26.08.2002 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klinický závěr studie o nemocích spojených s extrémní neutrofilní leukocytózou u koček: 104 případů (1991 - 1999)

Lucroy M. D., Madewell B. R. Clinical outcome and diseases associated with extreme neutrophilic leukocytosis in cats: 104 cases (1991-1999). JAVMA 2001;218(5):736-739.

Ze zpráv z humánní medicíny pojednávajících o extrémní neutrofilní leukocytóze vyplývá, že u většiny pacientů spojitost s infekcí chyběla, ale souvislost se zvýšenou mortalitou byla zřejmá. Podobně u psů s leukocytózou a neutrofilií bez souběžné infekce je mortalita vysoká. U koček může výrazná leukocytóza a neutrofilie doprovázet lokální nebo systémové infekce, imunitně zprostředkované nemoci (IMD), nekrózy tkání, neoplazie nebo myeloidní leukemii. Ve veterinární literatuře je nedostatek informací zabývajících se incidencí specifických nemocí u koček s extrémní neutrofilní leukocytózou. Účelem této studie bylo popsat nemoci, určit prognózu a klinické závěry spojené s extrémní neutrofilní leukocytózou u koček a srovnat tyto výsledky s nálezy popisovanými u psů.
Byly vybrány chorobopisy kočičích pacientů ošetřených v letech 1991-1999 na Univerzitě v Kalifornii, ve kterých byly vyhledány záznamy o extrémní neutrofilní leukocytóze. Ta byla definována jako celkový počet leukocytů  50,0 x 109/l s počtem neutrofilů  50 % leukocytů. Použité referenční hodnoty byly odvozeny z výsledků vyšetření populace dospělých zdravých koček. Fyziologické rozmezí pro leukocyty je 5,0 - 15,0 x 109/l; pro absolutní počet neutrofilů 2,5 - 11,3 x 109/l.
Sledované parametry zahrnovaly věk, plemeno, pohlaví, datum hemogramu zachycujícího extrémní neutrofilní leukocytózu a tělesnou teplotu v téže době, souběžné klinické nebo patologické diagnózy, délku hospitalizace a klinický závěr (míra mortality a doba přežívání). Na základě klinických a laboratorních vyšetření a interpretace patologických nálezů byla u každé kočky určena příčina leukocytózy a zařazena do jedné z následujících kategorií: infekce, tkáňová nekróza, imunitně zprostředkované onemocnění, neoplazie (vyjma leukemie) a leukemie. Doba hospitalizace a přežívání pacienta byly počítány od prvního nálezu extrémní neutrofilní leukocytózy v hemogramu do propuštění nebo smrti pacienta.
Do studie bylo zahrnuto 104 koček devíti plemen. Samců bylo 53 (48 kastrovaných), samic 51 (42 kastrovaných). Poměr samci : samice byl 1,04. Průměrný věk byl 8,2 roku (1 měsíc až 19 let). Průměrný věk ani hmotnost se mezi kategoriemi nemocí signifikantně nelišily.
Průměrný počet leukocytů byl 73,0 x 109/l (50,4 - 458,0 x 109/l). Průměrný počet neutrofilů byl 59,0 x 109/l (25,2 - 370,7 x 109/l). Signifikantní rozdíly v průměrných počtech leukocytů a neutrofilů nebyly mezi kategoriemi nemocí zjištěny.
Hospitalizováno bylo 68 pacientů (65 %); zbývající kočky byly ošetřovány ambulantně. Průměrná doba hospitalizace byla 5,9 dne (2 - 34 dní). Průměrná cena za hospitalizaci byla 2,010 $ (125 - 12,616 $). 38 koček (37 %) mělo infekci, 23 koček (22 %) mělo imunitně zprostředkované onemocnění, tkáňová nekróza byla zaznamenána u 19 pacientů (18 %). Nebyl zachycen žádný případ leukemie.
Febrilii  39,1 C mělo v době extrémní neutrofilní leukocytózy 29 koček (28 %); teploty se pohybovaly v rozmezí 39,1 - 41,1C. Hypotermických bylo v době extrémní neutrofilní leukocytózy 23 koček (22 %) (tělesná teplota  37,7C, rozmezí 33,8 - 37,6 C). Průměrná tělesná teplota se mezi kategoriemi nemocí signifikantně nelišila.
Celkem 76 koček (73 %) s extrémní neutrofilní leukocytózou uhynulo. Z toho 66 koček (61 %) uhynulo neočekávaně; 31 zvířat (30 %) uhynulo nebo bylo utraceno během hospitalizace, dalších 32 pacientů (31 %) uhynulo nebo bylo utraceno po propuštění z hospitalizace, a to pro stejné onemocnění, které bylo spojeno s extrémní neutrofilní leukocytózou. Zbývajících 13 koček (12 %) uhynulo z nesouvisejících příčin. V průměrném počtu neutrofilů a leukocytů koček, které přežily, a těch, které uhynuly, nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. Celkově byla průměrná doba přežívání 30 dní. Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v průměrné době přežívání mezi kočkami s neoplaziemi (13 dní), tkáňovými nekrózami (16 dní) a IMD (8 dní). Průměrná doba přežívání koček se souběžnou infekcí byla signifikantně delší (270 dní) než u ostatních skupin. Průměrná doba přežívání samců (42 dní) byla signifikantně delší než samic (13 dní).
Signifikantní souvislost byla zjištěna jen mezi mortalitou a neoplaziemi. Zbývající sledované parametry s mortalitou nesouvisely.
V humánní praxi souvisí s extrémní neutrofilní leukocytózou vysoká mortalita a podobná pozorování jsou zaznamenávána také u psů s leukocytózou a neutrofilií. Rovněž 61 % koček popsaných v této studii náhle uhynulo na základě probíhajícího chorobného procesu způsobujícího extrémní neutrofilní leukocytózu. Mortalita (61 %) je vyšší než úmrtnost popisovaná u lidí (31 %), ale shoduje se s mortalitou popisovanou u psů (62 %). Souvislost mezi extrémní leukocytózou, morbiditou a mortalitou je v humánní medicíně dobře známa, proto řada nemocnic vyžaduje po laboratořích přímý kontakt klinika při zjištění, že počet leukocytů u pacienta překročil 25,0 x 109/l.
Příčiny neutrofilní leukocytózy byly u koček i u psů podobné. Téměř u stejného procenta psů i koček byla příčinou neoplazie (23 %, resp. 20 %). Infekční příčiny byly častější u koček než u psů (37 %, resp. 32 %). IMD byly u koček méně časté než u psů (22 %, resp. 34 %), zatímco vyšší procento koček mělo při srovnání se psy tkáňové nekrózy (18 %, resp. 12 %).
Vyšší pravděpodobnost mortality byla u koček s neoplaziemi jako primárními problémy, než u koček s ostatními onemocněními. Tento nález je podobný zjištěním popisovaným u psů. Na rozdíl od psů však u koček s infekcemi a u hospitalizovaných koček nebylo sníženo riziko úmrtí.
Ze 104 koček zahrnutých do studie jich 8 pocházelo z domácností, o kterých bylo známo, že přivádějí stále nové kočky a chovají velká množství koček s perzistujícími zdravotními problémy. Postižené kočky z těchto domácností se objevovaly po celou dobu trvání studie. Nemoci způsobující neutrofilní leukocytózu u těchto osmi koček zahrnovaly infekce, IMD a rakovinu. Sedm z těchto osmi koček bylo testováno na FeLV, z toho pět bylo pozitivních.
Výsledky této studie ukázaly, že s extrémní leukocytózou jsou u koček spojena rozmanitá onemocnění. Klinikové proto musí brát na vědomí prognostickou důležitost extrémní neutrofilní leukocytózy u koček. S těžkou leukocytózou a neutrofilií je spojena vysoká mortalita, proto je opodstatněné sjednotit veterinární údaje a přesněji definovat extrémní leukocytózu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down