07.06.2013 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní veterinární výstava VETfair 2013

Letošní jedenáctá Mezinárodní veterinární výstava VETfair se konala v polovině dubna, v prostorách Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové

Výstavu zdravotnictví a farmacie zahájil hlavní manažer a jednatel společnosti Prion, s.r.o., Dr. Z. Hanzálek a přivítal čestné hosty – ředitelku KVS Hradec Králové Dr. B. Karešovou, primátora města Hradec Králové Dr. Z. Finka, prof. A. Heru, CSc. ředitele ÚSKVBL, prezidenty asociací Doc. MVDr. Josefa Illka, DrSc. Dipl. ECBHM (ČBS) a Dr. K. Kovaříka (ČAAM), prezidenta KVL ČR Dr. J. Bernardyho, Ph.D. a prezidenta ČAVLMZ Dr. P. Štellara.
Po zahájení této společenské akce proběhl slavnostní křest české knihy Heriotovského typu určené pro širokou odbornou veřejnost. Její autor, celosvětově uznávaný profesor a významný pedagog, prof. M. Svoboda ji nazval Veterinární medicína po kapkách aneb Příběhy ze života veterináře a vysokoškolského učitele. Je napsána s láskou a obdivem ke zvířatům. Publikace je vtipně ilustrována praktickým veterinářem M. Pavlíčkem.
Během prvního dne výstavy proběhly odborné přednášky se zdravotní problematikou koní, prasat, a drůbeže.
 
Odborný program České hipiatrické společnosti (ČHS) byl zaměřen na endokrinní a metabolická onemocnění koní, přednášejícím byl prof. Han van der Kolk, DVM, PhD, DipECEIM. Program uvedl a moderoval Dr. P. Jahn, Ph.D. Častým onemocněním starších koní je Cushingův syndrom, jehož příčinou je u nich téměř vždy adenom pars intermedia hypofýzy. Klinické příznaky zahrnují nápadnou hypertrichózu, hyperhidrózu, polyfágii, někdy supraorbitální ukládání tuku, PU/PD, laminitidu a zhoršení kondice. Léčba je medikamentózní (pergolid) a doporučuje se ji začít až při objevení komplikací – cukrovka, laminitida.
Onemocnění štítné žlázy zahrnuje problematiku hypo a hyperthyreózy, neoplazii, sekundárně vznikající dysfunkci z jiných onemocnění, případně se vyskytuje pouhá asymetrická hyperplazie u starších koní.
Regulaci Ca a P v krvi zajišťují parathormon, kalcitonin a vitamín D, významně se na ní podílejí speciálně u koní ledviny, které dokáží vylučovat velké množství Ca – např. při nadměrném orálním příjmu. Příčinou hypokalcémie projevující se tetanií může být laktace, stres, průjem a vyčerpání. Vyskytuje se i sekundární nutriční hyperparatyreóza jako důsledek nadměrného podávání P (např. nadbytek ovsa v KD), kdy dochází k mineralizaci úponů šlach projevující se kulháním. Pro praxi bylo velmi přínosné podrobné zpracování zásad terapie kortikosteroidy. Autor upozornil na indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, kombinace a dávky jednotlivých kortikosteroidů. Poslední přednáška se týkala poměrně nového onemocnění EMS (equinní metabolický syndrom), které je charakterizováno obezitou, rezistencí na inzulín laminitidou. Tyto projevy se mohou částečně překrývat s Cushingovým syndromem, někdy mohou obě onemocnění probíhat souběžně. Terapie spočívá ve snížení hmotnosti, opatření ve výživě, a zavedení pravidelného pohybu. Léčebně lze aplikovat levothyroxin. Přestože endokrinopatie nepatří mezi častá onemocnění v hipiatrické praxi, přinesl tento
seminář užitečné informace, které lze využít v terénu.
 
Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS) připravila seminář na téma Cirkovirus prasat – novinky v boji s touto infekcí. Úvodní slovo pronesl prezident CPVS, Dr. M. Žižlavský. První odborná přednáška Cirkovirus prasat, fakta a možnosti boje proti němu, patřila Dr. E. Banholzer (Zoetis Německo). V obsáhlé přednášce podrobně zmapovala význam cirkovirů obecně, stavbu cirkoviru, cirkovirové infekce zvířat a rostlin, historii PCV, jeho epidemiologii a patogenezi se vztahem k souvisejícím onemocněním. V závěru přednášky popsala podrobně syndromy PMVS a PDNS. Dr. P. Václavek (SVÚ Jihlava) se v přednášce Titry mateřských protilátek a jejich význam zabýval aktuální situací PCV2 v rámci otázek týkajících se vakcinace a imunologie. Otázky technické okolnosti vakcinace prasat – vliv na kvalitu imunitní odpovědi ve své stejnojmenné prezentaci řešil Dr. J. Krejčí z VÚVeL Brno. Blok odborných přednášek uzavřel doc. P. Lány, Ph.D. (VFU Brno) aktuálním příspěvkem ke chřipce prasat.
 
Seminář České asociace aviární medicíny (ČAAM) zahájil její prezident Dr. K. Kovařík u příležitosti jarního setkání specialistů, drůbežářů. Prezentace Dr. M. Vágnerové (SVS ČR) se týkala Newcastleské choroby (NCD) a informovala o epidemiologické situaci v ČR. NCD se vyskytla v chovu zájmových holubů a u volně žijících ptáků, a ani v jednom z případů nedošlo k výskytu této nákazy v komerčních chovech drůbeže. Informovala o prováděném pasivním monitoringu SVS a o přijatých opatřeních, prevenci nákazy, o historickém přehledu NCD na našem území a o způsobu přenosu nákazy. V období od 18. 12. 2012 do 12. 4. 2013 se vyskytlo celkem osm případů NCD – patogenního kmene APMV-1 (nejednalo se o PPMV u holubů). Bylo potvrzeno pět případů výskytu NCD u volně žijících ptáků a celkem tři ohniska v chovu zájmových holubů. SVÚ Praha potvrdil výskyt APMV-1 v  zájmovém chovu holubů v okresech Mladá Boleslav, Karviná a Prostějov. V těchto ohniscích došlo k utracení a neškodnému odstranění všech holubů v chovu. Uhynulí volně žijící ptáci byli nalezeni v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Mezi nalezenými volně žijícími ptáky byly ve většině případů hrdličky zahradní, kromě posledního případu, kdy byli v parku v centru Ostravy nalezeni uhynulí volně žijící holubi. SVS byla přijata opatření, ke kontrole chovů drůbeže v okolí nálezu uhynulých volně žijících ptáků a kontrole výstav v souvislosti s výskytem NCD v chovem zájmových holubů. Důležitá je informace, že patogenní virus v současnosti cirkuluje v populaci volně žijících ptáků a existuje tedy reálné riziko zavlečení této nákazy do chovů drůbeže s ohledem na jarní migraci ptáků. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech (vakcinace, kontrola postvakcinační imunity, ochrana chovů zasíťováním výběhů, ochrana krmení a napájecí vody před přístupem volně žijících ptáků) a v případě zvýšeného úhynu drůbeže, snížené užitkovosti nebo jiných příznacích hromadného onemocnění drůbeže neprodleně informovat příslušnou KVS.
Prof. E. Tůmová (ČZU Praha) informovala o vlivu systému ustájení nosnic na kontaminaci a skladovatelnost konzumních vajec. Uvedla, že ke zhoršování vnitřní kvality vajec dochází od okamžiku jejího snesení. Kvalitu vajec ovlivňuje systém ustájení, kdy vyšší hodnoty kvality vajec jsou v klecových systémech v porovnání s podestýlkou a dalšími alternativními systémy. Systém ustájení rovněž ovlivňuje i mikrobiální kontaminaci vajec. Vyšší hodnoty mikrobiálního znečištění byly zaznamenány u vajec z podlahových chovů ve srovnání s klecemi ( např. celkový počet mikroorganismů u obohacených klecí činí 3,98; u podestýlky 6,24; a u voliérových chovů 5,49 (logKTJ/vejce). U přirozeně kontaminovaných vajec z podestýlky po 2 dnech skladování proniklo na podskořápečnou blánu 5,26 % mikroorganismů a vajec z klecí 3,49 % a z výběhu 4,44 %. Během skladování vajec dochází ke zhoršování jejich kvality. Nejpřesnějším ukazatelem jsou tzv. Haughovy jednotky (HU, vycházejí z hmotnosti vejce a výšky bílku). V průběhu skladování u vajec z podlahových chovů se rychleji zhoršuje kvalita, například během 21 dnů skladování se u vajec z klecí snížily Haughovy jednotky z 87 na 55, u podestýlky z 85 na 51 a u výběhu ze 77 na 44 (čím je hodnota HU nižší, tím se jedná o horší kvalitu vajec).
Rychlejší zhoršování kvality vajec během skladování je u vajec spojeno s horší kvalitou skořápky. Omezením znečištění vaječné skořápky se současně redukuje i možnost kontaminace vaječného obsahu a zvyšuje se bezpečnost produkce a prodeje vajec. Doc. P. Novák (Tecro)přednesl zajímavé sdělení o praktických zásadách biosecurity týkající se osob pracujících a vstupujících na farmy pro chov drůbeže.
 
Česká buiatrická společnost (ČBS) zvolila téma, které je aktuální a zajímá všechny odborníky zabývající se bovinní medicínou. Na sobotním semináři vystoupili zahraniční i domácí přednášející, kteří mají bohaté teoretické i praktické znalosti v problematice mastitid a informace využitelné v praxi. Mastitidy dojnic jsou stálým, velmi závažným zdravotním a ekonomickým problémem a vyžadují komplexní řešení. Je třeba si uvědomit, že způsobují největší ekonomické ztráty pro chovatele a že na terapii mastitid je spotřebováno v celosvětovém měřítku největší množství antibiotik. S ohledem na antibiotickou politiku je nutné volit racionální terapeutické postupy, věnovat pozornost rychlé diagnostice mastitid a komplexní prevenci. Konstatoval při zahájení semináře Doc. J. Illek, DrSc. Dipl. ECBHM. Hlavním přednášejícím semináře byla Dr. Catherine O´ Leary z Irska a její první prezentace nesla název Terapie mastitid (celková a intramamární aplikace antibiotik, doplňková terapie). V úvodu přednášky Catherine O´ Leary seznámila posluchače s mléčným hospodářstvím v Irsku, kde je asi 1,1 milionu dojných krav převážně na rodinných farmách. Krávy se telí na jaře a systém je založený na pastevním chovu. Catherine O´ Leary se dále zabývala etiologií klinických mastitid a aktuálními původci,•nárůstem environmentálních mastitid a poklesem kontagiózních mastitid, společenskými náklady, diagnózou, intramamární a parenterální léčbou mastitid. Ve druhé přednášce s názvem Mastitis – Období zaprahnutí se autorka  věnovala problematice zaprahování dojnic. Definovala pojem zaprahnutí, jeho důvod, délku a terapii. Na závěr vyhodnotila závislost úspěchu zaprahování na těchto kritériích: Množství infikovaných čtvrtí - U dojnic s postiženými 3-4 čtvrtěmi je pravděpodobnost vyléčení nízká. Stáři dojnice - S rostoucím věkem dojnice pravděpodobnost vyléčení infekce S. aureus v průběhu zaprahnutí klesá PSB ve vztahu k zaprahnutí - U čtvrtí s PSB vyšším než 1 milion buněk/ml je signifikantně nižší počet vyléčených zvířat v průběhu zaprahnutí. Počty vyléčených kusů infikovaných S. aureus byly vyšší u stád s dobrou hygienou a nižší prevalencí infekce S. aureus při zaprahování.
Podobným tématem se v přednášce Optimální management krav v zaprahlosti zabýval i Georg Eller z Německa. V úvodu zdůraznil ekonomické ztráty způsobené tímto onemocněním. Finanční náklady mastitid činí v průměru zhruba 180,- EUR na krávu a rok (W. Nelson Philpot, Louisiana). Přibližně 70 – 80 % všech ztrát je způsobeno subklinickými formami mastitidy. Stáda s obsahem buněk nad 200000 buněk/ml mléka ztrácejí asi 400 l mléka na krávu a rok; ztráty ještě dále rostou se stoupajícím obsahem buněk. Léčba mastitidy stojí včetně výpadku mléka zhruba 60 – 100 EUR. Dále zabýval původci mastitid, přenosem patogenů apod. Období stání na sucho je velmi důležité a na mnoha farmách si zaslouží lepší přístup. Jeho cílem je snížení výskytu nových infekcí a nejlepší léčba stávajících infekcí u zaprahlých dojnic. Dr. Georg Eller je specialista na problematiku mastitid a jeho poznatky významně obohatily průběh semináře.
Novou třífázovou terapii mastitid krav v zprahlosti přednesl Dr. H. Zeiner (Boehringer Ingelheim). Autor spolupracuje s chovateli i veterináři v Rakousku, dobré a dlouholeté vztahy udržuje i s ČBS. Na téma mastitid měl v ČR již několik hodnotných přednášek. Prezentovaná třífázová terapie mastitid v zaprahlosti má své opodstatnění a na základě prezentovaných výsledků najde uplatnění i v našich chovech. Dr. Z. Dvořák (MSD Animal Health)  prezentoval Praktické zkušenosti s přípravky farmaceutické společnosti MSD. S laboratorní diagnostikou původců mastitid vystoupila Dr. I. Kucharovičová (SVÚ Jihlava). Dokumentovala výsledky vyšetření vzorků mléka z chovů dojnic a poukázala na prevalenci jednotlivých patogenů a změny ve výskytu v průběhu sledovaného období. Rychlou stájovou diagnostiku mastitid – efektivní nástroj jejich řešení prezentoval dr. J. Prášek. Metodou rychlé stájové diagnostiky mastitid v chovech dojnic se zabývá řadu let. Byl první kdo tuto metodu v ČR začal realizovat. Ve svém vystoupení navázal na své dřívější výsledky a zdůraznil výhody této metody při řešení problematiky mastitid, včetně ekonomických dopadů pro chovatele a racionálního použití antibiotik v terapii mastitid.
Na přednášku Dr. J. Práška navázal Dr. Věříš, který prezentoval své výsledky s použitím rychlé stájové diagnostiky mastitid. Rovněž vyzdvihl klady této metody a upozornil na vhodnost metody v řešení problematiky mastitid v konkrétních chovech.
Závěrečné slovo semináře patřilo opět prezidentovi ČBS J. Illkovi, který zhodnotil průběh semináře a poukázal na jeho přínos pro praxi. Seminář měl vysokou odbornou úroveň, zaujal všechny účastníky, o čemž svědčila i bohatá diskuse v průběhu i na konci semináře.
Imunologické a farmaceutické přípravky, kompletní krmiva, klinické diety, nástroje, technické vybavení ordinací a jiných potřeb pro veterinární lékaře nabízelo přítomným návštěvníkům ve dvou podlažích kongresové budovy téměř sto vystavovatelů. Na Firemním sympoziu novinky VETfair prezentovali zástupci několika společností své nové přípravky v přednáškovém sále kongresového centra.
Společnost Elanco představila inaktivovanou vakcínu Duvaxyn proti influenze koní. Pro malá zvířata uvádí na trh nový výrobek Spinosad, žvýkací tablety pro psy a kočky proti blechám. Tableta efektivně likviduje blechy po jednorázovém příjmu. Pod logem Hartmann pomáhá léčit i zvířata, prezentovala společnost Hartmann- Rico užitečné jednorázové a dezinfekční prostředky. Přípravky na bázi untrauterinního antibiotika Rifaximin vlastní společnost Fatro Spa, Itálie. Společnost Samohýl, a.s. prezentovala hydrofobní písek pro kočky Kit4Cat – kampaň zdravá kočka. Biologicky rozložitelný 100% přírodní písek umožňuje veterinářům, veterinárním technikům a majitelům koček rychle a jednoduše odebrat vzorek moči bez použití invazivních postupů. Moč zůstane na povrchu písku, a může být snadno odebrána pomocí pipety nebo zkumavky, které jsou součástí každého balení.
Společnost Bayer slaví v letošním roce významné jubileum – 150 let od svého založení. Při této příležitosti uvedla na trh inovativní antibiotikum nové generace pro psy a kočky Veraflox (pradofloxacin). Přípravek na bázi nového druhu fluorochinolonů, zaručí rychlou a efektivní léčbuv zánětlivých tkáních, působí na grampozitivní a gramnegativní patogeny i anaerobní bakterie. Dvojí zacílení na enzymy působící při replikaci bakteriální DNA potlačuje možnost vzniku rezistence. Novinky v léčbě tracheálního kolapsu metalickým stentem zavedla na náš trh firma ELLA CS. Princip a význam harmonického skalpelu a advance bipolaru pro chirurgické výkony představila přítomným posluchačům společnost Johnson &Johnson. Společnost Vétoquinol nabídla přirozené řešení stavů úzkosti přípravkem Zylkéne. Sympozium obohatily odborné přednášky Dr. J. Rybníčka, Dipl. ECVD, MRCVS na téma pyodermie psů, MRSP a aktuální terapeutické trendy (viz Veterinářství 5/2013), a Dr. P. Raušera pod názvem analgezie při anestézii – použití buprenorfinu u malých zvířat.
 
Pro sobotní odborný program uspořádala pro veterinární lékaře Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat odborný seminář na téma Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky a terapie. Semináře zahájil a moderoval MVDr. Pavel Štellar, garantem přednášek byl prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc, DipECZM (Herpetology). Vzhledem k odbornému tématu byly přednášejícími zaměstnanci Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL VFU Brno.
První tři příspěvky zahrnovaly v rámci odborného programu pro veterinární lékaře zajímavé přednášky týkající se onemocnění plazů a ptáků. V první přednášce popsal MVDr. Viktor Tukač, CSc jeden z nejčastějších problémů exotických ptáků, související s postižením kloaky, a to papilomy kloaky. Původcem tohoto onemocnění je papouščí herpesvirus typu 1, který je zároveň i etiologickým agens nebezpečné Pachecovy nemoci. V případě rozsáhlejších papilomů bylo doporučeno jejich chirurgické odstranění pomocí ligace a následného lokálního použití cytostatik (policresulinu).
MVDr. Zora Knotková, Ph.D informovala kolegy z praxe o možných úskalích hematologického vyšetření u ptáků a plazů. Kromě faktu, že se zastoupení jednotlivých krevních buněk často u jednotlivých taxonomických skupin liší, není pro většinu druhů známo fyziologické referenční rozmezí. Proto byla posluchači velmi oceněna interpretace hematologického vyšetření u vybraných konkrétních klinických případů.
V rámci problematiky onemocnění plazů byly kolegům MVDr. Annou Musilovou prezentovány čtyři klinické případy popisující enterotomii u leguánů a hroznýše královského. Kromě prezentovaných technik enterotomie byl kladen důraz na důkladné preoperační vyšetření a pooperační péči.
Další část semináře vedl MVDr. Karel Hauptman, PhD a MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D. DipECZM (Small Mammal) a byl věnován problematice drobných savců. Na bohaté foto a video dokumentaci byly nejprve prezentovány nejčastější chirurgická onemocnění kůže, včetně jejich terapie a dále postupy bezpečné kastrace samců a samic vybraných druhů drobných savců. V další sérii příspěvků popsali přednášející přístup a terapii akutního pacienta, a to v rámci uropoetického a gastrointestinálního traktu.
Pro veterinární sestřičky připravila ČAVLMZ společně s ČAVS (Českou asociací veterinárních sestřiček) nejčastější zdravotní problémy malých a drobných zvířat. Odborným programem provázel přítomné sestřičky Dr. J. Beránek. Ze své praxe přiblížila sestřičkám Dr. M. Lietavcová fyziologii a nejčastější onemocnění herbivorních drobných savců, druhé téma antropozoonózy aneb co všechno lze chytit od „pocket“ zvířat. Dr. V. Štrosová řešila problematiku stomatologie u koček. V příspěvku Operací to jen začíná aneb rehabilitace malých zvířat vysvětlila Bc. K. Plačková význam fyzioterapie a rehabilitace, potřebu masáží, aktivního a pasivního cvičení, včetně aquaterapie. Kinesiotyping a Dornova metoda představují nové možnosti rehabilitace zvířat. Po zákrocích veterinárních lékařů pracují sestřičky s pacienty s postižením míchy s hlubokou citlivostí, a bez hluboké citlivosti, s poruchou periferní nervové soustavy aj. Zásadním omylem je domněnka, že pokud zvíře s poškozenou míchou nemá obnovenou hlubokou citlivost a nezačíná chodit do několika týdnů po úrazu, není šance na uzdravení.
Dr. S. Havelková, odborná veterinární manažerka a poradkyně společnosti A-VET s.r.o. obeznámila přítomné s novou dietou k potlačení obezity a kontrole hmotnosti ve své přednášce nazvané Metabolic – očekávejte něco odlišného. Dieta Hill’s™ Prescription Diet™ Metabolic Advanced Weight Solution (Hill´s) podporuje spalování tuků při zachování podílu svaloviny díky zvýšené nebo snížené regulaci exprese určitých genů. To mění profil genetické exprese obézních zvířat a zvířat s nadváhou na takový, který je obvykle pozorován u hubených jedinců. Jakmile je dosažena cílová hmotnost, může zvíře dostávat větší množství stejného krmiva až o 50 %, aniž by přibralo. VETfair byl zakončen nedělním workshopem ČAVLMZ a ČAVS se zaměřením na inhalační anestezii.
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down