07.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnotenie vplyvu majetníckej agresivity na welfare psov

Kotianová L. Hodnotenie vplyvu majetníckej agresivity na welfare psovevaluation of the impact of the resource guarding on the welfare of dogs. Veterinářství 2023;73(11):600-603

SOUHRN

Majetnícka agresivita je jednou z najčastejších foriem agresivity u psov, výrazne ovplyvňujúca welfare postihnutého jedinca. Napriek tomu, že agresivita je súčasťou fyziologického repertoára správania psovitých, pri smerovaní proti človeku dochádza k priamemu ohrozeniu zdravia. Dopady útoku významne prispievajú ku zníženiu kvality života psa, keďže  priamym dôsledkom je napríklad opustenie alebo minimalizovanie fyzického kontaktu so zvieraťom. Dôsledky majetníckej agresivity smerovanej proti človeku sú serióznou etickou otázkou s ohľadom na narastajúcu urbanizáciu v kombinácií s mierou vlastnenia psov. Cieľom tejto práce je zhodnotiť dopady majetníckej agresivity na welfare psov.*

Kľúčové slová: správanie psov, rizikové faktory, zdrojová agresivita

SUMMARY

Resource guarding is one of the most common forms of aggression in dogs, significantly affecting the welfare of the individual. Despite the fact that aggression is part of the physiological repertoire of behavior of the Canidae family when directed against humans, there is a direct threat to health. The effects of the attack significantly contribute to the reduction of the dog's quality of life, as a direct consequence is, for example, abandoning or minimizing physical contact with the animal. The outcome of the aggression directed against humans is a serious ethical question with regard to increasing urbanization in combination with the rate of dog ownership. The aim of this study is to evaluate the effects of resource guarding on the welfare of dogs.

Key words: canine behaviour, risk factors, possessive aggression,

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down