Jak EU vzdoruje nebezpečným nákazám

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, se v uplynulém týdnu ve dnech 16. a 17. 9. zúčastnil spolu s hlavním hygienikem ČR Michaelem Vítem v holandském Haagu konference „Evropská odpověď na rizika pro veřejné zdraví vyplývající z onemocnění přenosných ze zvířat na člověka“.

Tuto akci za podpory Evropské komise uspořádala předsedající země EU, Holandsko, pro šéfy veterinárních správ a hygienických služeb členských zemí. Účastnili se jí též komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne i nizozemští ministři zemědělství a zdravotnictví a poslanec EP, který se veterinárně zdravotní problematikou zabývá.
Komisař David Byrne zdůraznil, jaký přínos má toto setkání zejména v souvislosti se zkušenostmi s některými zoonózami (nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka), které jsme zaznamenali v poslední době. Jde například o tzv. ptačí chřipku (vysoce patogenní aviární influenzu), na jejímž příkladě uvedl význam nově se objevujících antigenních variant chřipkového viru a upozornil zejména na skutečnost, že došlo k přímému přenosu z ptáků na člověka, což představuje pro zdraví lidí obrovské nebezpečí. Přenos mezi lidmi zatím není znám.
Zároveň podle Josefa Holejšovského Byrne uvedl, jak významná jsou preventivní opatření, která se v oblasti veterinární při výskytu ptačí chřipky přijímala a přijímají, ať již tomu bylo v uplynulých letech na evropském kontinentě v Nizozemí, Belgii či Německu anebo v řadě zemí jihovýchodní Asie.
Z jednotlivých odborných referátů vyplynula nutnost ještě větší vzájemné informovanosti mezi veterinární službou a hygienickou službou každého členského státu. Ústřední ředitel SVS ČR Josef Holejšovský a hlavní hygienik ČR Michael Vít se dohodli na dalším prohloubení spolupráce, a to v tom smyslu, že zdokonalí systém vzájemné informovanosti obou těchto orgánů státního dozoru. Dohodli se na říjnové schůzce, kde by hlavním tématem měly být informační systémy a sbíraná data. Dále pak se bude jednat o tom, které činnosti již fungující zintenzívnit a na základě vzájemných potřeb rozšířit.
Ze strany SVS půjde především o pokračování v monitoringu výskytu protilátek proti nízkopatogenním kmenům viru aviární influenzy a o jeho další prohloubení o další sérotypy (H a N antigeny) a rozšíření na další druhy volně žijících ptáků, zejména vodních, které jsou především zdroji a vektory viru aviární influenzy.
Dosud byla spolupráce mezi veterináři a hygieniky dobrá a byla zaměřena zejména na aktuální problémy, ať už šlo o výskyt velmi nebezpečných nákaz, kdy se obě složky státního dozoru účastní jednání Ústřední nákazové komise, kterou svolává šéf Státní veterinární správy, anebo o spolupráci při krizových situacích v souvislosti s výskytem zoonóz, nebo s rizikem jejich vzniku, jako například v nedávné minulosti při povodních anebo, jako tomu je například nyní s možným nebezpečím ptačí chřipky, nebo jde naopak o dlouhodobé sledování výskytu salmonel u hospodářských zvířat a v produktech živočišného původu.
V závěru Haagské konference zaznělo podle Josefa Holejšovského mimo již zmíněné potřeby zintenzívnění vzájemné spolupráce veterinárních a zdravotnických hygienických orgánů též uspokojení všech členů z přijetí Nařízení Parlamentu a Rady č. 851/2004 z 21. 4. 2004, kterým se ustavuje Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nákaz se sídlem ve švédském Stockholmu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *