23.01.2012 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klostridiové infekce skotu

Předvánoční seminář, na aktuální téma klostridiové infekce skotu pořádaný Českou buiatrickou společností a firmou Pfizer, proběhl v kongresovém sále hotelu Tři hvězdičky, ve Stříteži u Jihlavy. Seminář zahájil prezident České buiatrické společnosti doc. J. Illek, DrSc. Dipl.ECBHM (VFU Brno), který s MVDr. L. Borkovcem (Pfizer) odborný program moderoval.

V první zajímavé prezentaci  o Imunitě skotu vůči klostridiím  MVDr. J. Krejčí (VUVeL Brno) seznámil přítomné s okolnostmi obranyschopnosti  resp. prosazení infekce. Klostridie jsou součástí přirozené střevní mikroflóry, zvířata mají proti nim imunitu, ale při jejich přemnožení dochází k tzv. fenomenu sebeuvědomění si vlastní početnosti (quorum sensing signal),  následné sporulaci a uvolnění toxinu do střeva. Příčinou přemnožení klostridií jsou často dietetické chyby: - napájení kolostrem,  složení objemné krmné dávky – (příliš bohatá na uhlohydráty). Dále jsou to poruchy motility GIT, omezený přístup k vodě, antimikrobiální přípravky, aj. Nejčastějšími syndromy infekce jsou hemoragické ulcerace slezu, nekrotická enteritida novorozených telat a hemoragická enteritida. Hemoragické ulcerace slezu charakterizují tympanie, mírný průjem, někdy koliková bolestivost a náhlé úhyny a jejich nejčastější příčinou jsou dietní chyby. Ke klinickým příznakům nekrotické enteritidy novorozených telat patří slabost, mírný průjem a vysoká mortalita, příčinou jsou chyby v napájení kolostrem a nedostatek protilátek. Hemoragickou enteritidou trpí odstavená telata, sporadicky se vyskytuje u dobře živených jedinců, manifestují se prudkými kolikovými bolestmi a úhynem při překrmení bohatým krmivem.
Imunita proti infekci musí být založena na neutralizaci toxinů protilátkami, nejlépe na vakcinaci matek, pokud je nemocné tele vakcinováno a má protilátky, je klinický průběh infekce je mírnější, u vakcinace krav před porodem trvá ochrana jen po dobu příjmu kolostra a mléka. Nabízí se možnost prodloužení ochrany telat pomocí zmraženého nebo konzervovaného kolostra.
Druhý přednášející, doc. J. Illek seznámil přítomné s možnostmi diagnostiky klostridiových infekcí u skotu. Klostridie se běžně vyskytují ve stájovém prostředí, kontaminovaná je zemina, siláže a senáže. Tyto mikroorganismy způsobují tetanus, botulismus, sněť šelestivou, maligní edém, enterotoxémie a jiná vážná onemocnění vedoucí k úhynu. Klinické příznaky zahrnují atypický postoj, atypické postavení uší, ochablý pysk a častá je atonie bachoru. Podle typu původce  lze diagnostikovat enterotoxémii (Cl. perfringens typ C) nebo abomasitidu (Cl. perfringens typ A). Krátce po nakrmení pozorujeme neklid, křeče (dyspepsie, indigesce    větší množství spór produkuje toxiny) a náhlý úhyn. Zásadní problém spočívá v přepití kolostrem, mlékem anebo mléčnou náhražkou, kdy trypsin rozkládá přijaté krmivo, ale při vyšším příjmu nerozloží vše. Další riziko existuje při přechodu mezi mléčné a rostlinnou výživou, kdy opět vzniká velké množství toxinů. Gama toxin napadá ledviny, klinické příznaky zahrnují koliky, abdominální distenze, apatie, dehydratace, ascites, šok a úhyn (PA – okolo ledvin 2 – 3 mm rosolu). Pro subakutní formu jsou typické nervové příznaky, podrážděnost, mírné kolikové bolesti a průjem.  Terapie spočívá v rehydrataci, podávání ATB, p.o., antiflogistik, antihistaminik. Preventivní opatření zahrnují nepřepíjení telat, dodržení správného intervalu mezi pitím, telata nestačí napájet 2x denně, ale 3x, mezi pitím musí mít celodenní přístup k čisté vodě, důraz je kladen na hygienu a prevenci (vakcinaci).

Současné poznatky klostridiových infekcí u skotu z pohledu odborného mikrobiologa popsal prof. MVDr. J. Smola CSc. (VFU). Byly popsány nové druhy klostridií, podle taxonomického zařazení dnes existuje více než 100 druhů, z nich je zhruba 20 patogenních. Klostridie patří mezi striktní anaeroby, z vegetativní formy přechází do endospory a zpět do vegetativní buňky. Přežívají měsíce až roky ve vnějším prostředí, v půdě, v bahně, v těle člověka a zvířat, vyhledávají bezkyslíkaté prostředí (poraněné svaly aj.), sezónně se vyskytují na pastvě. Velké množství buněk produkuje značné množství různých toxinů, např. letální, nekrotizující, hemolytické, podstatný je jejich vzájemný podporující účinek. Podle charakteru toxinů jsou klostridie zařazeny do kategorií na histotoxické, enteropatogenní, enterotoxemické a neurotoxické. Byly popsány infekce vyvolané jednotlivými druhy patogenních klostridií (blackleg-černá noha u skotu a ovcí, maligní edém skotu a ovcí, braxy, infekce ran beranů, myonekróza, plynová gangréna, abomasitida, myositida aj.) a jejich klinický průběh.
Klostridie lze prokázat mikroskopicky pomocí otisku střeva na podložní sklíčko, pomocí kultivace nebo technikou PCR. Vzorky se odebírají do transportního anaerobního media s membránou a zasílají do laboratoře. Klostridiové infekce jsou nedostatečně diagnostikovány, jejich význam je podceněn, důležitá je spolupráce praktického veterinárního lékaře s laboratoří.

Význam klostridií v chovech ovcí uvedla MVDr. S. Šlosárková, Ph.D. (VFU). K onemocněním ovcí vyvolaných klostridiemi patří dyzenterie jehňat, struck enterotoxemie (náhlý úhyn) a enterotoxemie ovcí. Nejčastější onemocnění které vede k úhynu jehňat je enterotoxemie. Vyskytuje se ve stádech s vysokou užitkovostí a rychlým růstem, dva až devět měsíců po odstavu, je vysoce nakažlivé, probíhá ve formě perakutní anebo akutní. Infekce vyvolané klostridiemi nastupují u celého stáda nebo u většiny zvířat náhle, při hromadných akcích (kastrace, značkování), při současně probíhající infekci (kokcidióza, pasterelóza, endoparazitózy), ve velkých vedrech, vlhku nebo v zimě. Nikdy nevakcinujte mokré ovce! Terapie spočívá v podávání ATB, p.o. (PNC), potencovaných sulfonamidů, tetracyklinů, převádíme zvířata na porost s vysokým obsahem vlákniny a podáváme okyselené mléko (zabránění pomnožení původce). Agresivní toxiny poškozují ledviny, játra, i když se jedinec vyléčí, rekonvalescence trvá šest týdnů až tři měsíce. Nejlepší cestou je prevence spočívající ve správné vakcinaci a ve správný čas: stádo musí být vakcinováno jako celek a jehňata před odstavem, podáváme kvalitní vyváženou krmnou dávku, zvířata se musí pást ve vysokém porostu (pozor na plazivý jetel), podáváme vyšší sušinu v mléčné krmné směsi.

MVDr. M. Vlček ze společnosti Alltech navázal prezentací případové studie popisující vznik a šíření infekce na skutečném příkladu anonymního zemědělského podniku. Popsal jednotlivé fáze průběhu onemocnění, omyly v diagnostice, hledání řešení a konečné zvládnutí situace po několik let trvajících hromadných úhynech, pomocí léčby a profylaxe – zavedením vakcinace.

Druhou případovou studii prezentoval Dr. Borkovec z materiálů a dat Dr. Cizové a zemědělského podniku z Jižních Čěch. Problémem v podniku bylo kontaminované krmivo. Zavedením vakcinace se podstatně omezili úhyny v kategorii dojnic.. V přednášce autor upozornil na paradoxní roli moderní sklízecí techniky ,Ta v při vysoké výkonnosti a širokých záběrech nabírá půdu s obsahem klostridií,  které se v anaerobních podmínkách  množí a zvyšují výskyt v objemných krmivech.  Nakonec bylo krátké komerční sdělení, neboť společnost Pfizer vlastní  účinnou toxoidovou vakcínu pro telata, jehňata a březí krávy a bahnice, Covexin 10.  Je inovovaným, moderním nástupcem předchozí vakcíny Covexin 8. Vakcína prošla složitou genezí a na jejím vývoji se podílelo více společností. Každopádně dokonale doplňuje vakcinační programy společnosti Pfizer.  Sdělení bylo doplněno apelem na welfare zvířat, neboť , všeobecně  platí, že stresovaná, jinými nemocemi postižená zvířata a jedinci ve špatném výživném stavu nemusí na vakcinaci dostatečně správně zareagovat..

Celé přednáškové odpoledne uzavřel Ing.V. Jambor CSc. ze společnosti NutriVet, která se zabývá analýzou, hodnocením krmiv a poradenstvím ve výživě skotu. Následovala bohatá diskuse, která spontánně pokračovala při večeři v hotelové restauraci.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down