Italský veterinární semestr očima Josefa Holejšovského

Sotva se Itálie na šest měsíců ujala svého předsednictví Evropské unie, představil šéf italské státní veterinární služby Romano Marabelli na prvním setkání šéfů veterinárních služeb stávajících a nových členských států EU program a priority v oblasti veterinárního veřejného zdraví, kterým se bude Itálie věnovat, a které bude preferovat.

Setkání se konalo v sekretariátu Rady EU v Bruselu ve dnech 3. a 4. července.
V oblasti veřejného a veterinárního zdraví jde především o pokračování v přípravě tzv. balíku Nařízení Rady a Parlamentu označovaných pracovně jako H 1 až H 5, které navazují na již platné Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 178/2002, které bylo zveřejněno již dne 28. 1. 2002.
Toto nařízení stanoví všeobecné zásady a požadavky „potravního práva“, ustavuje evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovuje zásadní postupy v celé oblasti bezpečnosti potravin. Práce na navazujícím balíku nařízení H 1 až H 5 začaly v podstatě již v průběhu roku 2002 a výrazně pokročily především za řeckého předsednictví v polovině letošního roku.
Chystané nařízení s pracovním názvem H 1 se týká obecné hygieny potravin, H 2 hygieny potravin živočišného původu, H 3 úředních veterinárních kontrol produktů živočišného původu pro lidskou spotřebu, H 4 stanovuje pravidla týkající se zdraví zvířat ve vztahu k produktům živočišného původu a H 5 je zatím jen návrh směrnice, která po nabytí účinnosti zruší stávající směrnice v oblasti hygieny potravin. To znamená, že čtyři navrhovaná nařízení zharmonizují a zjednoduší stávající hygienickou legislativu představovanou sedmnácti různými směrnicemi.
Z pohledu státního veterinárního dozoru je nejvýznamnější H 3 neboť stanovuje práva a povinnosti veterinárního dozoru.
Již v průběhu řeckého předsednictví se jednání v pracovních skupinách zúčastnili i pracovníci Státní veterinární správy ČR, ať jsem to byl já, jako ústřední ředitel SVS ČR, či Milan Malena, vedoucí odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie.
Nakonec jsem se účastnil i závěrečného jednání šéfů veterinárních služeb, které řešilo rozpory, které po jednání expertních skupin dosud mezi členskými státy přetrvávaly.
Za nejvýznamnější lze označit dosažení shody v tom, které dozorové činnosti musí vykonávat přímo veterinární lékař, a které mohou být vykonávány, a za jakých podmínek, veterinárními asistenty – techniky, pod dozorem veterinárního lékaře. Pro českou státní veterinární správu to bude v budoucnu znamenat větší zapojení do veterinárního dozoru pro stávající veterinární techniky a absolventy bakalářského studia Fakulty veterinární hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, tedy pro veterinární asistenty ve smyslu § 59, odstavce 5 novely veterinárního zákona (č. 131/2003).Tato možnost by částečně řešila nedostatek veterinárních lékařů, který je způsoben nezájmem absolventů Veterinární a farmaceutické univerzity pracovat za stávajících mzdových podmínek ve státním veterinárním dozoru. Ostatně obdobná situace v některých členských zemích EU vedla členské státy k tomuto řešení.
Shody bylo dosaženo i v tom, kdy má „balík nařízení“ nabýt účinnosti. Mělo by to být jeden až dva roky poté, co všechna nařízení vstoupí v platnost. Předpokládá se, že to bude na konci roku 2006 nebo počátkem roku 2007.
Podle Romana Marabelliho je snaha dosáhnout na úrovni Rady politické shody na celý balík navrhovaných nařízení do konce italského předsednictví.
Pokud jde o oblast zdraví zvířat a ochrany jejich pohody, je pak hlavním úkolem italského předsednictví pokročit v identifikaci a registraci zvířat, a to jejím zavedením i pro ovce a kozy tak, aby všechna tato zvířata měla ušní známky a byly registrovány jejich přesuny. A to tak, že bude projednáván návrh nařízení Rady, jehož cílem je posílit Směrnici 92/102 ve smyslu zavedení takovéhoto systému v každém členském státě. Do konce roku by mělo být dosaženo shody i na finálním znění tohoto návrhu.
Velký význam nyní přikládá italské předsednictví zejména přepravě zvířat. Přeprava živých zvířat zvláště na dlouhé vzdálenosti způsobuje v oblasti welfare (pohody zvířat) ty největší problémy a členské státy si to plně uvědomují. Komise předloží před koncem července návrh novely Směrnice Rady 91/628, která řeší problematiku přepravy zvířat. Jak Marabelli potvrdil, i přijetí tohoto návrhu v Radě by chtěla Itálie dosáhnout do prosince 2003.
Všechny členské státy EU si uvědomují, že oblast welfare – ochrany a pohody zvířat – je v současné demokratické společnosti velmi významná. Obráží vůbec kulturu člověka. Při této příležitosti stojí za zmínku, že na tomto poli Státní veterinární správa ČR dosahuje velmi dobrých výsledků, a to nejen díky důsledné kontrolní činnosti místně příslušných veterinárních správ, ale i díky velmi dobrým vztahům a spolupráci, zejména s některými nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou zvířat.
Novele této směrnice o welfare při přepravě zvířat jistě bude věnována pozornost při přijímání novely našeho zákona na ochranu zvířat proti týrání, který je v současné době v parlamentu, a stejně tak i při přípravě prováděcí vyhlášky, která se bude týkat přepravy zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *