Mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz

Kontrola zdraví a nařízené vakcinace

Již několik let je Seč v Železných horách tradičním místem konání ovčáckých konferencí. Také letošní dvanácté dvoudenní setkání delegátů ve dnech 6. – 7. 11. 2009 pořádané Svazem chovatelů ovcí a koz (SCHOK) bylo koncipované do několika diskusních sekcí. Z veterinární problematiky to byly například změny v připravované metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2010. V dalších sekcích mimo jiné zazněly otázky povinné elektronické identifikace ovcí a koz, zhodnocení produkce ze dvora a v neposlední řadě i legislativy ve vztahu k welfare zvířat.
Z pohledu nákazové situace v chovech malých přežvýkavců lze konstatovat, že je situace příznivá. Metodiku kontroly zdraví a nařízené vakcinace měníme na základě jednání se Svazem chovatelů ovcí a koz v tom smyslu, že vyšetřování, které se dosud provádělo v chovech s produkcí plemenných beránků, bude nově probíhat ve všech chovech zařazených do kontroly užitkovosti. A to jak u brucelózy ovcí a koz, kde máme také dodatečné garance, tak v případě maedi-visny. Co se týká problematiky TSE, tak v České republice běží šlechtitelský program zaměřený na šlechtění ovcí odolných vůči spongiformním onemocněním a BSE. Základ tohoto programu tvoří genotypizace, pro kterou se vybírají genotypově odolná zvířata. Od následujícího roku by ke zkvalitnění programu mělo přispět také určování paternity. Tuto zkoušku stejně jako genotypizaci bude zajišťovat SVÚ v Jihlavě. Pro příznivou nákazovou situaci z pohledu TBC bude ukončena v následujícím roce plošná tuberkulinace kozlů. Nadále se bude provádět jen u koz ve stádech s tržní produkcí mléka, což souvisí s ochranou spotřebitele.

Jsou to již dva roky, co se naši chovatelé skotu, ovcí a koz potýkají s katarální horečkou (bluetongue). Přijatá opatření spočívající zejména ve vakcinaci zvířat, proti sérotypu 8 jsou jedinou cestou směřující k možnosti vývozu zmiňovaných přežvýkavců za hranice republiky. V porovnání s loňským rokem se nákazová situace ohledně bluetongue díky vakcinaci zlepšila. Celá republika je v pásmu s výskytem ohnisek, která vyhlašujeme na základě zjištění sérologicky pozitivních sentinelových zvířat, využívaných v rámci monitoringu, tj. nebyl zjištěn případ klinicky nebo virologicky pozitivního zvířete. Vakcinaci skotu, ovcí i koz provádějí soukromí veterinární lékaři na základě smluv s jednotlivými krajskými veterinárními správami. Vakcinuje se průběžně po celý rok, důraz se však klade na březen a duben, kdy se revakcinují nejen všechna zvířata z předchozího roku, ale také zvířata starší tří měsíců. Další vakcinace probíhá v tříměsíčních intervalech. Kromě sérologického a virologického vyšetření vybraných sentinelových zvířat se pomocí entomologických světelných pastí mapuje i výskyt tiplíků přenášejících virus katarální horečky. Vzorky hmyzu zachyceného do nádobky s lihem inspektoři krajských veterinárních správ posílají do Státního veterinárního ústavu Jihlava. Na základě dynamiky výskytu tiplíků se pak nastaví režim ošetření zvířat na pastvinách repelentními přípravky. S poklesem aktivity tiplíků lze podle přílohy V. nařízení komise č. 1266/2007 vyhlásit období bez jejich aktivity, což je v našich podmínkách v době zpravidla od 1. prosince do 14. dubna.

Nařízení rady Evropské komise týkající se elektronické identifikace ovcí a koz patří v poslední době mezi ovčáky k nejvíce diskutovaným tématům. Podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. 12. 2003, o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz, se plošná identifikace zavádí ve všech členských státech s evidencí 600 tisíc kusů ovcí a 160 tisíc koz. Vzhledem k těmto limitům byla domácím chovatelům malých přežvýkavců udělena výjimka zahrnující povinné čipování pouze zvířat určených k obchodování na evropském trhu. Její platnost byla díky vynaloženému úsilí Svazu chovatelů ovcí a koz a Českomoravské společnosti chovatelů o rok odložena. Současný stav ale zatím napovídá, že od 1. ledna 2010 se ovčáci povinnému čipování obchodovaných zvířat nevyhnou.
Typy elektronických identifikátorů určuje mezinárodní organizace pro kontrolu užitkovosti (ICAR), která v seznamu uvádí asi šedesát výrobců. Pro elektronickou identifikaci ovcí a koz lze vybírat mezi dvěma typy identifikátorů, a to ušní známkou s čipem nebo čipem v keramickém bolusu. Kromě toho na trhu existují také injekční čipy, ty jsou ale u hospodářských zvířat zakázané, protože v těle mohou migrovat. V této souvislosti jde o zajištění bezpečnosti potravinového řetězce a ochranu spotřebitele. Elektronické identifikátory obsahují patnáctimístná čísla, v jejichž struktuře je kód členské země – v kódu zvířat z domácích chovů tak číselná řada bude začínat trojčíslím 203. Číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů přiděluje ministerstvem zemědělství pověřená osoba, kterou je Českomoravská společnost chovatelů. Vrcholné republikové shromáždění delegátů SCHOK v ČR završilo sobotní jednání chovatelských klubů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *