05.01.2009 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaký byl rok 2008?

Na rozdíl od některých ostatních zemí nebyly u nás zaznamenány případy, které byly provázeny hromadnými úhyny zvířat, vážným onemocněním nebo úmrtím lidí v souvislosti s přenosem nákaz, nebo v důsledku konzumace závadných potravin.

Hlavní zásadou Státní veterinární správy ČR je problémům vždy raději předcházet a vycházet vstříc snahám chovatelům i zpracovatelům zajišťovat zdravotně nezávadnou produkci. Prevence je vždy účinnější a „ekonomičtější“ než řešení vzniklých problémů. Přesto dozorové orgány ukládají nápravná opatření. Mezi ty patří zahájení správních řízení a uložení pokut. Zdá se, že výše uložených pokut bude zhruba stejná jako v roce předchozím, kdy bylo uloženo pokut za zhruba 16 milionů. V roce 2008 bylo zatím zahájeno téměř 1300 správních řízení, z toho v oblasti veterinární hygieny přes 400.

Inspektoři krajských veterinárních správ vykonají každý rok desítky tisíc dozorových akcí v chovech hospodářských zvířat a u zpracovatelů potravin živočišného původu, zhruba jde o 80 000 akcí. Kontrolují i potraviny živočišného původu uváděné do oběhu, a to jak ty, které již byly uvolněny veterinárními autoritami členských zemí EU na intrakomunitární trh, tak ty ze třetích zemí. U výrobků ze členských zemí kontrolují vždy, zda odpovídají veterinární legislativě EU, a kontrolují je namátkově i fyzicky, samozřejmě i v případě důvodného podezření. Výrobky ze třetích, tj. z nečlenských zemí, kontrolují obdobným způsobem.

Potraviny živočišného původu, které jsou uváděny do oběhu, tj. do tržní sítě, musejí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. Za zdravotní nezávadnost vždy plně zodpovídá výrobce. Pracovníci státního veterinárního dozoru se přesvědčují, zda jsou podmínky plněny a nevyhovující výrobky a suroviny vyřazují, čímž brání zákazníky před možnými problémy. Získá-li zákazník dojem, že něco není v pořádku, má právo se u prodejce dožadovat nápravy a vždy udělá dobře, když informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu, aby případ došetřila. Lze potvrdit, že prakticky celosvětová melaminová aféra se ČR nedotkla, ani problémy s irským masem.

Za ocenění dobré práce Státní veterinární správa ČR je možné považovat to, že se umístila mezi stovkou nejlepších podniků a firem v ČR (pořádá COMENIUS - Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci). Trvalou účinnost a důvěryhodnost našeho státního veterinárního dozoru si uvědomují nejen naši chovatelé, zpracovatelé a spotřebitelé, ale i kontrolní orgány EU, které to již mnohokrát konstatovaly. O funkčnosti svědčí i to, že je Státní veterinární správa od 28. 11. 2007 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 pro výkon státní správy v oblasti veterinární péče na území České republiky. Tento certifikát znamená, že SVS ČR patří mezi organizace s účinným a kvalitním – certifikovaným – způsobem řízení. To potvrdil i následný audit, který jsme absolvovali na sklonku roku 2008.

Je vhodné opět připomenout i úspěšnou práci českých veterinářů při tlumení nebezpečných nákaz jako je bovinní brucelóza, tuberkulóza a leukóza skotu a Aujeszkyho choroba prasat. Brucelóza byla utlumena již v roce 1964 a tuberkulóza v roce 1968. Za zemi prostou těchto nákaz jsme byli uznáni ještě před přijetím ČR do EU. Na tyto úspěchy navazuje i současná činnost veterinární správy, kdy Česká republika je od roku 2004 uznána za zemi prostou vztekliny. Za další aktuální úspěch je možné považovat to, že ČR získala možnost požadovat dodatečné garance na základě provádění ozdravovacího programu od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy), který byl oficiálně zahájen od 1. 1. 2006. To je významné především z hlediska intrakomunitárního obchodu.

V uplynulém roce 2008 jsme prokázali velkou akceschopnost, organizovali jsme vakcinační kampaň proti katarální horečce ovcí, která byla úspěšně dokončena podle plánu. Jednalo se o masivní plošné očkování více jak 1,5 milionu skotu, ovcí a koz. Po roce 1989 to byla ojedinělá akce takového rozsahu. Nebylo by možné ji uskutečnit bez úzké spolupráce se soukromými veterinárními lékaři. Bez této spolupráce by rovněž nebylo možné provádět ani národní programy tlumení salmonel v chovech drůbeže. I zde jsme zaznamenali úspěch, významný pokles salmonel v prostředí chovů. Všechny toto ozdravovací akce jsou organizovány a finančně podporovány Ministerstvem zemědělství ČR. Při úspěšném průběhu těchto akcí získává ČR nemalé prostředky i z evropských fondů.

Bez výš zmíněných dobrých výsledků by se jen těžko dalo hovořit o úspěšném uplatňování produkce českého zemědělství, tj. jak jatečných, tak plemenných zvířat i potravin živočišného původu na intrakomunitárním trhu i při vývozu do třetích zemí. Je dobře známo, že je velký zájem například o náš plemenný materiál, masné produkty, českého kapra, mléčné výrobky a celou řadu jiných potravinářských výrobků.

Státní veterinární správa ČR také klade velký důraz na ochranu státního území před případným zavlečením nebezpečných nákaz zvířat i nákaz přenosných ze zvířat na člověka. Tyto činnosti jsou plně v souladu s legislativou EU i s aktivitami Evropské komise. V roce 2008 se podařilo při této příležitosti zorganizovat Evropskou komisí iniciovaný tzv. Evropský veterinární týden. Účelem této akce bylo seznámit veřejnost s pravidly dovozu potravin do EU z ostatních, tzv. třetích zemí, a také s podmínkami dovozu zvířat v zájmovém chovu.

Důležitá je i problematika welfare, které Státní veterinární správa ČR věnuje soustavně velkou pozornost. Veterinární kontroly probíhají v chovech, jejich výsledky jsou i hodnotícím kritériem při poskytování dotací. Kontroly probíhají taktéž při přepravě zvířat na jatka i při porážce. A bude to také téma, kterému se budeme v rámci předsednictví pečlivě věnovat.

Uplynulý rok 2008 byl tedy bohatý na události, nicméně snad by bylo ještě dobré vzpomenout na BSE a aviární influenzu. V letošním roce nebyl diagnostikován žádný případ BSE, ani aviární influenzy, nicméně státní veterinární dozor nenechává nic náhodě a i nadále probíhá monitoring, skotu, drůbeže i volně žijících ptáků.

A rok 2009? Určitě bude první půl rok náročný, a to pro celou Českou republiku a samozřejmě i pro Státní veterinární správu ČR, soukromé veterinární lékaře, ale i zemědělce a zpracovatele.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down