16.12.2019 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Metabolomika – nové analytické přístupy k prokazování zneužití anabolických steroidů ve výkrmech hospodářských zvířat

Šťastný K., Drápal J., Faldyna M., Pútecová K. Metabolomika – nové analytické přístupy k prokazování zneužití anabolických steroidů ve výkrmech hospodářských zvířat. Metabolomics – new analytical approaches to demonstrating anabolic steroid abuse in farm animal fattening. Veterinářství 2019;69(12):832-839.

SOUHRN

V dnešním globalizovaném světě bez hranic nelze vyloučit, že se můžeme setkat se zakázanými praktikami i v sektoru živočišné výroby, například s aplikací nepovolených látek a léčiv stimulujících růst svalové hmoty ve výkrmu potravinových zvířat. Použití stimulátorů růstu, včetně steroidních hormonů s anabolickým účinkem je zakázáno v Evropské unii od roku 1988 (směrnice Rady 96/22/ES). V poslední době jsou známé případy zejména u prasat (clenbuterol, nortestosteron), u ryb (rekombinantní růstový hormon) nebo u skotu a prasat užití přírodních steroidů v „koktejlech“. Současné kontroly a odhalování nedovolených praktik se dnes výhradně spoléhají na sledování omezeného počtu reziduí dobře známých zakázaných látek s anabolickými účinky, s cíleným stanovením s použitím analytických metod, založených převážně na plynové chromatografii nebo kapalinové chromatografii spojené s hmotnostní spektrometrií. Tyto metody jsou již více než 30 let stále považovány za nejmodernější analytické nástroje. Jsou ale méně účinné nebo i zcela neúčinné, pokud čelí novým výzvám a požadavkům na bezpečnost potravin živočišného původu. Jako příklad lze uvést nové, dosud neznámé synteticky připravené preparáty na bázi steroidních hormonů s chemicky pozměněnou strukturou. Tyto syntetické steroidní deriváty podporují růst svalové hmoty stejně dobře jako známé anabolické steroidy, nově aplikované ve formě „koktejlů“ v neprokazatelných nízkých koncentracích jednotlivých zakázaných látek se synergickým anabolickým efektem. K odhalování těchto nepovolených praktik jsou v dnešní době naléhavě zapotřebí účinnější alternativní způsoby detekce, s cílem prokázat jejich sofistikované zneužívání. Nedávným velmi perspektivním trendem detekce a průkazu zakázaného použití stimulátorů růstu jsou analytické přístupy a techniky na bázi metabolomiky.

 

SUMMARY

In current globalized borderless world, it is expected that forbidden practices are used in the sector of the animal production, for example the application of prohibited substances and drugs stimulating muscle growth for livestock fattening purposes. The growth promoters application including steroid hormones with anabolic effect has been forbidden in the European Union since 1988 (Council Directive 96/22/EC). Recently, most common cases have been known in pig fattening (clenbuterol, nortestosterone), fish fattening (recombinant growth hormone) or natural steroid „coctails“ application in pig and cattle fattening. Current controls and detection of illicit practices rely only on targeted monitoring of limited number of residues of well-known prohibited substances with anabolic effects using analytical methods based mainly on gas chromatography or liquid chromatography coupled with mass spectrometry. These methods have been considered most modern analytical instrument for over 30 years. However, they are less effective or inefficient while facing new challenges and requirements for safety of food of animal origin. For instance new yet unknown synthetically prepared substances based on steroid hormones with chemically changed structure. These synthetic steroid derivatives promote muscle growth as well as the well-known anabolic steroids newly applied in the form of „coctails“ with an unprovable low concentrations of individual prohibited substances with a synergic anabolic effect. More effective alternative detection methods are urgently needed for revealing of these illicit practices in order to demonstrate their sophisticated abuse. Analytical approaches and techniques based on metabolomics recently prove to be very perspective way of detection and demonstration of the growth promoters abuse.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down