07.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Metabolomický přístup při sledování reziduí hormonálně účinných látek u hospodářských zvířat

Rejtharová M., Šťastný K. Metabolomický přístup při sledování reziduí hormonálně účinných látek u hospodářských zvířat. A metabolomic approach in monitoring the residues of hormonally active substances in livestock. Veterinářství 2023;73:668-670.

SOUHRN
Použití hormonálně účinných látek při výkrmu hospodářských zvířat je v Evropské unii z důvodu zajištění bezpečnosti potravin zakázáno. Odpovědné orgány členských států zajišťují kontrolu dodržování tohoto zákazu prováděním chemických analýz vzorků. Harmonizovaná evropská legislativa uvádí seznam hormonálně účinných sloučenin a jejich metabolitů, které je nezbytné sledovat. Podobně jako ve sportovním dopingu je však nutné trvale a aktivně vyhledávat další látky, které mohou být vyráběny a zneužity pro případnou nelegální podporu růstu zvířat. Současná analytická technika (především hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií) umožňuje selektivní sledování velkého množství sloučenin v nízkých koncentracích v komplikovaných biologických matricích. Metabolomika využívá tyto analytické možnosti k popsání konkrétních metabolických procesů v živém organismu, a také k identifikaci, stanovení a kvantifikaci jednotlivých metabolitů. V oblasti stimulátorů růstu hospodářských zvířat se zaměřujeme především na anabolické steroidy. Úřední sledování reziduí v České republice bude od příštího roku rozšířeno o nové látky, jejichž přítomnost v těle potravinových zvířat ukazuje na nezákonné použití anabolického nandrolonu.*

SUMMARY
Any use of hormonally active substances for food-producing animals is prohibited within European Union to ensure food safety. Official member state authorities provide the check of adherence to this ban by chemical analyses of samples. The harmonized European legislation provides a list of hormonally active compounds and their metabolites which is necessary to monitor. Similarly, as in sport doping it is essential to continuously and actively search for further substances which could be produced and misused as possible illegal growth promotors for animals. A recent analytical technique (in particular mass spectrometry coupled with liquid chromatography) enables selective monitoring of a large number of substances in low concentrations in complex biological matrices. The metabolomics takes advantage of these analytical possibilities for description of specific metabolic processes in live organism and also for identification, determination and quantification of particular metabolites. In the field of livestock growth promotors, we focus above all on anabolic steroids. The official residue control in Czech Republic will be extended from next year with new substances indicating illegal use of anabolic
nandrolone in food-producing animals.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down