôzne formy fóbií, hlasové a pohybové prejavy emocionálnych stavov).
Je dôležité poznamenať, že feromóny sú len poslami, neprenikajú do organizmu zvierat. Vnímanie feromónov vytvára signál, ktorý buď vyvolá alebo potlačí prirodzené fyziologické reakcie. Teda nie je dôvod na obavy z toxicity alebo nežiaducich účinkov. Produkt môže byť umiestnený na určitých miestach v prostredí zvierat podľa príbalového letáku. Je extrémne bezpečný pre zviera aj pre majiteľa.

Feromóny predstavujú nový trend, inovačný terapeutický spôsob vo veterinárnej medicíne. Farmaceutická firma CEVA Animal Health Slovakia otvára nové možnosti bezpečnej a účinnej terapie porúch správania sa domácich miláčikov metódou feromónterapie dvoma samostatnými produktmi: D. A. P.® pre psy a FELIWAY® pre mačky.

Feromóny mačiek a psov ako aj viac informácií o feromónových produktoch budú detailnejšie popísané v samostatnom článku v nasledujúcom čísle tohto periodika.

Literatúra u autorov.

Z technických podkladov CEVA a dostupnej literatúry spracovali
MVDr. Ivana Opátová, MVDr. Milan Štefkovič, PhD.
CEVA Animal Health Slovakia

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *