Hematologické a biochemické nálezy u starších psů

V humánní medicíně je popisována anémie starých osob. Jedná se o běžný problém, který postihuje více než 10 % lidí starších 65 let, ve skupině osob starších 85 let je postiženo téměř 25 % jedinců. Anémie je obvykle mírná, ale je spojena s nepříznivým vývojem a komorbiditami, včetně zvýšeného rizika mortality.

Vznik této anémie je připisován několika faktorům. Za hlavní je považován nedostatek železa, gastrointestinální krvácení a strava chudá na železo. Mezi další příčiny patří chronické onemocnění ledvin, anémie z chronického zánětu, myeoproliferativní a lymfoproliferativní onemocnění a idiopatické příčiny.

Ve Spojených státech stoupá počet starších zvířat, poslední studie udávají 30–49 % psů starších sedmi let. Vyvstává tak nutnost porozumět vlivům stárnutí na organismus a tak na výsledky rutinních screeningových testů běžně využívaných ve veterinární medicíně. Cílem této studie tak bylo popsat změny u starších klinicky zdravých psů soukromých majitelů.

Do studie byli zařazeni psi, kteří v letech 2009–2015 absolvovali rutinní zdravotní prohlídku, menší dentální nebo chirurgické zákroky (např. kastrace), u kterých bylo provedeno hematologické a biochemické vyšetření krve.

Ze studie byli vyloučeni psi s anémií (hematokrit nižší než 36 %), s vyšším počtem neutrofilních tyčí, psi mladší jednoho roku, psi s jakoukoliv medikací, s podváhou (BCS˂4) nebo obezitou (BCS˃6). Dále byli vyloučeni pacienti, u kterých byla v následujících 6 měsících diagnostikována neoplazie nebo jiná patologie. Do studie nebyla zařazena plemena shiba inu a akita, u kterých se vyskytuje mikrocytóza erytrocytů, a greyhound kvůli hematologickým a biochemickým abnormalitám typickým pro toto plemeno. Psi byli rozděleni do skupin podle věku: dospělí psi (1–7,9 roku), senioři (8–11,9 let) a geriatričtí psi (starší 12 let).

Bylo vybráno 485 klinicky zdravých psů, kteří byli ještě dále zhodnoceni na základě výsledků hematologického a biochemického vyšetření a následně byli vyloučeni psi s abnormalitami. Definitivně pak bylo do studie zařazeno 302 psů: 137 dospělých, 118 seniorů a 47 geriatrických.

Stárnutí je spojeno s nižším počtem lymfocytů a nižším hematokritem

S věkem klesal počet lymfocytů. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi dospělými a geriatrickými psy. Podobná situace byla zjištěna i u hematokritu, který také klesal s věkem a významný rozdíl byl zjištěn při srovnání geriatrických psů s dospělými a seniory. Medián hematokritu u geriatrických psů byl 46 %, u seniorů 48 % a u dospělých 49 %. Současně docházelo s věkem ke snižování MCV a zvyšování RDW.

Starší psi mají vyšší počet trombocytů a vyšší koncentraci plazmatických proteinů

Jak senioři, tak geriatričtí psi měli vyšší počet trombocytů ve srovnání s dospělými, Medián trombocytů u dospělých psů byl 286×103/ml, u seniorů 342×103/ml a u geriatrických 374×103/ml. U geriatrických psů byla současně zjištěna vyšší koncentrace plazmatických proteinů, statisticky významné ve srovnání s dospělými psy i seniory. Koncentrace plazmatických proteinů byla 70 g/l u geriatrických, 65 g/l u dospělých a 67 g/l u seniorů. Koncentrace albuminu byla podobná mezi dospělými psy a seniory, u geriatrických byl zaznamenán významný pokles (medián albuminu u dospělých a seniorů byl 38 g/l, u geriatrických psů 36 g/l). Naproti tomu stoupala koncentrace globulinů.

Starší psi mají sníženou koncentraci glukózy, zvýšenou aktivitu jaterních enzymů a zvýšenou koncentraci cholesterolu

Nejvýznamnější pokles glukózy byl zaznamenán u geriatrických psů. S věkem se zvyšovala sérová koncentrace cholesterolu a aktivity alkalické fosfatázy a alaninaminotransferázy.

Starší psi měli vyšší koncentraci močoviny a fosforu

U geriatrických psů bylo zjištěno zvýšení močoviny, statisticky významné ve srovnání s dospělými psy i seniory. Kreatinin se mezi skupinami významně nelišil. S věkem stoupala koncentrace fosforu a zvyšoval se také poměr močoviny ke kreatininu.

U starších psů se snižovala hladina chloridů a zvyšovala koncentrace draslíku, současně bylo zjištěno snížení koncentrace železa ve srovnání s mladšími dospělými. Medián koncentrace železa v séru byl u dospělých 173,5 mg/dl, u seniorů 145,5 mg/dl a 128 mg/dl u geriatrických psů.

Ve srovnání s mladšími dospělými psy vykazují staří psi různé hematologické a biochemické odchylky. Některé z těchto změn odpovídají normálním změnám při stárnutí, některé mohou znamenat časný patologický proces nebo alterovaný fyziologický stav.

Vzhledem k nálezu zvýšené koncentrace močoviny je možné, že se ve větší míře objevuje u starších psů krvácení do gastrointestinálního traktu. Nelze sice vyloučit chronické onemocnění ledvin, nicméně koncentrace kreatininu se s věkem nezvyšovala. Naopak bylo pozorováno snižování kreatininu s věkem, nicméně nejednalo se o statisticky významný nález. Gastrointestinální krvácení společně s deficitem železa může vysvětlit snížený hematokrit a MCV. V rámci této studie však není možné vyloučit další okultní problémy.

RADAKOVICH, L. B., PANNONE, S. C., TRUELOVE, M. P., OLVER, C. S., SANTANGELO, K. S. Hematology and biochemistry of aging – evidence of „anemia of the elderly“ in old dogs. Vet Clin Pathol 2017;46:34-45.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *