02.06.2011 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní veterinární výstava VETfair 2011

Tradiční mezinárodní veterinární výstava VETfair se letos konala již podeváté koncem druhého týdne v dubnu, v prostorách Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové. Výstavu oficiálně zahájil zakladatel a hlavní manažer této akce, MVDr. Z. Hanzálek, jednatel společnosti Prion, s.r.o., a přivítal prezidenty jednotlivých asociací veterinárních lékařů a čestné hosty výstavy.
Svůj široký sortiment imunologických a farmaceutických produktů, kompletních krmiv a klinických diet, přístrojů pro veterinární praxi a jiných potřeb pro veterinární lékaře zde během víkendu nabízelo zhruba 1700 návštěvníkům více než 140 firem.
Během prvního dne Vetfairu (v pátek 8. dubna) bylo možné vyslechnout přednášky z oblasti porcinní a hipiatrické medicíny nebo navštívit seminář týkající se zdravotní problematiky drůbeže.
Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS) svůj seminář zaměřila na rozumné použití antibiotik u prasat. Program zahájil prezident CPVS MVDr. J. Bernardy, který upozornil na vzrůstající spotřebu antibiotik a zmínil problém kastrace.
V prvním bloku se MVDr. O. Huml (Vedilab s.r.o., Plzeň) věnoval výsledkům sledování ATB resistence ve veterinární oblasti v období 2009/2010 v rámci projektu spolufinancovaném Komorou veterinárních lékařů (KVL), jehož cílem by ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR a s ÚSKVBL mělo být postupné vytvoření databáze, která umožní sledovat trendy v účinnosti antibiotik a která umožní KVL formulovat doporučení pro praktické veterináře a orgánům státní správy případné úpravy v antibiotické politice. Z výsledků sledování vyplynulo, že rezistence na ATB se u jednotlivých druhů zvířat liší, obecně nejnižší byla zjištěna u prasat, nejvyšší u drůbeže. Poměrně častý výskyt rezistencí byl rovněž pozorován u telat a u zájmových zvířat (pes, kočka). MVDr. Huml zmínil také obecné informace týkající se ATB rezistencí, rozdělení na rezistenci přirozenou a získanou a připomenul mechanismy vzniku a šíření rezistencí.
V následujícím krátkém vstupu MVDr. K. Nechvátalová (VÚVeL Brno) referovala o vývoji rezistencí k antimikrobiálním látkám u vybraných patogenů prasat v roce 2010. Kromě přetrvávajících vysokých rezistencí na tetracykliny je nejvíce alarmující vzrůstající rezistence na beta-laktamová antibiotika (ampicilin, amoxicilin/klavulanovou kyselinu).
MVDr. J. Krejčí (VÚVeL Brno) se ve své přednášce věnoval racionálnímu využití ATB, jako cestu ke snížení spotřeby ATB vidí v lepší prevenci onemocnění, využití jílových minerálů, mikroprvků, probiotik a prebiotik, mannanů a specifických protilátek (včetně IgY). Připomněl, že lidské tělo je tvořeno 1013 somatických buněk, na něž připadá 1014 bakterií. V zažívacím traktu je více než tisíc bakteriálních druhů, z nichž lze kultivovat zhruba jen 20 % a jejichž hmotnost přesahuje 1kg. Tato vysoce aktivní masa hraje v organismu významnou roli i v prevenci proti onemocněním. Nelze opomíjet ani význam lokální, slizniční imunity, především její nespecifické složky, např. hlen (mucin) zabraňuje infekcím až z 90 %.
S pravidly a riziky použití antibiotik v současných chovech prasat seznámil přítomné posluchače prof. J. Smola, Management chovu prasat musí být podle pana profesora v dnešní době komplexní, jeho součástí je tedy i zajištění vysoké úrovně zdraví stáda. Nutností jsou správné chovatelské praktiky, faremní hygiena, účinná biosekurita, kvalita krmení, vhodný vakcinační program a pouze jako doplněk k tomu by mělo být používání léčebných antimikrobiálních látek. Veškerá opatření v chovu by měla být pravidelně kontrolována a revidována veterinárním lékařem. Prof. Smola zdůraznil vzrůstající celosvětový tlak na snižování používání antibiotik v chovech prasat, především snahy o omezení preventivních medikací a medikací přes krmivo. Preferenčně by veterináři měli využívat medikace přes vodu a individuální léčbu. Dále bylo v prezentaci zmíněno riziko nárůstu rezistencí v souvislosti s dovozem levných generik z Asie. Celé řadě farmaceutických společností vlastnících patenty na originální ATB molekuly, skončily nebo končí licence a v souvislosti s tím bude narůstat výroba generických léků, jejichž kvalita a účinnost mnohdy neodpovídá léčivům s originálními molekulami.
V odpoledním bloku se J. Noesgaard Jørgensen (Christian Hansen, Dánsko) zaměřil na možnosti zvyšování užitkovosti prasat pomocí probiotik. Dánský přednášející seznámil posluchače s přednostmi, mechanismem působení a způsoby využití probiotického přípravku BioPlus® YC obsahujícím spóry Bacillus spp. u prasat. Podělil se o výsledky studií potvrzujících, že přípravek BioPlus® YC nejenom upravuje střevní mikroflóru a inhibuje patogenní bakterie, ale zvyšuje také délku klků a tím i absorpční kapacitu střeva a díky enzymatické aktivitě zvyšuje i stravitelnost krmiva.
Mgr. L. Pokludová (ÚSKVBL) v následujícím příspěvku upozornila na nálezy reziduí amoxicilinu ve tkáních porážených prasnic, kterým byl v chovech injekčně podán některý z veterinárních léčivých přípravků s touto účinnou látkou. Přestože byly před dodáním prasnic na jatka dodržené příslušné ochranné lhůty (uvedené v příbalových letácích jednotlivých přípravků), koncentrace rezidua farmakologicky účinné látky byla v místě aplikace i v orgánech několika prasnic vyšší, než maximální koncentrace, která je v potravinách živočišného původu povolená. Po zpracování výsledků studie byli informováni všichni držitelé rozhodnutí o registraci přípravků, u kterých byly zjištěny nálezy reziduí v tkáních prasnic.
Posledním přednášejícím byl Ing. A. Křivka (Alltech Inc.), který představil alternativní metody a podporu ATB léčby prasat pomocí moderní výživy. Vyzdvihl přednosti molekuly Actigen, kvasinkové struktury podávané zvířatům ke kontrole subklinických patogenů, při současném zlepšení intestinálního zdraví a při současném zvýšení absorpce živin. Actigen byl vyvinut z kvasinkového glykoproteinu (mannanu) Bio-Mos a je jistě právem považován i za účinný a ne-antibiotický růstový stimulant.

Téma odborného semináře pořádaného VFU Brno a Českou hipiatrickou společností (ČHS) bylo poněkud netradiční: „Všední a nevšední problémy hipiatrické praxe“. Seminář uvedla a moderovala předsedkyně České hipiatrické společnosti, Doc. MVDr. J. Mezerová, Ph.D. Cílem semináře nebylo prezentovat neobvyklé a složité případy, jejichž řešení vyžaduje náročné vybavení a zázemí klinického pracoviště, ale pacienty z terénní praxe. Přednášejícími byli praktičtí veterinární lékaři s mnohaletými zkušenostmi v hipiatrické praxi, kteří byli požádáni, aby se podělili o případy usměvné i vážné, o pacienty, u nichž diagnóza neodpovídala anamnéze i obvyklým symptomům, případně o nestandardních a přesto úspěšných metodách léčby. Zaznělo tak asi 20 příspěvků z různých oblastí hipiatrické praxe. Bylo prezentováno několik případů léčby fraktur v terénních podmínkách, případ úspěšného vyřešení těžké laminitidy, otravy koně rostlinnými alkaloidy, přenosu sarkoidu z jednoho pacienta na druhého šicím materiálem, komplikace v průběhu anestezie koně, případy kolikových pacientů s neobvyklým průběhem a rozuzlením a případy diagnostických omylů u ortopedických pacientů. Ty poslední byly zřejmě nejcennější. Protože jak řekla Doc. Mezerová: Pokud se dopustí diagnostického omylu čerstvý absolvent nebo začínající kolega není to neobvyklé a je to do jisté míry pochopitelné. Dopustí-li se ho však zkušený praktik, svědčí to většinou o složitosti a neobvyklosti případu. Chybami se všichni učíme a mýliti se je lidské.
Česká asociace aviární medicíny (ČAAM) na svém odborné semináři informovala členy asociace o výsledcích tlumení salmonel v chovech drůbeže v letech 2010 a 2011, které přednesla za SVS ČR MVDr. Dubská M. S touto problematikou souvisela i další přednáška Doc. Nováka P., o zásadách prevence a zdraví v chovech drůbeže. O zásadách antibiotické politiky a racionálním použítí veterinárních léčiv pak informovala MVDr. Pokludová L., z ÚSKVBL v Brně. Zásady v oblastí welfaru v chovech drůbeže pro nejbližší období vytyčené EU byly předneseny MVDr. Ninčákovou S., ze SVS ČR. Aktuální zdravotní problematiky enterálních a respiračních onemocnění se týkaly příspěvky MVDr. Cvikové I. a MVDr. Lojdy L. V rámci semináře proběhly i společné volby do výboru ČAAM a České národní větve WPSA, kdy na další volební období tří let byl zvolen dosavadní prezident, MVDr. Karel Kovařík.

Sobotní program (9. dubna) patřil skotu a ČAVLMZ. Tématem České buiatrické společnosti (ČBS) byla paratuberkulóza, odborné přednášky zahájil a moderoval doc. MVDr. J. Illek, DrSc. První přednášející, Dr. J. Khol, PhD. (Veterinární univerzita Vídeň) zdůraznil, že paratuberkulóza je v současné době jednou z nejvýznamnějších, nejrozšířenějších a nejnákladnějších nákaz skotu ve světě, jejíž prevalence ve stádech dosahuje v některých zemích až 84,7 %. Hlavní cestou šíření původce této nákazy je import asymptomatických infikovaných zvířat. Nemoc je obtížně diagnostikovatelná, neléčitelná, v postižených chovech způsobuje značné ekonomické ztráty. Původce, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) dlouho přežívá ve vnějším prostředí a kromě skotu a ostatních přežvýkavců může infikovat široké spektrum hostitelů (ptáci, myši, divoká prasata, zajíci, lišky a další), u nichž probíhá inaparentně. První klinické příznaky – diarea a ztráta hmotnosti, se vzhledem k dlouhé inkubační době většinou u telat a skotu před druhým rokem života nevyskytují. Ve stádech s vysokou prevalencí paratuberkulózy se telat, tzv. super vyučovatelů, mohou objevit klinické příznaky již v prvním roce.

Prof. MVDr. I. Pavlík, CSc. (VÚVeL Brno) prezentoval možnosti ozdravování chovů přežvýkavců od paratuberkulózy, která je chronickým zánětlivým onemocněním střeva, často končícím nutnou porážkou, utracením nebo úhynem infikovaného zvířete. Nepřímé stanovení diagnózy se opírá buď o průkaz protilátek v séru nebo mléce metodou ELISA anebo o přímý průkaz původce kultivací z trusu nebo tkání při došetřování patologických nálezů z jatek. Do roku 1990 byl výskyt nákazy u nás výjimečný, a to pouze v některých chovech skotu. Následný import z tehdejších států EU byl příčinou zavlečení desítek infikovaných stád skotu s klinickými příznaky hubnutí a průjmu. V SVÚ Praha, SVÚ Olomouc a ve VÚVeL Brno bylo kultivačně vyšetřeno 198 801 vzorků trusů za účelem ozdravování stád. Na tlumení nákazy bylo vypracováno několik metodických návodů. Stále častěji se však v infikovaných chovech projevovala demotivace chovatelů skotu v důsledku omezení možností přesunů zvířat, prodeje telat, vykrmených býků do zahraničí aj. Od r. 2005 je detekce MAP zaměřena na přímý průkaz pomocí techniky kvantitativní real time PCR (qPCR). Výhodou je vysoká specifita, citlivost a rychlost (ze stáda mohou být okamžitě vyřazena zvířata, která masivně vylučují původce a jsou hlavním nebezpečím šíření nákazy). Metoda vyžaduje spolupráci chovatele a důsledné dodržování protinákazových opatření. Nevýhodou jsou vysoké finanční náklady, které by nemohly být realizovány bez přispění státních dotací.
Koncepčnost a efektivitu tlumení paratuberkulózy přednesl MVDr. J. Bažant (SVS ČR Praha). Bovinní tbc byla v naší zemi zdolána v r. 1968; poté následovalo úspěšné zvládnutí další mykobakteriální infekce, aviární tbc u drůbeže turnusovým chovem, což mělo příznivou odezvu na prevalenci a incidenci této nákazy u prasat. Efektivní ozdravování spočívá v povinném programu pro celé odvětví určitého druhu zvířat, dozoru, diagnostice a finanční podpoře. Paratuberkulóza k nám byla zavlečena importem březích jalovic holštýnského plemene v letech 1992–1996 za účelem rozšíření chovatelské základny. Vzhledem k omezeným možnostem diagnostiky spojené s finančními náklady nevydaly doposud Evropská komise ani O.I.E. odborné pokyny k řešení této nákazy ve vyspělých chovatelských zemích (ozdravovací programy, státy prosté nákazy). V ČR paratuberkulóza podléhá povinnosti hlášení nebezpečné nákazy. Ozdravování je složité, dlouhodobé, finančně náročné a navíc může vést k obchodní diskriminaci chovatelů stád s lepší nákazovou situací.

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) řešila akutní medicínu malých zvířat. Hlavním přednášejícím byl Dr. Luis H. Tello, který pracuje pro síť veterinárních nemocnic Banfield v USA, je členem LAVECCS (Latin American Veterinary Emergency and Critical care Society), jeho specializací je akutní medicína. První přednášku věnoval jednání s klientem, který přinese pacienta v kritickém stavu do naší ordinace, jak by se měl chovat personál ordinace, aby nedocházelo k nedorozuměním. Nejzávažnější problém musí být řešen první. Je velmi důležité v napjatých stresových situacích používat standardizovaný protokol a pohotovostní vozík (nástroje a léčiva pro akutní medicínu jsou vždy připravené), všichni členové personálu musí vědět co přesně mají dělat. Je také důležité tyto postupy nacvičovat i bez rozrušených klientů a trénovat tak personál na stresové situace při akutní péči o pacienta. Jako příklad standardizovaného kompletního postupu uvedl tzv. A CRASH PLAN. Nejprve je třeba zprůchodnit dýchací cesty (Airway), poté by měla následovat stabilizace kardiovaskulárního systému (Cardiovascular), následně pak stabilizace respiračního aparátu (Respiratory). Dále se pak pokračuje podle prvních písmen jednotlivých systémů. Pacienta v ohrožení života ošetřuje Dr. Tello podle plánu ABCD, první je ventilace (Airing), druhé je zabezpečení dýchání (Breathing), třetí je zajištění cirkulace (Circulation) a čtvrté je zhodnocení neurologického poškození (Disability). Zajímavým poznatkem, který Dr. Tello uvedl je, že aplikace Dexametazonu v dávce 2–6 mg/kg výrazně zvýšila úmrtnost pacientů. Další přednášející Dr. Leona Raušerová-Lexmaulová (VFU Brno), členka Evropské společnosti pro akutní medicínu a intenzivní péči, se v první přednášce věnovala podrobně vyšetření a stabilizaci akutního pacienta a ve druhé přednášce pacientovi s traumatem hrudníku. Následující přednáška Dr. Tella byla věnovaná zásadám přístupu k pacientovi s náhlou příhodou břišní. Uvedl, že velmi důležitým ukazatelem bývá v těchto případech hladina laktátu v krvi, pokud je vyšší než 4 mmol/l je prognóza spíše horší. Snížená glukóza a albumin zase mohou znamenat, že má pacient sepsi.
Další přednášku věnoval Dr. Tello novinkám v CKPR (cerebro-kardio-pulmonární-resuscitaci). Zdůraznil, že pokud je člověk sám, měl by provádět pouze masáž srdce, v případě, že má k dispozici tým, měl by jeden člověk masírovat srdce, druhý 2x po 30ti stlačeních hrudníku dýchnout a kontrolovat pulz (účinnost masáže) a u větších psů by měl jeden člověk ještě provádět masáž přes dutinu břišní – podpora žilního návratu. Člověk masírující srdce by měl být vystřídán každých 2–5 minut. Při asystolii doporučuje podat Vazopresin v dávce 0,8 UI/kg i.v. každých 5 minut nebo Epinefrin 0,01 ng/kg i.v. Každých 3–5 min. Ve své poslední přednášce se věnoval novinkám v infuzní terapii. Zajímavých informací z tohoto semináře bylo mnoho, ale jedna byla opravdu trefná, a to ta, že akutní medicína není pro slabé povahy. Novinkou v letošním roce byl praktický seminář v neděli dopoledne, kde si omezený počet účastníků mohl vyzkoušet zvládnutí kritických situací.
Ve spolupráci s ČAVLMZ proběhl celodenní odborný seminář pro veterinární techniky pod názvem Veterinární sestra a příjem akutního pacienta. MVDr. J. Jahoda uvedl specifika akutní medicíny, přípravu pracoviště a týmu. Mezilidskou komunikací, jednáním s rozzlobenými klienty, finančně omezenými klienty anebo v případech omylů, nehod, neočekávaných situací, eutanázie aj. se zabývala Ing. V. Staňková. Zvládnutí pacienta při akutním srdečním selhání, otravách, císařském řezu, obstrukci GIT aj. akutních stavech prezentovala MVDr. L. Dušková. Veterinární sestry M. Míková a M. Valachová seznámili přítomné posluchače se svou rolí na klinice při příjmu pacientů v ohrožení života. MVDr. J. Kučera vysvětlil příčiny, diagnostické příznaky a terapii během intenzivní hospitalizační péči u akutního selhání ledvin (ARF).
Společnost A-VET s.r.o., distributor Hill´s Pet Nutrition vždy při tomto jarním setkání se středním veterinárním personálem využije prostor na ocenění nejlepší veterinární sestry „Sestra roku„. V letošním roce získala tento titul Martina Kloučková, DiS z veterinární kliniky MVDr. J. Ekra v Hradci Králové. Sestřička je úspěšnou studentkou-absolventkou výukových programů VNA č. 1 a VNA č. 2 a její práce je vysoce ceněna celým kolektivem kliniky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down